Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zmiany wprowadzone w polskim systemie karnym

Zmiany wprowadzone w polskim systemie karnym

5 sierpnia 2022 r. Polska uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o specjalnych rozwiązaniach w celu przeciwdziałania agresji na Ukrainę i ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o zarządzaniu finansami państwa („Modyfikować„)[1]który wprowadził zmiany do polskiego systemu karnego[2]. Przedmiotem tej nowelizacji są przede wszystkim dwa następujące regulacje, które mogą mieć zastosowanie do podmiotu, wobec którego nałożono środki ograniczające (np. sankcje) w postaci zamrożenia i zakazu udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych:

(i) możliwość ustanowienia tymczasowego aresztu w związku z zakładem, na który nałożono kary; A

(2) Możliwość przejęcia przez Skarb Państwa na własność środków finansowych, środków lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu, wobec którego nałożono sankcje.

Ponadto nowelizacja porusza kwestię świadczeń dla pracowników podmiotów, na które zostały nałożone sankcje. Zmiany weszły w życie 18 sierpnia 2022 r.

tymczasowy strażnik

Nowelizacja przewiduje procedurę w postaci ustanowienia tymczasowej straży przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zadaniem wyznaczonego urzędnika jest dysponowanie środkami finansowymi, pieniędzmi lub zasobami gospodarczymi w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonowania sankcjonowanego przedsiębiorstwa. Ustawodawca zaznaczył, że odnosi się tutaj do przypadków szczególnych, takich jak konieczność:

  • Utrzymanie miejsc pracy w tym projekcie;

  • utrzymywanie świadczenia usług użyteczności publicznej lub wykonywanie innych zadań o charakterze publicznym w ramach działalności tego przedsiębiorstwa; lub

  • Ochrona interesów ekonomicznych państwa.

Opieka zostanie ustanowiona na koszt podmiotu sankcjonowanego na okres maksymalnie 6 miesięcy, aw szczególnych przypadkach do 12 miesięcy. W tym okresie administrator zobowiązany będzie do podejmowania działań zmierzających do tworzenia majątku podmiotu, zapewnienia ciągłości działania i zarządzania podmiotem oraz wykonywania uprawnień przysługujących podmiotowi. Urzędnik będzie również zobowiązany do podjęcia działań uniemożliwiających wykorzystanie środków finansowych, środków finansowych lub zasobów gospodarczych objętych Aresztem do celów bezpośredniego lub pośredniego wsparcia agresji, naruszeń lub innych działań związanych z agresją na Ukrainę. Ponadto w ramach zarządu komisarycznego urzędnik działając na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa (jeżeli rozrządzenie nie wchodzi w zakres zwykłych czynności zarządczych) może rozporządzać majątkiem objętym zarządem komisarycznym, natomiast po okresie zarządu komisarycznego urzędnik jest obowiązany poprzez złożenie wniosku do Sądu Rejonowego m.st.

READ  Pierwszy wegański targ w Rochdale pojawi się w ten weekend

Zajęcie majątku przez Skarb Państwa

Kolejną zmianą przewidzianą w nowelizacji jest możliwość utworzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki departamentu w celu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa środków finansowych, środków lub zasobów gospodarczych podmiotu sankcjonowanego. To zawłaszczenie mienia musi być konieczne i podyktowane potrzebą ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesów ekonomicznych państwa lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa. Zajęcie nieruchomości następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki i musi być dokonane za odszkodowaniem, które musi odpowiadać wartości rynkowej zajętej nieruchomości, ustalonej na podstawie aktualnej wyceny dokonanej przez osobę trzecią niezależną. przyjęcie. Informacje o zajętych aktywach zostaną umieszczone na tzw. polskim wykazie sankcji.

Co najważniejsze, w obu rodzajach zarządów podmiot, którego zarząd jest ustanowiony, nie ma prawa dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa lub podmiotu pełniącego funkcje urzędnika.

świadczenia pracownicze

Nowelizacja dotyczy również wsparcia dla pracowników podmiotów objętych sankcjami, które nie posiadają aktywów, które mogą być wykorzystane do dokonywania płatności pracowniczych. Pracownicy będą mogli ubiegać się o świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, analogiczne do tych przyznawanych w przypadku upadłości pracodawcy. Świadczenia te mają na celu wyrównanie uprawnień, np. wynagrodzeń.

Nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w procesie sankcji narodowych, jeszcze bardziej rozszerzając zakres prac państwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian w polskim systemie karnym, skontaktuj się z partnerem klienta CMS lub lokalnymi ekspertami CMS: Ewą Świderską, Patrycją Sikorską-Tuğcu i Hanną Stacewicz.