Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Trudności gospodarcze w dalszym ciągu wpływają na działalność HHLA

Trudności gospodarcze w dalszym ciągu wpływają na działalność HHLA

Przychody i zyski spółki Hamburger Haven & Logistics (HHLA) spadły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. Trwająca wojna na Ukrainie, napięcia geopolityczne, inflacja i rosnące stopy procentowe wywierają presję na popyt konsumencki i przemysłowy oraz w dalszym ciągu utrudniają wzrost. Ożywienie gospodarki światowej po pandemii. Wyniki biznesowe HHLA w pierwszej połowie 2023 r. już odzwierciedlają trudne warunki rynkowe. Znaczący spadek wolumenów wynikający z sytuacji gospodarczej był widoczny w pierwszej połowie 2023 roku w sektorze kontenerowym dzięki mocnemu trzeciemu kwartałowi, jednak pozostawał wyzwaniem dla transportu kontenerowego. Dodatkowo krótsze czasy postoju kontenerów obsługiwanych na terminalach kontenerowych w Hamburgu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego spowodowały niższe opłaty za przechowywanie. Przychody w Grupie HHLA spadły o 7,1 procent do 1 090,0 mln euro (rok poprzedni: 1 172,7 mln euro). Wyniki operacyjne grupy (EBIT) spadły o 52,8 procent do 75,6 mln euro (rok poprzedni: 160,1 mln euro). Marża EBITDA wyniosła 6,9 proc. (rok poprzedni: 13,7 proc.). Zysk po opodatkowaniu i udziałach mniejszościowych wyniósł 11,9 mln euro (rok poprzedni: 69,8 mln euro).

Angela Titzrath, dyrektor generalna: „Słaba sytuacja gospodarcza w dalszym ciągu wpływa na działalność biznesową HHLA jako międzynarodowej firmy logistycznej. Dlatego trudne warunki ramowe makroekonomiczne znajdują również odzwierciedlenie w wynikach firmy po trzecim kwartale. Bardzo ważne jest jednak utrzymanie naszej ścieżka strategiczna W czasach wielu kryzysów. Nawet w niepewnych czasach stale pracujemy nad wzmocnieniem konkurencyjności i przyszłej rentowności firmy oraz kontynuowaniem naszych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. W rezultacie terminal kontenerowy Altenwerder w Hamburgu po raz kolejny uzyskał certyfikat neutralności klimatycznej w trzeci kwartał Sieć HHLA Pure została rozbudowana przez naszą kolejową spółkę zależną Metrans, aby zapewnić przyjazny dla klimatu transport kontenerowy.

Podgrupa Logistyki Portowej: Wyniki od stycznia do września 2023 roku

Notowana na giełdzie podgrupa logistyki portowej odnotowała w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy spadek przychodów o 7,4% do 1 061,3 mln euro (rok poprzedni: 1 145,8 mln euro). Wyniki operacyjne (EBIT) spadły o 57,4 procent do 61,8 mln euro (rok poprzedni: 145,3 mln euro). Marża EBIT wyniosła 5,8 procent, co oznacza spadek o 6,9 punktu procentowego rok do roku. Zysk po opodatkowaniu i udziałach mniejszościowych spadł o 94,9% do 3,1 mln euro (rok poprzedni: 61,3 mln euro). Tym samym zysk na akcję wyniósł 0,04 euro (w roku poprzednim: 0,85 euro).

READ  Wpływ inflacji na rynki rozwinięte i wschodzące

W sektorze kontenerowym przeładunek kontenerów w terminalach kontenerowych HHLA spadł w ujęciu rok do roku o 8,5 proc. do 4 455 tys. standardowych kontenerów (TEU) (rok poprzedni: 4 869 tys. TEU). Przy 4 286 tys. TEU przeładunek w terminalach kontenerowych w Hamburgu spadł o 6,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (rok poprzedni: 4 605 tys. TEU). Głównym czynnikiem tego rozwoju był spadek wolumenu przewozów towarowych w regionie żeglugi Dalekiego Wschodu, w szczególności w Chinach. Pozytywna dynamika wynikająca z wolumenu przewozów towarowych w Ameryce Północnej i wolumenu przeładunków na Bliskim Wschodzie nie była w stanie zrównoważyć tej tendencji. Natężenie ruchu dowozowego również gwałtownie spadło w porównaniu z rokiem poprzednim. Oprócz mniejszego ruchu w Szwecji i Polsce, ze względu na sankcje nie było również wolumenów z Rosji. Odsetek przeładunków morskich przez podajniki sięgnął 18,4 proc. (w roku poprzednim: 20,5 proc.).

