Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska osiąga dużą nadwyżkę na rachunku bieżącym wynoszącą 2 miliardy euro dzięki mniejszemu deficytowi dochodów pierwotnych  stan

Polska osiąga dużą nadwyżkę na rachunku bieżącym wynoszącą 2 miliardy euro dzięki mniejszemu deficytowi dochodów pierwotnych stan

Dane bilansu płatniczego Polski za październik zaskoczyły lekko na plus. Rachunek bieżący wykazał dużą nadwyżkę (2,0 mld euro po 0,4 mld euro we wrześniu). Było ono bliskie naszym oczekiwaniom i nieco powyżej konsensusu. Nadwyżki w handlu towarami (1,3 mld euro po 0,8 mld euro we wrześniu) i usługami (3,0 mld euro, tyle samo co miesiąc wcześniej) zrównoważyły ​​deficyty dochodów pierwotnych (1,9 mld euro) i dochodów wtórnych (0,4 mld euro). W ujęciu narastającym za ostatnie 12 miesięcy szacujemy, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących poprawiła się w październiku do 0,8% PKB z 0,6% w poprzednim miesiącu. Tymczasem dodatnie saldo towarów poprawiło się odpowiednio do 0,7% PKB z 0,2% PKB.

Głównym czynnikiem wpływającym na saldo obrotów bieżących w październiku była wyraźna poprawa ujemnego salda dochodów pierwotnych. Saldo to składa się z dochodów z inwestycji bezpośrednich, portfelowych i innych. Z naszych szacunków wynika, że ​​największa poprawa nastąpiła w saldzie dochodów z inwestycji bezpośrednich, na które składają się reinwestowane zyski, dywidendy oraz odsetki od instrumentów dłużnych. Bazując na wzorcu lat ubiegłych, październik był generalnie miesiącem niższych dywidend dla zagranicznych właścicieli. Dane GUS wskazują na spadek zysków z działalności podstawowej w III kwartale 2023 roku od początku roku o 7,2% w średnich i dużych spółkach niefinansowych (firmach zatrudniających powyżej 50 pracowników).

Jeśli chodzi o inne pozycje rachunku bieżącego:

  • Nadwyżce towarowej towarzyszyła nagła poprawa wartości handlu, zwłaszcza eksportu.
  • Wartość eksportu towarów denominowanych w euro wzrosła o 1,6% rok do roku (po spadku o 4,3% we wrześniu), natomiast import spadł o 8,4% rok do roku, po gwałtownym spadku o 14,8% w poprzednim roku miesiąc.

Jako importer netto surowców energetycznych Polska czerpie korzyści z wygaśnięcia ubiegłorocznego szoku energetycznego, zwłaszcza na rynkach gazu ziemnego i węgla.

Jednakże stosunkowo niskie wolumeny handlu w dalszym ciągu odzwierciedlają stagnację w gospodarce strefy euro i (płytką) recesję w Niemczech (po stronie eksportu), a także odnowienie krajowego popytu konsumenckiego i inwestycyjnego oraz utrzymujący się z roku na rok spadek cen surowców energetycznych. rok (r-o-r). strona importu). Wczorajsze rozczarowujące dane o produkcji przemysłowej w strefie euro (spadek o 0,7% m/m, po wyłączeniu sezonowym) nie wróżą dobrze szybkiemu ożywieniu popytu zewnętrznego. Natomiast spadek krajowej inflacji będzie sprzyjał wzrostowi płac realnych i ożywieniu popytu konsumpcyjnego, co powinno przełożyć się na ożywienie importu.

READ  Polska firma Respect Energy rozważa opublikowanie nowego francuskiego projektu SMR: jądrowego

Jak wynika z komentarza Narodowego Banku Centralnego, w październiku nastąpił spadek wyrażonej w złotych wartości eksportu w pięciu z sześciu głównych kategorii towarowych, przede wszystkim w dobrach o charakterze jednorazowym, ale także dóbr inwestycyjnych, żywności i produktów konsumpcyjnych. Wzrósł jedynie sprzęt transportowy, na czele którego stał eksport małych ciężarówek, ciągników drogowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych i samochodów osobowych (wschód). Eksport części samochodowych spadł, odzwierciedlając słabość gospodarki w Europie Zachodniej. Jeśli chodzi o import, spadł on w takich kategoriach, jak paliwa, zaopatrzenie w żywność i dobra inwestycyjne. Mniejszy spadek w porównaniu do poprzednich miesięcy nastąpił w przypadku towarów konsumpcyjnych i żywności, natomiast import sprzętu transportowego kształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.