Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

4-H współpracuje z serialem Netflix „Spy Kids: Armageddon”, aby uruchomić nową platformę edukacyjną Clover |  AP

4-H współpracuje z serialem Netflix „Spy Kids: Armageddon”, aby uruchomić nową platformę edukacyjną Clover | AP

NOWY JORK (AP) – Krajowa Rada 4-H rozwija się w nowym kierunku – w Internecie – wraz z uruchomieniem platformy e-learningowej Clover we współpracy z Netflix i nowym filmem „Spy Kids: Armageddon” – ogłosiła w środę organizacja .

Jill Bramble, która w lipcu objęła stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Krajowej Rady 4-H, powiedziała, że ​​chce Nowa platforma Być cyfrowym odpowiednikiem osobistego doświadczenia, które 4-H zapewnia młodym ludziom od ponad 120 lat.

Ta strona wymaga JavaScript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Aktywuj ją w ustawieniach swojej przeglądarki.

kAm”xE 2==@HD FD​​E@ <66A <:5D H96C6 E96J 2C6 \\ H96E96C E96J 2C6 :? |2?92EE2?[ }6H *@C< @C |2?92EE2?[ z2?D2D \\ 2?5 DE:== @776C 9:89=J C6=6G2?E 2?5 6?828:?8 4@?E6?E 7@C J@F?8 A6@A=6 E@ AC6A2C6 7@C 42C66CD @7 E96 7FEFC6[” qC2>3=6 E@=5 %96 pDD@4:2E65 !C6DD :? 2? :?E6CG:6H] „%96 D<:==D E92E E96J H:== ?665 E@ 36 DF446DD7F= =@@< G6CJ 5:776C6?E E92?

kAmr=@G6C 762EFC6D >@C6 E92? aa_ @?=:?6 65F42E:@?2= 24E:G:E:6D 7@C DEF56?ED[ 286D d E@ `g[ 56G6=@A65 3J c\w’D A2CE?6CD 😕 E96 r@@A6C2E:G6 tIE6?D:@? $JDE6> 2?5 :ED ?6EH@C< @7 =2?5 8C2?E F?:G6CD:E:6D] %96 E@A:4D 4@G6C65 C2?86 7C@> 72C>:?8 E@ DA246 6IA=@C2E:@?[ 7C@> 7:?2?4:2= =:E6C24J E@ DEC6DD >2?286>6?E – 2== 56D:8?65 E@ :?7@C> 2?5 6>A@H6C J@F?8 A6@A=6]k^am

kAm%96:??@G2E:@?[ qC2>3=6 D2JD[ 4@>6D 😕 E96 H2J E96 r=@G6C A=2E7@C> 6?8286D H:E9 E96 DEF56?ED 3J FD:?8 82>:7:42E:@? 2?5 6?E6CE2:?>6?E[ H9:49 =65 E@ E96 4@==23@C2E:@? H:E9 }6E7=:I]k^am

kAm”xE H2D 2 ?2EFC2= 2=:8?>6?E[” D96 D2:5] „(96? J@F E9:?< @7 E96 :?E6?E 369:?5 '$AJ z:5D[’ E9@D6 <:5D 2C6 E24<=:?8 D@>6 @7 E96 H@C=5’D >@DE AC6DD:?8 :DDF6D 2?5 E96J’C6 5@:?8 E9:D E9C@F89 4@5:?8 2?5 82>:7:42E:@?] (6 H2?E65 E@ 2=:8? E92E H:E9 H92E H6 D66 :DA@DD:3=6 E9C@F89 r=@G6C]„k^Am

READ  Towarzystwo Kolorystów dodaje członka w Polsce

kAmt?4@FC28:?8 :?E6C6DE 😕 4@5:?8 2?5 @E96C $%t| WD4:6?46[ E649?@=@8J[ 6?8:?66C:?8 2?5 >2E9X 5:D4:A=:?6D 92D 364@>6 :?4C62D:?8=J :>A@CE2?E E9C@F89@FE 65F42E:@?[ 6DA64:2==J 27E6C DEF56?EDV D4:6?46 2?5 >2E9 E6DE D4@C6D k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D4:6?46\962=E9\8@G6C?>6?E\2?5\A@=:E:4D\4@G:5\65F42E:@ ?\bh6_`2df_3de_4egd3dbc__fg4g54566Qm564=:?65 5FC:?8 E96 A2?56>:4k^2m]k^Am

