Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Raport z postępów w pierwszej połowie 2021 r.: Zielony

AB „Ignitis grupė” (zwana dalej spółką) publikuje, że w pierwszym półroczu 2021 r. skorygowana EBITDA Grupy Ignitis (dalej – Grupa) odnotowała wzrost o 30,5% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. 168,4 mln euro.

Silny wzrost EBITDA we wszystkich segmentach biznesowych był głównie napędzany przez produkcję ekologiczną dzięki zwiększonej mocy zainstalowanej w wyniku uruchomienia bloku termoelektrycznego z elektrociepłowni Kowno i elektrociepłowni Wilno oraz lepszych wyników z elektrociepłowni Kowno ze względu na wyższe ceny energii elektrycznej. Wpłynęła na to również poprawa wyników klientów i rozwiązań ze względu na pozytywne zmiany cen na rynku gazu oraz wzrost wpływu wolumenów dystrybuowanych w sieci w wyniku chłodów, które ustabilizują się w ciągu roku.

horyzont NS 2021

Kierując się dobrymi wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2021 r., grupa podtrzymuje swoją zrewidowaną prognozę EBITDA na poziomie 300-310 mln euro na 2021 r., co stanowi 3-6% wzrost w stosunku do rzeczywistego wyniku na 2020 r., co jest znacząco wspierane Pierwotny wzrost sektor zielonego wytwarzania ze względu na pełny wzrost. – Wynik roku dla elektrociepłowni Kowno rozpoczętej w zeszłym roku, rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bloku WtE w elektrociepłowni Wilno, FW Pomerania.

Zwrot akcjonariuszy

Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i zgodnie z polityką dywidendową, Grupa zamierza wypłacić 43,75 mln euro dywidendy (lub dywidendę na akcję w przedziale 0,589 – 0,599 euro).1) za I półrocze 2021 r.

strategia dostawy

W raportowanym okresie Grupa zwiększyła moc zainstalowaną zielonej generacji o 43 MW do 1120 MW w porównaniu do I półrocza 2020 roku, w wyniku uruchomienia w sierpniu 2020 roku elektrociepłowni Kowno (24 MW, 70 MW) oraz bloku WtE w elektrociepłowni Wilno (19 MW) megawatów, 60 megawatów) w marcu 2021 r.

Wszystkie pozostałe projekty zielonej generacji są w pełni operacyjne, z wyjątkiem FW Pomerania (94 MW) i Polskiej Rezerwy Energii Słonecznej 1 (do 170 MW). W FW Pomerania wszystkie turbiny są w pełni zbudowane i obecnie wytwarzają energię elektryczną, jednak ChZT spodziewany jest w III kwartale 2021 r. po uzyskaniu koncesji na wytwarzanie. Odzwierciedla to opóźnienie w dostawie komercyjnej o około 6 miesięcy, które było spowodowane głównie przez COVID i inne typowe ryzyka związane z projektami deweloperskimi. W pierwszym polskim portfelu fotowoltaicznym rozpoczęto renegocjację umowy z deweloperem (Grupą Sun Investment), ponieważ w dwóch ostatnich aukcjach nie zostały przyznane żadne projekty taryfowe CfD.

READ  Rosnące wyzwania w branży rekrutacyjnej

Ponadto po okresie sprawozdawczym Grupa zwiększyła swój zielony rurociąg o około 160 MW w wyniku podpisania warunkowej umowy nabycia 3 projektów budowy farm wiatrowych we wczesnym stadium na Łotwie.

Grupa rozpoczęła również konsolidację aktywów grupy w zakresie energii odnawialnej. Pozwoli to zapewnić bardziej konkurencyjną, elastyczną i efektywną realizację projektów zielonej generacji, wzmocnić możliwości finansowe UAB „Ignitis Renewables”, a także rozwinąć i poszerzyć kompetencje regionu.

W segmencie sieciowym Grupa zawarła umowę z dostawcą, który będzie odpowiedzialny za infrastrukturę inteligentnego opomiarowania i ustali ramy dla przestrzegania wszystkich wysokich standardów rynkowych, w tym odpowiedniego cyberbezpieczeństwa, co skutkuje przeplanowaniem data zakończenia projektu. do 2025 (od 2023). Z drugiej strony grupa kontynuowała rozbudowę sieci poprzez przyłączanie nowych klientów oraz instalowanie modernizacji i utrzymania sieci, głównie poprzez wymianę linii napowietrznych na kable naziemne.

W pierwszej połowie 2021 r. inwestycje wyniosły 76,9 mln euro i spadły o 58,9% w porównaniu z pierwszą połową 2020 r. Wynika to głównie z niższych inwestycji w elektrociepłownię Wilno z powodu przełożonego harmonogramu inwestycji, elektrociepłownia w Kownie uruchomiona w sierpniu 2020 r. , oraz FW Pomerania w miarę zbliżania się daty wprowadzenia na rynek. Spadek ten został jednak częściowo skompensowany zwiększonymi inwestycjami w segmencie sieci.