Przeładunki na międzynarodowych terminalach kontenerowych spadły o 36,0 proc. rok do roku do 169 tys. TEU (rok poprzedni: 264 tys. TEU). Wynika to w szczególności z silnego spadku wolumenu ładunków w Odesskim Terminalu Kontenerowym (CTO) po zaprzestaniu przez władze tego portu obsługi morskiej pod koniec lutego 2022 r. w związku z rosyjską inwazją. W 2023 roku zabrakło także dodatkowych zawinięć na Terminalu Kontenerowym TK Estonia jako alternatywy dla portów rosyjskich. Znaczący wzrost przeładunków na wielofunkcyjnym terminalu HHLA PLT Italy nie był w stanie zrekompensować tego niedoboru.

Przychody segmentu spadły w okresie sprawozdawczym o 18,2 procent do 534,3 mln euro (rok poprzedni: 653,2 mln euro). Oprócz znacznego spadku wolumenów, wynikało to głównie z krótszych czasów postoju kontenerów obsługiwanych w terminalach w Hamburgu, co przełożyło się na wzrost opłat za magazynowanie w analogicznym okresie ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw. Na tym tle wynik operacyjny (EBIT) spadł o 77,6 proc. do 27,3 mln euro (rok poprzedni: 121,7 mln euro). Marża EBIT spadła o 13,5 pkt. proc. do 5,1 proc. (rok poprzedni: 18,6 proc.).

W sektorze transportu multimodalnego przewozy kontenerowe spadły łącznie o 3,4 proc., osiągając 1 222 tys. TEU (rok poprzedni: 1 266 tys. TEU). Transport kolejowy zmniejszył się rok do roku o 1,6 proc. do 1 037 tys. TEU (rok poprzedni: 1 054 tys. TEU). Spadek ten dotknął wszystkie główne drogi, zwłaszcza ruch w Polsce. Spadek nastąpił w transporcie lądowym o 12,4 proc. do 185 tys. TEU (rok poprzedni: 211 tys. TEU).

READ  Polski uczeń odmawia wstępu do Iheanacho i podaje bolesny powód, gdy wraca do Wielkiej Brytanii Wiadomości z Nigerii

Przy wzroście rok do roku o 8,0 proc. do 465,8 mln euro (rok poprzedni: 431,4 mln euro), rozwój przychodów ostro przeciwstawił się wzrostowi wolumenu przewozów. Było to efektem wyższych przychodów przewozowych w roku ubiegłym, które zostały skorygowane o zwiększone koszty zakupu usług, zwłaszcza energii. Wyniki operacyjne (EBIT) spadły w okresie sprawozdawczym o 4,1 procent do 61,4 mln euro (rok poprzedni: 64,0 mln euro). Główną przyczyną trendu EBIT był spadek wolumenów przewozów. Marża EBIT spadła o 1,6 punktu procentowego do 13,2 proc. (rok poprzedni: 14,8 proc.).

Podgrupa nieruchomości: wyniki od stycznia do września 2023 r

Nieruchomości HHLA w historycznej dzielnicy magazynów Speicherstadt i dzielnicy targów rybnych odnotowały dodatkową płaską tendencję w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku obrotowego, przy prawie pełnym obłożeniu w obu obszarach.

Obsługa kontenerów w terminalach HHLA w porcie w Hamburgu.

