Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska stawia na energię jądrową, aby osiągnąć unijne cele klimatyczne أهداف


Witold Strzelecki opowiada, dlaczego Polska poszukuje energii jądrowej, aby pomóc w dekarbonizacji swojego systemu energetycznego


Powyżej: polskie lokalizacje pod kątem budowy nowej elektrowni jądrowej

Prawie 70% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego – wynika z najnowszych danych Agencji Rynku Energii. Ta liczba oznacza, że ​​Polska jest najbardziej uzależniona od węgla ze wszystkich państw członkowskich UE. Zgodnie z niedawnym zobowiązaniem politycznym UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., kraj ten będzie musiał znaleźć sposób na dekarbonizację swojego systemu energetycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii i utrzymaniu kosztów transformacji na minimalnym poziomie.

Ostatnie wydarzenia pokazują, że polski rząd znalazł idealne rozwiązanie: Postaw na energię jądrową. Polska chce przyspieszyć transformację niskoemisyjną zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej, budując sześć reaktorów jądrowych w ciągu najbliższych 20 lat. Wybrana przez polski rząd ścieżka dekarbonizacji może być przykładem dla innych członków Unii Europejskiej, jeśli poważnie traktują zmiany klimatyczne.

Strategia energetyczna Polski

Polski rząd przyjął niedawno długo oczekiwaną strategię energetyczną, zatytułowaną „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, która wyznacza ramy transformacji energetycznej i wyznacza strategiczne kierunki wyboru niskoemisyjnych technologii do budowy niskoemisyjnego systemu energetycznego. W dokumencie polski rząd wymienił energetykę jądrową oraz morską energetykę wiatrową jako kluczowe projekty strategiczne, które pomogą krajowi w dekarbonizacji systemu energetycznego.

Zgodnie z dokumentem polska flota jądrowa będzie składać się z sześciu jednostek (o łącznej mocy 6-9 gigawatów) opartych na wielkoskalowych zainstalowanych PWR trzeciej generacji (+), które zostaną przyłączone do sieci do 2043 roku. o mocy 1-1,6 gigawata, ruszy w 2033 r., a kolejne jednostki będą pojawiać się co 2-3 lata.

Zatwierdzona niedawno strategia jest echem poprzedniego programu polskiej energetyki jądrowej zatwierdzonego w 2014 r. i zaktualizowanego w 2020 r. Wybrane potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych są zgodne z tymi wskazanymi w programie na 2014 r., a lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jądrowej zostanie wybrana spośród między potencjalnymi terenami przybrzeżnymi.

Obecnie nowym projektem budowy elektrowni jądrowych w Polsce kieruje PGE EJ 1 – spółka celowa odpowiedzialna za przygotowanie procesu inwestycyjnego. Jej działalność obejmuje decyzje zarządcze oparte na badaniach terenowych i ocenie środowiskowej.

READ  Czynniki wzrostu globalnego polskiego rynku obuwia, rozwój biznesu i prognoza sytuacji konkurencyjnej na lata 2021-2026 - NeighborWebSJ

Polski rząd twierdzi, że uzasadnienie inwestowania w energetykę jądrową opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwie energetycznym; Bezpieczeństwo energetyczne. klimat i środowisko; i gospodarki. Budowa elektrowni jądrowych może pomóc Polsce osiągnąć wiele celów strategicznych, ponieważ energia jądrowa zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii, zmniejsza zależność od importu paliw kopalnych, pobudza gospodarkę i pomaga w dekarbonizacji systemu energetycznego zgodnie z uzgodnionymi ogólnounijnymi celami energetycznymi i klimatycznymi. Europejski.

bezpieczeństwo energetyczne

Energia jądrowa jest bezpiecznym źródłem energii pierwotnej. Przy typowej dostępności około 90% elektrownie jądrowe są niezawodnym źródłem energii elektrycznej, zwłaszcza w porównaniu z innymi źródłami niskoemisyjnymi. Energetyka jądrowa pomaga wybranym przez nie krajom zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych (ważny czynnik w przypadku Polski), czyniąc je mniej uzależnionymi od innych krajów. Energetyka jądrowa zapewnia bezpieczeństwo dostaw dzięki wysokiej dyspozycyjności, dostępowi do wielu źródeł dostaw, dużej gęstości energii, zapotrzebowaniu na niewielką ilość uranu jako paliwa oraz małej wrażliwości na zmiany cen uranu.

Klimat i środowisko

Energia jądrowa to zrównoważone, niskoemisyjne źródło energii, które przyczynia się do łagodzenia skutków zmiany klimatu.

Wraz z odnawialnymi źródłami energii stanowi obecnie główny składnik niskoemisyjnego koszyka energetycznego UE, ponieważ dostarcza prawie 50% niskoemisyjnej energii elektrycznej w UE.

Europejski sektor jądrowy unika 700 milionów ton dwutlenku węgla rocznie, który w innym przypadku zostałby wyemitowany do atmosfery.

Ponadto energia jądrowa nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń, które powodują kwaśne deszcze i niszczą warstwę ozonową, takich jak podtlenek azotu i dwutlenek siarki. Ponadto chroni środowisko, chroniąc jakość wody oraz zachowując i poprawiając siedliska roślin i dzikiej przyrody. Przemysł jądrowy nie tylko generuje mniej odpadów niż inne sektory energii elektrycznej, ale także ostrożnie zajmuje się końcowymi etapami cyklu paliwowego w odpowiedzialny sposób, przeznaczając fundusze na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami promieniotwórczymi (w tym wypalonym paliwem) i kosztów likwidacji.

