Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zwiększone zwolnienia podatkowe dla spółek holdingowych w Polsce

Zwiększone zwolnienia podatkowe dla spółek holdingowych w Polsce

Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego prawa podatkowego wprowadzono zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych dla spółek holdingowych, określane jako model polskiego holdingu. Przeszedł już istotne zmiany, które mają przede wszystkim złagodzić skutki niektórych ograniczeń i usprawnić regulacje, które wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Zwolnienie podatkowe dla spółek holdingowych

Model PHC opiera się na dwóch głównych odliczeniach podatku dochodowego od osób prawnych (CIT):

  • Dywidendy są zwolnione z podatku Od 1 stycznia 2023 r. dywidendy otrzymywane przez PHC od polskich lub zagranicznych spółek zależnych będą zwolnione w 100% z CIT (w 2022 r. zwolnienie obejmuje 95% dywidend); I

  • Odliczenie podatku od zysków kapitałowych – Zyski z kwalifikującego zbycia udziałów w polskiej lub zagranicznej spółce zależnej podmiotowi niepowiązanemu są zwolnione z 19% podatku CIT, który normalnie ma zastosowanie do zysków kapitałowych.

Oba zwolnienia mają zastosowanie, jeśli spółka zależna ma siedzibę w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Szwajcarii lub poza tymi terytoriami. Zgodnie z polskimi przepisami CIT, które implementowały dyrektywę UE w sprawie spółek dominujących i zależnych, dywidendy otrzymywane przez polskie spółki mogą być zwolnione z podatku CIT pod pewnymi warunkami; Zwolnienie to dotyczy jednak wyłącznie zysków osiąganych przez spółki z UE, EOG lub Szwajcarii. W konsekwencji zwolnienie dywidend z CIT w modelu PHC jest szersze.

Warunki dostępności zwolnień PHC

PHC i jej spółki zależne muszą spełniać ustawowe kryteria, aby móc skorzystać ze zwolnień podatkowych. Niektóre kryteria zostały poddane rewizji, w wyniku czego model PHC powinien być dostępny dla większej liczby inwestorów od 2023 roku.

Od 2023 roku PHC może powstać nie tylko jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, ale także jako polska prosta spółka akcyjna.

POZ musi również spełniać następujące kryteria, które będą obowiązywały do ​​2023 r. i później:

  • musi bezpośrednio posiadać co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej;

  • Nie może mieć udziałowca (bezpośrednio lub pośrednio) w tzw. raju podatkowym; I

  • Jest zobowiązana do prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej w Polsce.

READ  Polska odnotowała liczbę imigrantów na granicy białoruskiej

Od 2023 roku, wbrew obowiązującym normom, spółka zależna może posiadać więcej niż 5% udziałów w innych spółkach, co oznacza, że ​​model PHC może być stosowany na wielu poziomach struktury kapitałowej. Dodatkowo spółka zależna może skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT od dochodów uzyskanych w specjalnych strefach ekonomicznych lub polskich strefach inwestycyjnych. Jednak polska spółka zależna nadal musi być utworzona jako polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna i nie może być rajem podatkowym, jeśli jest zagraniczną spółką zależną.

Powyższe warunki nałożone na PHC i spółkę zależną muszą być spełniane nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata od dnia poprzedzającego dzień otrzymania zwolnionej dywidendy lub dochodu ze sprzedaży udziałów. Będzie to znacząca zmiana w 2023 r., ponieważ w 2022 r. obowiązuje wymóg jednego roku.

Polski ustawodawca wprowadził ograniczenia w stosowaniu modelu PHC.

W szczególności zwolnienie dywidend z podatku CIT nie ma zastosowania, jeżeli zagraniczna spółka zależna kwalifikuje się jako zagraniczna spółka kontrolowana PHC. Warunek ten zostanie cofnięty na trzy kolejne lata (obecnie pięć lat). Wymóg ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli zagraniczna spółka zależna PHC będąca rezydentem podatkowym w kraju UE lub EOG faktycznie prowadzi w tym kraju działalność gospodarczą.

Zwolnienie z CIT zysków kapitałowych nie dotyczy zbycia udziałów w spółce zależnej posiadającej 50% (lub więcej) aktywów w nieruchomości położonej w Polsce.

Również nabywca udziałów nie może być podmiotem powiązanym.

Przepisy obowiązujące od 2023 roku nie zmienią powyższych przepisów.

Inne zalety PHC

Wybór spółki holdingowej w Polsce i zastosowanie modelu PHC może mieć jeszcze inne zalety. Na przykład koszty założenia i prowadzenia holdingu w Polsce są na ogół niższe niż w innych krajach UE. Dla polskich inwestorów jest to opcja bezpieczniejsza niż posiadanie spółek w innych krajach, ponieważ sporów o charakterze unikania podatków powinno być mniej.

READ  Amazon Prime rusza w Polsce

Poza działalnością holdingową POZ może również prowadzić inną działalność operacyjną (np. świadczyć usługi, a nawet prowadzić fabrykę) i korzystać z innych polskich ulg podatkowych, takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową czy pole własności intelektualnej.

Polskie prawo korporacyjne wspiera POZ

Wraz ze zwolnieniami podatkowymi ukazały się nowe regulacje prawa korporacyjnego dla spółek holdingowych. Wprowadzili mechanizm, w którym interes całej grupy przeważał nad interesem konkretnej firmy. W grupie holdingowej spółka dominująca może wydawać swoim spółkom zależnym prawnie wiążące polecenia, przy czym można określić odpowiedzialność zarządów spółek zależnych za wykonanie tych poleceń.

Nowe zasady pozwolą na lepsze zarządzanie i funkcjonowanie grup w Polsce.

Regulacje dotyczące procesów restrukturyzacyjnych zostaną wprowadzone na początku 2023 roku. Jeżeli wymagana jest transgraniczna migracja, transgraniczna fuzja lub wydzielenie spółki, proponowane zmiany mogą mieć znaczenie dla wykorzystania modelu PHC.