Ciemny@3 wF896D[ 5:C64E@C @7 z\`a t5F42E:@? 7@C E96 q:== U2>Aj |6=:?52 v2E6D u@F?52E:@?’D &?:E65 $E2E6D !C@8C2>[ C646?E=J E@=5 %96 pDD@4:2E65 !C6DD E92E :>AC@G:?8 $%t| 65F42E:@? 😀 2 9:89 AC:@C:EJ 7@C E96 ?@?AC@7:E[ H9:49 😀 ?@E 4@??64E65 E@ r=@G6C[ 3FE =2DE J62C k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^2CE:4=6^D4:6?46\3FD:?6DD\65F42E:@?\C246\2?5\6E9?:4:EJ\A9:=2?E9C@AJ\hffaac4ag` f433d572gef73g`4b52445Qm5@?2E65 S` 3:==:@?k^2m E@ :>AC@G6 >2E9 65F42E:@? 😕 E96 ?6IE 7@FC J62CD]K^AM

kAm”|2E9 😀 2 DF49 2 82E6<66A6C 7@C 7FEFC6 DF446DD \\ 2?5 ?@E ;FDE DF446DD 7@C 364@>:?8 2 A9JD:4:DE[ 3FE 7@C J@FC 52J E@ 52J =:76[” wF896D D2:5] „xE’D 2 G6CJ E@F89 DF3;64E 7@C >2?J <:5D]xE'D 6>@E:@?2= 7@C >2?J <:5D]p?5 : 7 E96J 5@?'E DF44665 :? >2E96>2E:4D[ E96J 42? DE2CE E@ 56G6=@A 2 >:?5D6E 2?5 2? :56?E:EJ E92E DF886DED E92E ?@E @?=J 2C6 E96J ?@E 8@@5 2E >2E9[ 3FE 2E @E96C 24256>:4D 2D H6==] $@ >2E9 😀 7F?52>6?E2=]„k^Am

kAmr=@G6C H2D 56G6=@A65 E@ 96=AH:E9 E9@D6 7F?52>6?E2=D 3J :?4C62D:?8 DEF56?ED’ 6IA@DFC6 E@ DF3;64ED =:< 6 >2E9 2?5 D4:6?46 😕 2 =6DD DEC6DD7F=[ >@C6 6?E6CE2:?:?8 H2J[ qC2>3=6 D2:5]k^am

kAm”%96 A2?56>:4 H2D 2? :?7=64E:@? A@:?E D9@H:?8 H92E <:5D ?665 E@52J[” D96 D2:5] "(6 766= E92E r=@G6C 42؟ DFAA@CE 2 H2J E@ 42E49 FA[ 3FE :E 42?’E 5@ :E 2=@?6] xE'D D@ G2=F23=6 E@ 92G6 2؟ :?\A6CD@? AC@8C2> E92E 8@6D 2=@?8 H:E9 :E \\ E96 >6?E@C:?8 2DA64E E92E 4@>6D H:E9 c\w]xE 96=AD 3C:? 8 E92E D6?D6 @7 36=@?8:?8 E92E 96=AD 2 J@F?8 A6CD@? 42E49 FA E@ H96C6 E96J ?665 E@ 36]„k^Am

k9C^m

kAmpDD@4:2E65 !C6DD 4@G6C286 @7 A9:=2?E9C@AJ 2?5 ?@?AC@7:ED C646:G6D DFAA@CE E9C@F89 E96 p!’D 4@==23 @C2E:@? H:E9%96 r@?G6CD2E:@? &$[ H:E9 7F?5:?8 7C@> {:==J t?5@H>6?E x?4] 96% p! :DD@=6=J C6DA@?D:3=6 7@C E9:D 4@?E6?E]u@C 2== @7 p!’D A9:=2?E9C@AJ 4@ G6C286[ G:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^A9:=2?E9C@AJQm9EEADi^^2A?6HD]4@>^9F3^A9:=2?E9C@AJk^2m]k^Am

Prawa autorskie 2023 Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten nie może być publikowany, rozpowszechniany, przepisywany ani rozpowszechniany bez pozwolenia.

READ  Obsada Babylon – Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire i inni | Filmy | rozrywka