Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zwolnienie z podatku IP Box w Polsce

Zwolnienie z podatku IP Box w Polsce

IP Box to rozwiązanie podatkowe w Polsce, którego celem jest przyciągnięcie firm z sektora badawczo-rozwojowego. Dla wprowadzających innowacje i nowe technologie w swoim biznesie w Polsce. Dochody z komercjalizacji praw własności intelektualnej (IP), powstałe lub udoskonalone w wyniku prac B+R, objęte są obecnie preferencyjną stawką podatkową w wysokości 5%. Jednak wdrożenie tego rozwiązania może budzić pewne wątpliwości wśród przedsiębiorców.

Spis treści

IP box w Polsce – co to jest?

IP Box Relief oznacza zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% zamiast standardowych stawek podatkowych (12%, 19%, 32%).

Ma zastosowanie, jeżeli przychody są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej związanej z prawami własności intelektualnej. Mogą z niego korzystać ci, którzy w swoich działaniach badawczo-rozwojowych prowadzą do tworzenia, rozwoju lub doskonalenia kwalifikowanej własności intelektualnej.

Co istotne, działalność badawczo-rozwojowa nie musi być prowadzona przez podatnika we własnych ośrodkach badawczo-rozwojowych. Nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczo-rozwojowe.

Ulga Avail IP BOX wymaga prowadzenia określonych ewidencji. Służą one do obliczania dochodu z kwalifikowanej własności intelektualnej.

Aby obliczyć dochód z kwalifikowanej IP, ważne jest, aby zapisy te były przechowywane w rocznym zeznaniu podatkowym wykazującym łączną kwotę dochodu, obciążenia podatkowe, dochód, straty, dochód podlegający 5% stawce podatkowej oraz dochód. Nie podlega preferencyjnemu opodatkowaniu. W polskim New Deal ulga IP Box może być łączona z ulgą B+R.

Czas trwania wyboru skrzynki IP

Podatnicy nie mogą skorzystać z tej ulgi w trakcie roku podatkowego poprzez odliczenie zaliczek na podatek dochodowy.

Kto może skorzystać z ulgi podatkowej IP Box?

Zwolnienie podatkowe IP Box nie ogranicza się do osób fizycznych. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działalność w formie spółki, czy też nie. Z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy spełniają warunki określone w ustawie o PIT i CIT, tj.

 • Przedsiębiorcy majątkowi,
 • Firma spadkowa,
 • Spółka cywilna
 • Spółka Jawna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna)
READ  #ETCC2023 – Polska i Niemcy prowadzą w kategorii Open, Azerbejdżan i Francja wspólnie na czele rywalizacji kobiet – Europejska Unia Szachowa

Kwalifikujące się prawa własności intelektualnej

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to:

 1. Prawo autorskie,
 2. Prawa zabezpieczające do wzoru użytkowego,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. Prawo do rejestracji układu scalonego gruntu,
 5. Dodatkowe prawo ochronne do patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
 6. Prawo do rejestracji leku i produktu weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu
 7. Prawo wyłączne, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. Prawa autorskie w programie komputerowym

Kwalifikują się pod następującymi warunkami:

 • Podlegają ochronie prawnej na mocy odrębnych ustaw lub uznanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
 • Materiał obronny jest opracowywany, rozwijany lub rozwijany przez podatnika w ramach jego działalności badawczo-rozwojowej.

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)

B+R należy rozumieć jako działalność twórczą polegającą na badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Należy to robić w sposób systematyczny. Jego celem jest zwiększenie zasobów wiedzy i wykorzystanie ich do tworzenia nowych aplikacji.

O działalności badawczo-rozwojowej możemy mówić:

 • Działanie ma charakter twórczy – rezultatem działalności człowieka jest twórcza i powstaje nowy produkt wiedzy,
 • Czynności prowadzone są w sposób uporządkowany – uporządkowane prowadzenie czynności w sposób systematyczny, zaplanowany i zorganizowany, według określonego systemu;
 • Wystarczy zaplanować i zrealizować przynajmniej jeden projekt B+R, zakładając określone cele do osiągnięcia, przyjmując określony program i środki. Taka działalność jest systematyczna, to znaczy prowadzona w sposób systematyczny, zaplanowany i zorganizowany.
 • Aktywność wzbogaca zasoby wiedzy i prowadzi do ich wykorzystania w nowy sposób. Działalność B+R to zespół działań prowadzących do powstania, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Badania będą ukierunkowane na nową wiedzę i umiejętności. Prace rozwojowe powinny być ukierunkowane na nowe wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności. Celem tych działań jest zwiększenie wiedzy, która może być wykorzystana do opracowania nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, procesów lub usług (również w postaci nowych technologii).
READ  Francja chce uczyć się na błędach przeszłości przed testem Polski | Francja