Gospodarka

Energia jądrowa, oprócz odgrywania istotnej roli w dekarbonizacji i bezpieczeństwie energetycznym, przyczynia się do wzrostu gospodarczego na poziomie krajowym i regionalnym na poziomie lokalnym. Budowa jednej elektrowni jądrowej mogłaby stworzyć do 12 000 miejsc pracy podczas budowy i 900 w trakcie jej eksploatacji.

READ  W ciągu dekady brytyjskie rodziny będą w gorszej sytuacji niż ich rówieśnicy w Polsce | Wielka Brytania | Aktualności

Ponieważ średni okres eksploatacji elektrowni jądrowej wynosi do 60 lat, miejsca pracy są długoterminowe i bezpieczne oraz zapewniają doskonałe możliwości rozwoju zawodowego. Według badania Deloitte Energia jądrowa: wspieranie gospodarki: wzrost neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, miejsca pracy i przywództwo w zakresie innowacji, 1 gigawat mocy zainstalowanej w elektrowniach jądrowych w Unii Europejskiej daje 9,3 miliarda euro rocznych inwestycji w energetykę jądrową i powiązane sektory gospodarki. Zapewnia stałe i lokalne zatrudnienie prawie 10 000 osób i generuje 4,3 miliarda euro w PKB UE.

Polska patrzy na małe reaktory modułowe

Oprócz planowania budowy sześciu dużych reaktorów, w Polsce pojawiła się ostatnio dyskusja na temat wykorzystania małych reaktorów modułowych.

Grupa chemiczna Synthos rozpoczęła niedawno prace nad projektem małego reaktora modułowego (SMR). Firma zgodziła się współpracować z GE Hitachi Nuclear Energy w celu zlokalizowania GEH BWRX-300 SMR w Polsce. Rozpoczęły się już rozmowy na temat projektu z Państwową Agencją Atomistyki. Niedawno Synthos – wraz z dziewięcioma innymi firmami europejskimi – podpisał komunikat (znany jako Deklaracja Tallinska) o przyszłości licencjonowania SMR. Deklaracja identyfikuje kluczowe kwestie niezbędne do przezwyciężenia wyzwań licencyjnych i regulacyjnych stojących przed rozwojem SMR w Unii Europejskiej.

Wsparcie publiczne dla energetyki jądrowej

Co ważne dla przyszłości energetyki jądrowej w Polsce, opinia publiczna z roku na rok coraz bardziej opowiada się za energetyką jądrową.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (listopad 2020 r.) 62% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce (najwyższy poziom od 2012 r.!), 70% uważa, że ​​budowa elektrowni jądrowych jest dobre narzędzie do walki ze zmianami klimatu, a 72% uważa, że ​​budowa elektrowni jądrowych jest dobrym narzędziem do walki ze zmianami klimatu Elektrownia jądrowa będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie niezależności energetycznej Polski.

Również w bliskim sąsiedztwie możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej stale rośnie poparcie dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wśród mieszkańców gmin obiektu (Cóchocío, Gnojno i Krokowa). Obecnie wynosi 71%, na podstawie badania PGE EJ 1 przeprowadzonego przez PBS pod koniec 2019 roku. Liczby te pokazują, że opinia publiczna w Polsce wspiera rozwój tego niskoemisyjnego źródła energii dzięki korzyściom, jakie może ono przynieść.

READ  Spar Gran Canaria stawia na efektywność energetyczną

Perspektywa UE

Na decyzję Polski o wprowadzeniu energetyki jądrowej należy spojrzeć z szerszej perspektywy europejskiej.

Instytucje UE pracują obecnie nad wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu, kompleksowego planu Komisji Europejskiej mającego na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku.

Energia jądrowa jest uważana przez wiele państw członkowskich UE za ważny element ich ścieżek dekarbonizacji.

Ich plany utrzymania, zwiększenia, a nawet wprowadzenia energetyki jądrowej do swojego miksu energetycznego zostały ostatnio wyartykułowane w tzw. Krajowych Planach Energetycznych i Klimatycznych (KPEiK), które każdy kraj członkowski UE ma obowiązek przedłożyć Komisji Europejskiej. Spośród nich 16 państw członkowskich UE (z 27) włączyło energię jądrową do swoich krajowych planów energetyki jądrowej. To podejście

Zgodnie z długoterminową wizją strategiczną Komisji Europejskiej „Czysta planeta dla wszystkich”, w której energia jądrowa wraz z odnawialnymi źródłami energii została określona jako kręgosłup europejskiego systemu energetycznego neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla.

Polska dzięki odważnym planom jądrowym może pokazać UE, że energetyka jądrowa może pomóc całemu blokowi w skutecznej dekarbonizacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo dostaw energii i jednocześnie pobudzając gospodarkę. Można go uznać za punkt odniesienia dla innych krajów europejskich, pokazujący, że energia jądrowa jest najlepszym rozwiązaniem dla osiągnięcia celów klimatycznych UE.


Autor: Witold Strzelecki jest dyrektorem ds. komunikacji w FORATOM

FORATOM to stowarzyszenie branżowe przemysłu energetyki jądrowej w Europie z siedzibą w Brukseli. FORATOM służy jako głos europejskiego przemysłu jądrowego w dyskusjach na temat polityki energetycznej z instytucjami UE i innymi kluczowymi interesariuszami. Członkostwo FORATOM składa się z 15 narodowych stowarzyszeń jądrowych.