Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Jak kupić nieruchomość w Polsce?

Jak kupić nieruchomość w Polsce?

Kupowanie Nieruchomości w Polsce – Wprowadzenie

Rynek nieruchomości w Polsce, mimo zawirowań okresu pandemii, nadal jest bardzo atrakcyjny dla inwestorów i osób poszukujących mieszkania/domu na własne potrzeby. Przed zakupem nieruchomości, czy to w celach inwestycyjnych, czy osobistych, warto wynająć prawnika lub przygotować się na odpowiednią polską biurokrację.

Nabywanie praw majątkowych w Polsce

Do nabycia własności nieruchomości położonej w Polsce konieczne jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży ze sprzedającym przed notariuszem.. Transakcje zrealizowane tylko w Formularz notarialny Przeniesienie własności nieruchomości. Umowy prywatne lub umowy z podpisem notarialnym nie powodują przeniesienia własności.

Rola notariusza jest ważna, ponieważ zapewnia, że ​​transakcja jest ważna i skuteczna. Jednak ważne jest, aby zrozumieć Udział notariusza nie gwarantuje, że nieruchomość będzie wolna od wad, obciążeń lub innych zagrożeń prawnych. Notariusz nie gwarantuje również zapłaty ceny.

Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że jesteś reprezentowany Wykwalifikowany pełnomocnik ds. nieruchomości – Kto będzie dbał o interesy.

Umowa kupna nieruchomości

Każda umowa kupna nieruchomości jest z góry zawarta Notariusz w Polsce Obejmuje to co najmniej:

 • Specyfikacja nieruchomości,
 • Cena do uzgodnienia,
 • Tryb i termin płatności,
 • sposób i termin wydania nieruchomości kupującemu,
 • Reprezentacje stron.

Oprócz powyższego, powszechną praktyką jest składanie przez strony określonych oświadczeń, tj. dobrowolne poddanie się egzekucji w zakresie ceny i wydania rzeczy. Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się z tych zobowiązań, druga strona ma prawo wyegzekwować to zobowiązanie w drodze ogólnego zabezpieczenia bez konieczności uzyskiwania postanowienia sądu.

Kiedy będę uprawniony?

Podpisanie umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości skutkuje natychmiastowym przeniesieniem własności nieruchomości na kupującego, Niezależnie od tego, czy zapłacił cenę, czy nie. Późniejsza rejestracja i wpis dokonany w księdze wieczystej – ma jedynie skutek deklaratywny (tj. potwierdza fakty, które już zaszły).

Jakie podatki muszę zapłacić kupując nieruchomość w Polsce?

READ  Zmiana euro w Chorwacji to ostrzeżenie dla Polski, mówi premier - The First News

Podatki są zawsze oceniane Polski doradca podatkowy W odniesieniu do konkretnej nieruchomości będącej przedmiotem transakcji.

Natomiast w transakcji majątkowej – podatki generalnie dzielą się na:

 • Podatki związane z transakcjami i
 • Podatki po transakcji

Podatki związane z transakcją to na ogół:

 • FAKTURA VAT – 23% jest wliczone w cenę – Dotyczy głównie nieruchomości nowych i niezabudowanych; Lub
 • Podatek od transakcji – 2% powyżej kosztów – Dotyczy głównie nieruchomości używanych

VAT podlega zwrotowi dla przedsiębiorców. Podatek od transakcji nie podlega zwrotowi.

Podatki posttransakcyjne – ogólnie odnoszą się tylko do nich Podatek własnościowy – Ceny zależą od rodzaju, lokalizacji, wielkości i wielu innych czynników.

Opłaty i prowizje za zakup nieruchomości?

Kupując nieruchomość w Polsce należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty z nią związane:

 • PROWIZJA AGENTA NIERUCHOMOŚCI Zazwyczaj od 1 do 6% wartości transakcji
 • Opłata notarialna – W zależności od wartości nieruchomości – np. Mieszkanie za 1 mln zł – będzie wymagać taksy notarialnej ok. 1.100 Euro
 • Opłaty adwokackie – W zależności od indywidualnych ustaleń – Zwykle naliczane za godzinę lub/i określony % wartości transakcji.

Kupno nieruchomości – czy potrzebujesz pozwolenia w Polsce?

Obywatele spoza UE muszą uzyskać pozwolenie na zakup nieruchomości przed transakcją. Jest to jednak szereg wyjątków, które mogą zwolnić Cię z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeden z najczęstszych – zakup mieszkań – co do zasady nie wymaga pozwolenia (z pewnymi wyjątkami). I dowiedz się więcej online Zezwolenie na zakup nieruchomości I dalej Strony rządowe.

Analiza due diligence nieruchomości – co może pójść nie tak?

