Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Yellen spotyka uchodźców wojennych w Polsce i rozwija plan kryzysu żywnościowego | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Sekretarz Skarbu USA Janet Yellen spotkała się w poniedziałek z ukraińskimi uchodźcami i podkreśliła potrzebę zmierzenia się z rosyjską brutalnością podczas wizyty w Polsce przed spotkaniem ministrów finansów G7.

Yellen pochwaliła Polskę za pomoc uchodźcom w ucieczce przed walkami i współpracę z sąsiednimi krajami w znalezieniu sposobów na dostarczenie ukraińskiej pszenicy i innych krytycznych dostaw żywności na świat. Podziękowała im za reakcję na „rosnący brak bezpieczeństwa żywnościowego” zaostrzony przez wojnę.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm „%9656G2DE2E: @? 😕 & @? E9D C6>:? 5D FD? @E @E2 <6FC؟ 6IE> 62 = 7 @ C 8C2? E65[ 2?5 [email protected] BF:4<=J 6G6?ED 42? E2<6 2 EFC? [email protected] E96 [email protected][” *6==6? D2:5 2E 2 G:D:E [email protected] E96 (@C=5 r6?EC2= z:E496? D:E6 😕 (2CD2H]k^am

kAm 96 USD>6E H:E9 C67F866D [email protected]>&

kAm%964 @? 7 =: 4EVD:? E6CCFAE: @? @H962E[ 32C=6J[ [email protected] @:= 2?5 @E96C DE2A=6D E92E [email protected]>2==J [email protected] [email protected]> &<C2:?6 2?5 #FDD:2 92D 7FCE96C C2:D65 2=C625J 9:89 [email protected]@5 AC:46D [email protected]=5H:56] r @ f? WE: 6D:? s. 7 c: 42[ E96 |:55=6 t2DE 2?5 A2CED @7 pD:2 E92E C6=J @? [email protected] [email protected]=6 DFAA=:6D 7246 E96 C:D<D @7 [email protected]@5 :?D64FC:EJ 2?5 F?C6DE]k^am

Ile * 6 == 6? 2 = D @> 6E H: E9! C:> 6 |:?: DE6C | 2E6FDK | @C2H: 64 <: E @ 5: D4FDD E @ F896C D2؟ 4E: @؟ D @؟ #FDD: 2 2-5 DEC6؟ 8E96؟:؟ 8} p٪ ~[ H9:49 k2 9C67lQ9EEADi^^2A?6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F <9 @ => \ DH656? \7:? = 2? 5\7fbagg_`7ehh733a7aggae4_7`c5c67eQm $H656? 2? 5 u:? = 2? 5 2C6?H D66 <:? 8 E @; @:? k^2m]k^ Am

kAm”! 286: ?4FCC65 @?&[” |@C2H:64<:VD @77:46 D2:5 😕 2 DE2E6>6?E]k^am

Ile * 6 == 6? 2 = D @ G @ H65 E @ H @ C ^ 2CE: 4 = 6 ^; @ 6 \ 3: 56? \ 3FD:? 6DD \: C6 = 2? 5\[email protected]\[email protected]? @>:4\[email protected]=:4J\6h5c`33_b_af`[email protected] =>:?:>F>E2Ik^[email protected]`dT @? >F = E:? 2E: @? 2 = 4 @ CA @ C2E: @? D[ H9:49 😀 >62?E [email protected] E2C86E E2I 92G6?D[ E96 %C62DFCJ s6A2CE>6?E D2:5]k^am

READ  Monaghan 0-23 przegrane 2-7: Rejs po hrabstwie Varney o komfortowe zwycięstwo nad Morne Men | Wiadomości GAA

kAm „%9:D:DFC 4 @ >> @? 56? @>:? [email protected][ E92E H6 92G6 H:E9 E96 &?:E65 $E2E6D[ >62?:?8 [email protected] AFE =:>:ED @? E96 7F?4E:@?:?8 @7 DF49 A=246D H96C6 3FD:?6DD [email protected]=6 CF? 2?5 [email protected]?’E A2J E2I 😕 E96 [email protected]? &?:@? @C 😕 @E96C [email protected]?EC:6D 😕 E96 [email protected]=5[” [email protected]=:D9 [email protected]?>6?E [email protected]<6D>2? !:@EC |F6==6C D2:5]k^am

kAm! @ = 2? 5 92D 3 = @ 4 <65 E96 E2I> 62? EE @ 56E6C 8 = @ 32 = 4 @> A2?: 6D 7C @> DE2D9:? 8 AC @ 7: ED:? 4 @ F? WE: 6D H96C6 E96J A2J =: EE = 6C? @E2I6D]xE k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD][email protected]>^2CE:4=6^; @ 6 \ 3: 56? \8\a_\DF >>: E\E649? @ = @ 8J \ 3FD:? 6DD \ 64 @? @> J\5cg24d62fa33ea`d6ca5df_fgd2f7hb_Qm8 @E 7:? 2 = 2AAC @ G2 = k^2m 7C @ >> @ C6 E92? b_ [email protected]?EC:6D 2E2>66E:[email protected]@[email protected][email protected][email protected]>:[email protected][ 3FE [email protected]=:D9 @77:4:2=D 92G6 BF6DE:@?65 :7 E96 E2I H:== 24EF2==J 2AA=J [email protected] @?=:?6 8:2?ED 2?5 :?D:DED :E [email protected]]k^am