Zrównoważony rozwój i zarządzanie

W pierwszej połowie 2021 r. Grupa kontynuowała opracowywanie Planu Zarządzania Gazami Cieplarnianymi, aby spełnić nasze zobowiązanie do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r. Grupa obecnie współpracuje z inicjatywą Science-Based Targets Initiative, aby zapewnić zgodność tymczasowych celów redukcji z tę ambicję. Spodziewamy się, że cele pośrednie opublikujemy w trzecim kwartale 2021 roku.

W wyniku wysiłków zmierzających do osiągnięcia doskonałości środowiskowej i społecznej (ESG), grupa jest obecnie uznawana za lidera wśród swoich globalnych partnerów branżowych, ocenianych przez MSCI, z oceną ESG „AA” (na „CCC-” Skala AAA), który został uaktualniony z „A” w lipcu 2021 r. Ta aktualizacja wynika w dużej mierze z uznania stałego zaangażowania grupy w działania na rzecz klimatu, rozszerzanie portfela energii odnawialnej oraz usprawnianie kluczowych praktyk społecznych i zarządzania.

READ  Nium rozbudowuje sieć płatności w Europie o nowy korytarz Polski

Rozwój ładu korporacyjnego

Kadencja Rady Nadzorczej spółki wygasła 29 sierpnia 2021 r. i w związku z kontynuacją procesu wyboru prowadzonego przez największego akcjonariusza (Ministerstwo Finansów Republiki Litewskiej) nie powołano jeszcze nowych członków. Nie zamierza jednak wpływać na wyniki Grupy, ponieważ oczekuje się, że nowa Rada Nadzorcza zostanie powołana na naszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy do końca października 2021 r.

Kluczowe wskaźniki finansowe (APM2) NS NS1 2021

euro, Miliony NS1 2021 NS1 2020 oni się zmieniają
EBITDA 169,9 149,7 13,5%
Skorygowana EBITDA 168,4 129,0 30,5%
Skorygowana marża EBITDA 22,9% 22,7% 0,2 godz
Zysk netto 48,8 71,9 (32,1%)
skorygowany zysk netto 77,7 54,6 42,3%
Inwestycje 76,9 187,3 (58,9%)
FCF 70,2 17,9 292,2%
ROE OGRANICZONY CZAS 9,0% 7,7% 1,3 godz
Zwrot z kapitału własnego to określona stopa 9,3% 8,1% 1,2 godz
ROCE LTD 9,1% 5,8% 3,3 godz
ZMODYFIKOWANY ROCE LTM 8,5% 5,9% 2,6 godz
euro, Miliony 2021,06.30 2020.12.31 oni się zmieniają
Skorygowany dług netto/zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji (EBITDA) 1,73 2,06 (16,0%)
FFO LTM / dług netto 55,8% 52,1% 3,7 rano

1W przypadku firmy na podstawie Rezolucja Od Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 lipca 2021 r., do końca dnia rozliczenia uprawnień, tj. do końca dnia 11 października 2021 r. (dzień ustalenia prawa do wypłaty dywidendy), nabędzie akcje własne. na akcję może zostać proporcjonalnie skorygowana w zależności od liczby akcji nabytych przez spółkę dominującą, ale nie przekroczy maksymalnego poziomu 0,599 EUR (obliczonego na podstawie maksymalnej liczby akcji w Spółka macierzysta jest do tego uprawniona). Mimo to łączna kwota dywidend, czyli 43,75 mln euro, pozostanie bez zmian.
2Wszystkie oprócz zysku netto Alternatywne miary wydajności. Formuły wskaźników finansowych Grupy być Do dyspozycji na stronie grupy (Połączyć).

Zadzwoń do zarobków

READ  Spadek kursu złotego uwydatnia trudną operację równoważenia, jaką prowadzą banki centralne

W związku z ogłoszeniem raportu okresowego wezwanie do uzyskania wyników odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 11:00 w Wilnie / 9:00 w Londynie.

Aby dołączyć do rozmowy o zarobkach, zarejestruj się pod adresem: https://edge.media-server.com/mmc/p/8nqe4aft

Możesz też dołączyć do rozmowy o zarobkach, dzwoniąc pod poniższe numery:

Wielka Brytania, Londyn: +44 20 7192 8338
Litwa, Wilno: +370 5214 0081
Stany Zjednoczone, Nowy Jork: +1 (646) 7413-167
Hasło Event Plus: 5082919

Wszystkie pytania można kierować z wyprzedzeniem do IR grupy, podczas rejestracji do rozmowy zarobkowej lub transmisji na żywo podczas rozmowy.

Slajdy prezentacji będą dostępne przed telekonferencją:
https://ignitisgrupe.lt/en/raporty-i-prezentacje

Raport częściowy będzie dostępny do pobrania pod adresem:
https://ignitisgrupe.lt/en/raporty-i-prezentacje

Raport okresowy za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. Grupa opublikowała go również i poprzednie raporty na swojej stronie internetowej: https://ignitisgrupe.lt/en/reports-and-presentations

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Komunikacja

Arturas Kettlerios
+370620 76076
[email protected]

Relacje Inwestorskie

Aini Revell-Grinkevichine
+370643 14925
[email protected]

  • Raport okresowy Ignitis Group za I półrocze 2021 r.