Jako kupujący powinieneś sprawdzić:

 • Osoba sprzedająca nieruchomość jest tak naprawdę jej właścicielem – pamiętaj, że wpisy w księdze wieczystej mogą być nieaktualne lub niekompletne.
 • nieruchomość jest obciążona hipoteką lub w inny sposób ograniczona (np. dożywotnio) i nikt w niej nie zamieszkuje, nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza, nikt nie korzysta z nieruchomości bez umowy,
 • właściciel nie zalega z czynszem i innymi opłatami na rzecz spółdzielni lub towarzystwa mieszkaniowego,
 • Kluczowe cechy nieruchomości są zachowane (dostęp do drogi publicznej, przeznaczenie/przeznaczenie nieruchomości, dostęp do mediów, lokalne przepisy dotyczące potencjału wzrostu i ekspansji).
READ  Westinghouse Milestone Advances energetyka jądrowa w Polsce

Notariusz może zweryfikować podstawowe aspekty transakcji, wszystkie inne aspekty pozostawia się należytej staranności kupującego.

Jako sprzedawca powinieneś sprawdzić:

 • Metoda finansowania i źródło są bezpieczne. Jeśli zakup ma być sfinansowany kredytem/hipoteką, zapytaj o warunki spłaty i treść umowy kredytowej w instytucji finansowej.
 • Zabezpieczona płatność – jeśli płatność jest należna po zamknięciu umowy, zabezpiecz majątek kupującego, zgódź się na przekazanie nieruchomości dopiero po zapłaceniu i rozważ zawarcie klauzuli o wypowiedzeniu, jeśli płatność nie zostanie dokonana lub opóźni się.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby kupić nieruchomość w Polsce?

Przed podpisaniem umowy strony muszą przedłożyć notariuszowi w Polsce szereg dokumentów i informacji, a niektóre są odbierane przez notariuszy:

 • Osoba upoważniona – Jeśli nie podpiszesz umowy osobiście, musisz dostarczyć pełnomocnictwo w formie notarialnej, w przeciwnym razie notariusz nie dopuści pełnomocnika do podpisania umowy,
 • Wyciąg z Rejestru Przedsiębiorców – Jeśli podpisujesz umowę jako przedstawiciel firmy, musisz wykazać, że masz umocowanie do jej reprezentowania. Zwykle jest to pobierane z rejestru przedsiębiorców lub innych równoważnych organów obowiązujących w Twoim kraju. Polski notariusz może zażądać dokumentu poświadczonego przez właściwe organy państwowe kraju.
 • Akt własności potwierdzający własność sprzedającego (Akt sprzedaży, umowa darowizny lub inna umowa, na podstawie której zbywca nabył nieruchomość, świadectwo spadkowe; orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku)
 • Druk z księgi wieczystej – Zwykle notariusz sam to sporządza; Księgi wieczyste są podstawowym źródłem informacji o nieruchomości, w tym nazwiska właściciela, poprzednich właścicieli, cech nieruchomości, takich jak wielkość lub lokalizacja, oraz wszelkich obciążeń w postaci hipotek lub służebności. Dostępne dane z rejestru gruntów Online na publicznej stronie internetowej, ale akta są prowadzone w sądach właściwych ze względu na położenie nieruchomości. W rzadkich przypadkach nieruchomość nie posiada księgi wieczystej.
 • Artykuły badawcze Wydawane przez Starostwo Powiatowe: wypis z księgi wieczystej, a w przypadku nieruchomości zabudowanej wypis z księgi wieczystej (w przypadku podziału geograficznego nieruchomości: mapa podziału oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca podział własność).
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu i na strefie rewitalizacji wskazanej przez radę miasta lub gminę.
 • Dokumenty związane z budynkiem mieszkalnym itp. zgodnie z ustaleniami stron umowy Wyciąg z ewidencji budynkówDecyzja o pozwoleniu na budowę lub dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania wydany przez właściwy organ nadzoru budowlanego,
 • Przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku lub darowizny – a Zaświadczenie od zainteresowanego szefa Urząd podatkowy potwierdza, że ​​podatek od spadków i darowizn z tytułu nabycia przedmiotu umowy został zapłacony/nie zapłacony (np. z tytułu zwolnienia)/obowiązek wygasł,
 • ważny Certyfikat energetyczny,
 • Certyfikat nie zawiera właściwości Okolice renesansu.
 • Zaświadczenie o niespłaconym stanie kredytu pod zapłatą opłat eksploatacyjnych.
READ  XVIII-wieczny taniec fantazyjny w Polsce, niegdyś zakazany przez komunistów, zdobył wyróżnienie UNESCO

Powyższa lista ma charakter orientacyjny, ostateczna lista zależy od rodzaju nieruchomości oraz statusu prawnego transakcji (Nieruchomość: Zabudowana/Niezabudowana/Rolna/Mieszkalna).

Zebranie dokumentów zależy głównie od sprzedawcy iw zależności od ilości dokumentów proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.