Ile * 6 == 6? 2 = D @ H: == DE @ A:? qCFDD6 = D 367 @ C6 2EE6? 5:? 8 E96 vC @FA @7$6G6? 7:? 2? 46>:?: DE6CD 'DF >>: E:? q @??[ v6C>2?J[ E9:D H66<]k^am

Camex? (2CD2H[ D96 [email protected]<6 2E E96 !~{x} |FD6F> @7 E96 w:[email protected] @7 [email protected]=:D9 y6HD 2E E96 D:E6 @7 E96 (@C=5 (2C xx\6C2 (2CD2H [email protected][ >6?E:@?:?8 96C 72E96CVD 72>:=J =67E 2 [email protected]? [email protected] 72C 2H2J [email protected] E96 &?:E65 $E2E6D]k^am

kAm”(6> FDE FD6 E96 E=D 2EFC 5: DA @ D2 = E @ 7: 89E @ AAC6DD: @?]p? 5 E92E = 6DD @?> FDE 36 2AA =: 65 E @ 52J[Q D96 D2:5] #FDD: 2? ! C6D: 56? E’=25:>:C’!FE:?’ D @?8 @: 8 2EE24

kAm 96 USD 4: E65 E96 D2? 4E: @? D E92E E96]$]2? 5: ED A2CE? 6CD 92G6:> A @ D65[ 6G6? 2D E96 [email protected]? &?:@? DECF88=6D [email protected] A2DD :EVD D:IE9 [email protected]?5 @7 A6?2=E:6D] {2? 5 = @4 <65 4 @F? WE: 6D 962G: = J C6 =: 2? E @? #FDD: 2? @: = 92G6? WE D: 8? 65 @? E @ 2 A92D6 @ FE @ 7 E96 7F6 =]k^am

READ  Dwie byłe gwiazdy Juve odrzucają pracę w Polsce -- Juvefc.com

Camex? 255C6DD:? 8 75:? D64FC: EJ[ *6==6? D2:5 D96 H:== C6=62D6 2? 24E:@? A=2? E9:D H66< 3J E96 x?E6C?2E:@?2= u:?2?4:2= x?DE:EFE:@?]k^am

<7 @ C # 64 @؟ DECF4E: @؟ 2؟ 5 s6G6 = @ أ> 6?[ (@C=5 q2?< 2?5 E96 @E96C [email protected]= 7:?2?4:2= :?DE:EFE:@?D 2C6 “DE6AA:?8 FA[ DFC8:?8[ 2?5 D42=:?8 E96:C [email protected]< @? [email protected]@5 D64FC:EJ 2?5 28C:4F=EFC6]Qk^am

kAm (@C = 5q2? @? E9 E92E 9:[email protected]?:K2E:@? H: == AC @ G: 56 S`f 3: ==: @? A6C J62C E @ DEC6? 8E96? 75 D64FC: E.J. [email protected]=5H:56]k^Am

kAm %96 tFC @ A62? q2? <7 @ C # 64 @؟ DECF4E: @؟ 2؟ 5 s6G6 = @ A> 6? E = 2DE H66 ^? 6HD ^ a_aa ^ D92C69 @ = 56CD \ DEC @? 8 = J\[email protected]\63C5D\[email protected]? D6\7 @C\F [email protected]>>: EE65k^2m`3: ==: @? 6FC @ D E9: D J62C 7 @ C E96 & c[ D6E [email protected] 36 2 >:I @7 [email protected][email protected] 7F?5D 2?5 32?< 7F?5:?8]k^am

kAm {<:؟ 8 E @> @C6 7F? 5:? 8 D @ FC46D[ H:E9:? &]$]! C6D: 56? E y @ 6 q: 56? VD k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 2CE: 4 = 6 ^ CFDD: 2 \ F 6? E2 = 2AAC @ AC: 2E: @? Dk^2m C6BF6DE 7 @C2DD:DE2? 46 E @ &:? 6[ %C62DFCJ H2?ED Sd__ >:==:@? [email protected] E96 [email protected]? q2?< [email protected] #[email protected]?DECF4E:@? 2?5 [email protected]>6?E] %92E H: ==:? 4 = F56 > @? 6J 7 @ C 75 D64FC: EJ 2? 5 S`d_>: ==: @? 7 @C E96 v = @32 = p8C: 4F = EFC6 2? 5 u5 $64FC: EJ! C @ 8C2>[ H9:49 492??6=D 7F?5:?8 [email protected] 28C:4F=EFC2= [email protected];64ED 😕 :>[email protected]:D965 [email protected]?EC:6D]k^am

k9C^m

kAmwFDD6:? C6A @ CE65 7C @> (2D9: ?8E @?]k^am

Copyright 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.