Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Energa: Ponad połowa produkcji energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii i dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku

Energa: Ponad połowa produkcji energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii i dobre wyniki Grupy Energa w I półroczu 2023 roku

Trzy lata po włączeniu Energi do Grupy ORLEN, pomorska spółka energetyczna osiągnęła kolejne dobre skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne. Przychody w pierwszym półroczu 2023 roku wzrosły o 41% rok do roku i zamknęły się na poziomie 13,43 mld zł. W tym samym okresie EBITDA wyniosła 2,61 mld zł, co oznacza wzrost o 29 lat. W efekcie zysk netto Grupy Energa w I półroczu 2023 roku wyniósł 1,42 mld dolarów (wzrost o 35% rok do roku).

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Energa wyprodukowała ok. Łącznie 1,7 TWh energii elektrycznej, z czego 53% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie elektrowni wodnych i wiatrowych. A na koniec czerwca tego roku grupa liczyła ok. Zainstalowano 0,6 GW energii odnawialnej, z której w pierwszym półroczu tego roku wytworzono 921 GWh całkowitej energii elektrycznej.

Na koniec I półrocza 2023 roku liczba końcowych odbiorców energii elektrycznej (punktów poboru energii) osiągnęła 3,3 mln. W linii biznesowej sprzedaż nastąpił wzrost liczby klientów o ok. 61 000 lat. Grupa taryfowa G obejmująca gospodarstwa domowe odpowiada za powiększanie bazy klientów.

W omawianym okresie liczba nowo przyłączonych klientów w linii biznesowej dystrybucja sięgnęła 36 tys. Zmodernizowano 1470 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz przyłączono nowe źródła energii odnawialnej o mocy zainstalowanej 800 MW.

„Grupę Energa wzmacniają synergie handlowe wynikające z integracji z Grupą ORLEN. To właśnie świadomość wagi transformacji energetycznej motywuje nas do ciągłej realizacji założeń strategii ORLEN2030 i dalszego dynamicznego rozwoju inwestycji w sieciach dystrybucji energii” – powiedziała Zofia Barrilla, Prezes Zarządu Energa SA, a także o zeroemisyjnych i niskoemisyjnych źródłach wytwarzania energii.

Energa płynie na Bałtyk na pokładzie ORLEN-u

30 maja Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki wyłonienia sześciu nowych lokalizacji pod farmy wiatrowe planowane na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Najwięcej punktów dla pięciu lokalizacji posiada Grupa ORLEN.

READ  Tymczasowy dyrektor generalny pozostaje w fińskim gigancie mięsnym HKScan

Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN nabyła dwie lokalizacje w regionach 14.E.1 i 14.E.2, które pozwolą na realizację projektów OZE o łącznej mocy około 1800 MW. Licencje uzyskane przez Grupę ORLEN dotyczą lokalizacji w okolicach Kołobrzegu i Lipy, około 30 km od brzegu.

Inwestycje w dystrybucję i nowe źródła energii

W pierwszym półroczu br. nakłady inwestycyjne Grupy Energa wyniosły 1,73 mld zł i były o około 0,8 mld zł (+85%) wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Inwestycje w linii biznesowej dystrybucja stanowiły 54% ogółu nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 0,94 mld zł. Nakłady związane z budową CCGT w Ostrołęce wyniosły 324 mln zł, z czego na budowę CCGT w Grudziądzu przeznaczono 246 mln zł.

Blok Energetyczny Ostrołęka to jeden z głównych projektów Grupy ORLEN w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Nowy blok będzie wspierał stabilność dostaw energii elektrycznej w okresie trwającej w Polsce transformacji energetycznej.

Nowa dokładność

W kwietniu 2023 roku w spółce Energa Wytwarzanie, spółce zależnej Energa, uruchomione zostały dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (województwo Warmińsko-Mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (województwo wielkopolskie) o mocy 25 MW. Firma zainwestowała około 260 mln zł, aby zielona energia wytwarzana w tych systemach pozwoliła zaoszczędzić niemal energię. 43 000 rodzin.

