Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć cel inflacyjny

Narodowy Bank Polski utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć cel inflacyjny

Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) podjęła niedawno decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć cel inflacyjny w średnim okresie.

Stopę referencyjną pozostawiono na poziomie 5,75 proc.; Stopa lombardowa wynosi 6,25 proc.; Stopa depozytowa wynosi 5,25 proc.; Stopa dyskontowa 5,80 proc.; A stopa dyskontowa wynosi 5,85 proc.

W ocenie Rady, pomimo obserwowanego w napływających danych ożywienia gospodarczego, presja popytowa i wydatkowa w gospodarce kraju pozostaje ograniczona, co sprzyja niskiej krajowej inflacji w warunkach słabszej koniunktury gospodarczej i spadającej presji inflacyjnej za granicą.

Polski bank centralny podjął niedawno decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, aby osiągnąć średnioterminowy cel inflacyjny. W I kwartale 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie znacząco wyhamuje, a spadek inflacji bazowej wyhamuje. W marcu prezes Fed Adam Klapiński powiedział, że inflacja może zbliżyć się do 2,5 procent rocznie.

Bank centralny podał w komunikacie, że roczny wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumenckich (CPI) prawdopodobnie znacznie spowolni w pierwszym kwartale (I kwartale) tego roku, a spadek inflacji bazowej wyhamuje.

Jednakże w kolejnych kwartałach rozwój sytuacji inflacyjnej obarczony jest niepewnością, zwłaszcza dotyczącą kształtowania się cen polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz tempa ożywienia gospodarczego w kraju.

Przedstawiając perspektywy inflacji, prezes NBP Adam Klapiński powtórzył, że w pierwszych miesiącach 2024 r. inflacja gwałtownie spadnie, a w pierwszym kwartale może przejściowo powrócić do celu, zbliżając się w marcu do 2,5 proc. rocznie. .

W grudniu ubiegłego roku ceny producentów były znacznie niższe niż rok temu, co potwierdza wygaśnięcie większości zewnętrznych szoków podażowych i złagodzenie presji kosztowej.

Przy relatywnie niskim wzroście aktywności gospodarczej sprzyja to niższej inflacji, jak podano w komunikacie banku.

Rada uważa, że ​​spadkowi inflacji sprzyja aprecjacja kursu złotego, co jest zgodne z fundamentami polskiej gospodarki.

READ  Kaczyński krytykuje „dominację” Niemiec w Europie – DW – 12.04.2022

Biuro informacyjne Fibre2Fashion (DS)