Przychody w okresie sprawozdawczym znacznie wzrosły o 6,3 procent, do 35,0 mln euro (rok poprzedni: 32,9 mln euro). Oprócz zwiększonych przychodów z umów najmu opartych na przychodach, wzrost ten wynikał w dużej mierze z wyższych przychodów z czynszów z nowo wybudowanych nieruchomości w historycznej dzielnicy magazynowej Speicherstadt. Ten znaczący wzrost przychodów został skompensowany przez zaplanowanie tymczasowego wolnego miejsca na renowację elewacji w celu zwiększenia efektywności energetycznej nieruchomości oraz zwiększone koszty utrzymania, szczególnie w trzecim kwartale. Ponadto, negatywny wpływ na wyniki miała wyższa amortyzacja w związku z zakończeniem kosztów rozwoju projektu i rozbiórką w ramach przygotowań do dużego projektu budowlanego na obszarze Targu Rybnego. W związku z tym skumulowany wynik operacyjny (EBIT) w okresie sprawozdawczym spadł o 7,3 procent do 13,5 mln euro (rok poprzedni: 14,6 mln euro).

Prognozy biznesowe na 2023 rok

W podgrupach Port Logistics i Real Estate faktyczny rozwój gospodarczy HHLA w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku był zasadniczo zgodny z prognozami opublikowanymi w Połączonym Raporcie Zarządu za 2022 rok, który w momencie sporządzania raportu rocznego podlegał znaczącym niepewność ze względu na napięcia geopolityczne i ich wpływ na inflację oraz sankcje gospodarcze. Na rynkach ważnych dla Podgrupy Port Logistics, popandemiczne ożywienie gospodarcze w bieżącym roku finansowym było słabsze niż prognozowały wiodące instytuty ekonomiczne na początku roku. Wyniki biznesowe HHLA odzwierciedlają nastroje rynkowe. Znaczący spadek wolumenów wynikający z sytuacji gospodarczej, który był widoczny w pierwszej połowie 2023 roku w sektorze kontenerów, został złagodzony w trzecim kwartale, ale pozostał wyzwaniem dla transportu kontenerowego.

READ  Rządząca w Polsce prawicowa koalicja traci większość parlamentarną

Na tle tego rozwoju w dalszym ciągu oczekiwany jest znaczący spadek przeładunków kontenerowych Podgrupy Port Logistics w ujęciu rok do roku. Oczekuje się jednak umiarkowanego spadku w stosunku do roku 2022 w transporcie kontenerowym (poprzednio: na poziomie roku poprzedniego).

W dalszym ciągu oczekiwany jest znaczny spadek przychodów. Rozwój ten wynika z silnego wolumenowego spadku przychodów sektora kontenerowego, którego nie można zrekompensować znaczącym wzrostem przychodów sektora intermodalnego.

Oczekiwania dotyczące wyników operacyjnych (EBIT) utrzymują się w przedziale od 100 mln euro do 120 mln euro, chociaż obecnie za prawdopodobny uznaje się wynik operacyjny w dolnej części tego przedziału. W tym przedziale w dalszym ciągu przewidywany jest silny spadek rok do roku w segmencie kontenerów, a w związku z oczekiwanym spadkiem wolumenu przewozów obecnie oczekuje się umiarkowanego spadku rok do roku (poprzednio: niewielki spadek) w segmencie intermodalnym segment w wynikach EBIT i amortyzacji (EBIT) dla każdego sektora.

W przypadku podgrupy nieruchomości w dalszym ciągu oczekuje się utrzymania przychodów na poziomie roku poprzedniego przy znaczącym spadku wyniku operacyjnego (EBIT).

Ogólnie rzecz biorąc, na poziomie grupy spodziewany jest znaczny spadek przychodów. Nadal oczekuje się, że wyniki operacyjne (EBIT) wyniosą od 115 mln euro do 135 mln euro.

W celu zwiększenia efektywności portu w Hamburgu, a także rozbudowy terminali zagranicznych oraz możliwości transportowych i przeładunkowych spółki w transporcie kolejowym, już w pierwszych dziewięciu miesiącach poniesiono nakłady inwestycyjne przekraczające pierwotne oczekiwania. W rezultacie oczekuje się, że wydatki inwestycyjne całej grupy w roku finansowym 2023 wyniosą od 270 mln euro do 320 mln euro (poprzednio: w przedziale od 250 mln euro do 300 mln euro). Przy oczekiwanych inwestycjach w wysokości od 240 mln euro do 290 mln euro, większość tych wydatków poniesie Podgrupa Port Logistics.
Źródło: Port w Hamburgu