Do końca tego roku farma w Wellpark zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 megawatów. W przyszłym roku w pobliżu farmy Greef powstaną kolejne systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy około 68 megawatów. Skutecznie realizowane projekty pozwalają Grupie ORLEN na rozbudowę portfela produkcji energii odnawialnej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski i przybliżając Grupę do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

CCGT Ostrołęka

W czerwcu projekt bloku gazowo-parowego w Ostrołęce osiągnął kluczową fazę. Spółka inwestująca w elektrownię o mocy około 750 MW podpisała umowę na finansowanie kredytu zewnętrznego w formie finansowania projektu na łączną kwotę 2,64 mld zł z konsorcjum złożonym z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

READ  Radisson reklamuje siedem hoteli w całej Afryce

CCGT Grodziadze

W kwietniu rozpoczęto budowę rurociągu. Elektrownia zostanie wyposażona w zamknięty układ chłodzenia, dzięki czemu zapotrzebowanie na wodę z Wisły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.

W maju wmurowano kamień węgielny pod elektrownię gazową w Grodziadach, a niedługo po uroczystości wmurowano fundamenty pod pierwsze duże urządzenia – kocioł odzysknicowy, czyli HRSG (wytwornica pary odzysknicowej). Podobne prace prowadzono także w Ostrołęce.

Inwestycje w bloki gazowo-parowe w Ostrołęce i Grudziądzu będą wspierać cele dekarbonizacyjne Polski i samej Grupy ORLEN. W sektorze energetycznym grupa dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 40% na megawatogodzinę (MWh) do 2030 r. i osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 r.

Kolejny milion liczników energii

Z kolei w kwietniu Energa Operator ogłosiła, że ​​nie spowalnia tempa wdrażania liczników zdalnego odczytu w swojej sieci i ogłosiła przetarg na zakup około miliona takich urządzeń. Do 2026 roku firma planuje zdalnie mierzyć zużycie energii u wszystkich swoich klientów.

Liczniki ze zdalnym odczytem są niezbędne do bilansowania systemu energetycznego, który jest w dużej mierze zależny od odnawialnych źródeł energii. Dają możliwość dokładniejszego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i energię, ułatwiając tym samym właściwe planowanie pracy źródeł wytwórczych.

Czynniki mające istotny wpływ na wyniki

W pierwszym półroczu na przychody ze sprzedaży Grupy Energa istotny wpływ miała rekompensata od Zarządcy Rozliczeń w wysokości 2,24 mld zł obejmująca utratę przychodów od odbiorców objętych regulacjami dotyczącymi cen energii elektrycznej i gazu oraz cen usług dystrybucyjnych.

Największy udział w EBITDA Grupy Energa w I półroczu 2023 roku miała linia biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział linii biznesowej Sprzedaż i Produkcja wyniósł odpowiednio 28% i 14%.

Największy wzrost EBITDA odnotowany rok do roku o 435 mln zł do 742 mln zł zanotował linia biznesowa sprzedaż. Było to jednak głównie skutkiem zdarzenia księgowego – rozwiązania części rezerwy na umowy rodzące obciążenia, która powstała w grudniu 2022 roku – oraz zdarzenia jednorazowego, otrzymania „opłaty za wyjście” z tytułu przeniesienia działalność i funkcje związane z hurtowym obrotem energią elektryczną od Energi Obrót do ORLEN Energia.

READ  Projekty Polish Equinor pozyskują zagraniczne kontrakty - reNews

Linia biznesowa dystrybucja również odnotowała poprawę EBITDA o 314 mln zł rok do roku do poziomu 1,59 mld zł. Wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem marży na dystrybucji energii elektrycznej (wraz ze stratami sieciowymi), co wynika z wyższej średniej stawki za usługę dystrybucyjną oraz użytecznej wyceny szacunkowych niezafakturowanych strat sieciowych.

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w I półroczu 2023 roku wyniosła 366 mln zł wobec 453 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wynik EBITDA Linii wpływ miały przede wszystkim takie czynniki, jak niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższy koszt zużycia podstawowego paliwa do jej produkcji (wysokie ceny węgla).