Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polski instytut klasyfikuje koty jako inwazyjne gatunki obce | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Polski instytut naukowy sklasyfikował koty domowe jako „inwazyjny gatunek obcy”, powołując się na szkody, jakie wyrządzają ptakom i innym dzikim zwierzętom.

Niektórzy miłośnicy kotów zareagowali emocjonalnie na decyzję z tego miesiąca i postawili głównego naukowca w defensywie.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

AM(@;4:649$ @=2CK[ 2 3:@[email protected]:DE 2E E96 DE2E6\CF? [email protected]=:D9 p4256>J @7 $4:6?46D[ H2D?VE AC6A2C65 [email protected] E96 5:[email protected]:?8 AF3=:4 [email protected]?D6 H96? 96 6?E6C65 “u6=:D 42EFD[” E96 D4:6?E:7:4 ?2>6 [email protected] E96 [email protected]>>@? [email protected] 42E[ :[email protected] 2 ?2E:@?2= 52E232D6 CF? 3J E96 24256>JVD x?DE:EFE6 @7 }2EFC6 [email protected]?D6CG2E:@?]k^am

kAm%96 52E232D6 2 = C625J 925′[fge @E96C DA64:6D =:DE65 H:E9 [email protected] @3;64E:@?D[ [email protected]=2CK [email protected]=5 %96 [email protected]:2E65 !C6DD @? %F6D52J] s? G2D: G6 2 =: 6? DA64: 6D} @]`[fgf[ [email protected][ 😀 2 4C62EFC6 [email protected] [email protected] E92E :E @7E6? 😀 [email protected][email protected] 😕 [email protected]=2?5VD 46>6E6C:6D C6D6CG65 [email protected] 42ED 2?5 [email protected]]k^am

$kAm @ = 2CK 56D4C: 365 E96 8C @ H:? 8 K4: 6? E: 7: 4 4 @? D6? DFD E92E 5 @> 6DE: 4 42ED 92G6 2 92C> 7F =:> A24E @? 3: @5: G6CD: EJ 8: G6? E96? F>36C @7 3: C5D 2? 5> 2 >> 2 = DE96J 9F? E 2? 5 <: ==]k^Am

kAm% 96 4C: E6C: 2 7 @ C:? 4 = F5:? 8 E96 42E 2> @? 8 2 =: 6? 😕 G2D: G6 DA64: 6D[ “2C6 `__T >6E 3J E96 42E[” 96 D2:5]k^am

Camex? 2 E6 = 6G: D: @? D68 > 6? E 2: C65 3J:? 56A6? 56? E 3C @2542DE6C%’}[ E96 3:@[email protected]:DE 72465 @77 =2DE H66< 282:?DE 2 G6E6C:?2C:2? [email protected] 492==6?865 [email protected]=2CKVD [email protected]?4=FD:@? @? E96 52?86CD 42ED [email protected] [email protected] H:=5=:76]k^am

kAms @ C @ E2 $ F>:? D <2[ E96 [email protected] @7 2 [email protected]@< E:E=65 “%96 w2AAJ r2E[” [email protected]:?E65 [email protected] @E96C 42FD6D @7 D9C:?<:?8 3:@5:G6CD:EJ[ :?4=F5:?8 2 [email protected]==FE65 6?G:[email protected]?>6?E 2?5 FC32? 3F:=5:?8 724256D E92E 42? <:== 3:C5D :? 7=:89E]k^am

READ  Byli polscy urzędnicy uznali za ofiary hakowania oprogramowania szpiegującego | Biznes

kAm „pD <: 7> 2? :Dr @? E96 =: DE @ 7? @? \:? G2D: G6 2 =: 6? DA64: 6 dni[” $F>:?D<2 D2:5[ 2C8F:?8 E92E 42ED H6C6 F?72:C=J 2DD:8?65 [email protected]@ >F49 3=2>6]k^am

kAm [email protected] = 2CK E @ = 5 E96 p! E92E D @> 6> 65: 2 C6A @ CED 23 @ FE E96 =: DE:? 8 4C62E65 2 72 = D6:> AC6DD: @? E92E E96:? DE: EFE6 H2D 42 ==:? 8 7 @ C 76C2 = 2? 5 @ E96C 42ED E @ 36 6FE92?: K65]k^ Am

kAmt2C =: 6C E9: D> @? E9[ 9:D :?DE:EFE6 AF3=:D965 2 [email protected] @? :ED H63D:E6 4:E:?8 E96 [email protected][email protected]” 2?5 D66<:?8 [email protected] 4=2C:7J :ED [email protected]:E:@?] %96:? DE: EFE6 DEC6DD65 E92E: E H2D „@[email protected] [email protected]? J 4CF6 = EJ E @ H2C5D 2?:> 2 = D]” xE 2 = D @ 2C8F65 E @2? J 4CF6 = EJ E @ H2C5D 2?: >2 = D]” xE 2 = D @ 2C8F65 E : @? H2D:? =:? 6 H: E9 tFC @ A62? &?: @? 8F: 56 =:? 6d]k^am

kAmpD 72C 2D 42E68 @C:K:? 8 42ED 2D 2 =: 6?[Q E96 :?DE:EFE6 [email protected] E92E “u6=:D 42EFD” H2D [email protected]>6DE:42E65 [email protected]=J [email protected]?5 `_[___ J62CD [email protected] 😕 E96 4C25=6 @7 E96 8C62E 4:G:=:K2E:@?D @7 E96 2?4:6?E |:55=6 t2DE[ >2<:?8 E96 DA64:6D 2=:6? [email protected] [email protected] [email protected]> 2 DEC:4E=J D4:6?E:7:4 [email protected]:?E @7 G:6H]k^am

kAm %96:? DE: EFE6 2 = D @ DEC6DD65 E92E 2 ==: E H2D C64 @ >> 6? 5:? 8 H2D 7 @ C 42EH? 6CD [email protected]=:>: E E96 E:> 6 E96: C A6ED DA6? 5 @ FE5CD 5FC:? 8 3: C5 3C665:? 8 D62D @?]k^ Am

kAm “x 92G6 2 5 @ 8[ 3FE x [email protected]?VE 92G6 2?JE9:?8 282:?DE 42ED[” [email protected]=2CK D2:5]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez zezwolenia.