Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Zmiany podatkowe dla inwestorów w nieruchomości w Polsce

Kompleksowy zestaw zmian podatkowych w Polsce (tzw. Polish Deal) wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami, które zostaną wprowadzone od 2023 r.). Część zmian dotknie szczególnie branżę nieruchomości.

Od 1 stycznia 2022 r. spółki obrotu nieruchomościami (w rozumieniu polskich przepisów CIT – patrz niżej) będą zobowiązane do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w wysokości nieprzekraczającej kwoty dokonywanej zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Jednak ani poprawki, ani oficjalne uzasadnienie zmian nie dostarczają więcej informacji na temat interpretacji tej zasady dla spółek nieruchomościowych, które księgują nieruchomości jako inwestycje (głównie lokale wynajmowane podmiotom trzecim).

W takim przypadku nieruchomość jest wykazywana w księgach według wartości godziwej i nie nalicza się amortyzacji księgowej. W związku z tym możliwe są dwa wyjaśnienia. W najgorszym przypadku, jeśli dany podmiot nie amortyzuje budynku dla celów księgowych (ale zamiast tego przeszacowuje tę nieruchomość do wartości godziwej), należy wykluczyć amortyzację podatkową takiego budynku.

W takim przypadku amortyzacja podatkowa nie może być skutecznie dochodzona, co może negatywnie wpłynąć na przepływy pieniężne. Niezależnie od interpretacji, niezamortyzowana wartość podatkowa tej nieruchomości będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w momencie sprzedaży nieruchomości.

Ponadto ogólne zwolnienie z amortyzacji podatkowej dla budynków mieszkalnych i mieszkań. Pierwotnie zmiana miała wejść w życie od 2022 r., ale w końcowej fazie procesu legislacyjnego została przesunięta do 2023 r. Ponownie negatywny wpływ na przepływy pieniężne będą zauważone dla firm, które posiadają takie aktywa (zwłaszcza w przypadku w odniesieniu do sektora prywatnego (sektora najmu), gdzie koszty uzyskania przychodów związane z przejęciem lub rozwojem będą rozliczane w momencie wyjścia w formie transakcji majątkowej, a nie amortyzacji podatkowej.

Wiele zmian związanych z finansami wpłynie w praktyce na branżę nieruchomości. Na chwilę obecną wzrost kosztów finansowania dłużnego można uznać za koszt zwolniony do maksymalnie: 3 mln zł (ok. 1,2 mln USD) i/lub 30% podatku EBITDA. Są spory z fiskusem, ale generalnie sądy administracyjne twierdzą, że powinien to być plus (suma obu kwot).

READ  Polskie PGNiG, Venture Global finalizują dostawę LNG w USA

Od 1 stycznia 2022 r. limit będzie ustalany w następujący sposób: 3 mln zł lub 30% podatku EBITDA – w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Ponadto koszty finansowania dłużnego uzyskane od podmiotu powiązanego w części, w której finansowanie zostało wykorzystane bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności na nabycie udziałów, nie będą podlegały odliczeniu od podatku.

Nowy podatek (tzw. „minimum CIT”) zostanie nałożony na korporacje oraz grupy podatkowego kapitału i zakłady podatników zagranicznych o niskiej rentowności (rozumianej jako strata CIT lub przychody z działalności gospodarczej w stosunku do wskaźnika dochodów nie więcej niż 1 %).

Zasadniczo minimalny koszt komunikacji i informatyki to m.in. 0,4% kwoty przychodów z działalności operacyjnej oraz 10% kosztów finansowania dłużnego ponoszonych w imieniu podmiotów powiązanych, przekraczających 30% podatku (zarobki przed odsetkami, podatki, marnotrawstwo i marnotrawstwo) Zysk przed odsetkami, podatkiem, amortyzacją oraz 10% kosztów zakupu określonych usług lub praw niematerialnych (w tym doradztwa, reklamy, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych i niektórych wartości niematerialnych) poniesionych w imieniu podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych – która częściowo przekracza 3 mln zł plus 5% podatek EBITDA.

Podatnicy będą mogli odliczyć od podatku CIT obliczonego na zasadach ogólnych kwotę minimalnego kosztu CIT zapłaconego za dany rok. Jednak minimalny podatek CIT zostanie odliczony dopiero w trzech kolejnych latach podatkowych. Istnieją pewne zwolnienia warunkowe przewidziane przez prawo – na przykład dla podatników rozpoczynających własną działalność gospodarczą (w pierwszych trzech latach) lub dla grup spółek mających siedzibę w Polsce.

Nowe przepisy obejmują również tzw. „podatek dochodowy od transferów” (w ramach którego niektóre koszty ponoszone na rzecz podmiotu powiązanego będą opodatkowane 19% podatkiem, chyba że podmiot powiązany prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie UE lub EOG), wprowadzając płatność oraz mechanizm zwrotu (dywidendy/odsetki/tantiemy wypłacone za granicą podmiotowi powiązanemu w kwocie przekraczającej 2 mln zł) oraz rezerwy na ukryte dywidendy (gdzie można zakwestionować odliczenie od podatku niektórych wydatków wypłacanych podmiotom powiązanym; zmiana ta odroczone do 2023 r.).

READ  Hyundai Engineering wybrany preferowanym wystawcą w „Projekcie rozbudowy olefin PKN Polska”

Sektor nieruchomości ma szczególne znaczenie dla państwa. Polska umowa, kolejna zaostrzająca się reforma podatkowa, spowoduje wzrost ogólnych podatków od branży nieruchomości. Firmy z branży nieruchomości będą musiały ponieść dodatkowe koszty, aby spełnić nowe (i niejasne) wymogi zgodności.

Piotr Pascoe

Starszy Dyrektor, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, inwestorów branżowych oraz ich profesjonalnych doradców. To jest tylko dla informacji. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami i polityką prywatności przed skorzystaniem ze strony. Wszystkie materiały ściśle podlegają obowiązującym prawom autorskim.

Copyright © 2021 Euromoney Institutional Investor PLC. Aby uzyskać pomoc, zapoznaj się z naszym FAQ.