Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Spotkanie z byłą gwiazdą La Cueva Bryce’em Alfordem w Polsce |  Sporty

Spotkanie z byłą gwiazdą La Cueva Bryce’em Alfordem w Polsce | Sporty

WARSZAWA — Do pierwszego meczu pozostało jeszcze 65 minut, a była gwiazda koszykówki La Cueva High, Bryce Alford, próbował przygotowywać się do swojego czwartego meczu w sezonie w najwyższej lidze polskiej.

Pięciu jego kolegów z drużyny z Akry było już na boisku, przygotowując się do niedzielnego meczu z gospodarzem Dzeki, drużyną składającą się z czterech Amerykanów i obrońcą tytułu mistrza Polski drugiej ligi.

Ta strona wymaga JavaScript.

Aby móc czytać treści premium, wymagana jest obsługa JavaScript. Aktywuj ją w ustawieniach swojej przeglądarki.

kAmqFE p=7@C5[ ah[ E96 @?=J p>6C:42? 7@C pC<2 😕 E96 4:EJ @7 v5J?:2[ 925 2 AC@3=6> — 9:D E62> 925 2446DD E@ @?=J 7@FC 32D<6E32==D 2D E96J EC:65 E@ 86E E96:C D9@ED FA] „(96C6 2C6 E96 32==Dn” p=7@C5 D2:5 E@ ?@ @?6 😕 A2CE:4F=2C[ DE2?5:?8 ?62C >:54@FCE 2D 72?D 3682? E@ 7:=6 :?E@ E96 w2=2 $A@CE@H2 z@=@ 2C6?2 E92E 9@=5D 23@FE `[d__ A2EC@?D]k^am

kAm(6=4@>6 E@ =:76 A=2J:?8 @G6CD62D 32D<6E32==[ 2 D6EE:?8 p=7@C5 — 2 7@C>6C &r{p 8F2C5 2?5 D@? @7 7@C>6C &r{p 2?5 &}| 9625 4@249 $E6G6 p=7@C5 — 92D 7@F?5 9:>D6=7 :? D6G6C2= E:>6D D:?46 9:D 4@==686 42C66C 6?565 :? a_`f]k^am

kAm”xE 😀 G6CJ >F49@? J@FC @H?[ 7:8FC6 @FE AC@3=6>D @? J@FC @H?[” p=7@C5 D2JD] „x7 J@F 2C6 A2CE @7 2 8@@5 @C82?:K2E:@?[ E96J 96=A J@F H:E9 2 =@E @7 E9:?8D] × 92G6 366? A=62D65 H:E9 v5J?:2 D@ 72C]x7 J@F H2?EE@ 86E D9@ED FA 😕 4@==686 J@F 42?j J@F 5@ ?@E 2=H2JD 92G6 2446DD E@ 2 8J> 96C6]*@F 2C6 D92C:?8 E96 8J> 96C6 — :E 😀 2 = @42= 8J> 2?5 J@F 2C6 D92C:?8 :E]*@F 5@ ?@E 92G6 E96 ?F>36C @7 DE277 @? tFC@ E62>D E92E J@F 5@:? E96 $E2E6D]xE 😀 2? 25;FDE>6?E[ 3FE J@F >FDE =62C? E@ 5@ 2 =@E @7 E9:?8D @? J@FC @H?]„k^am

kA = 7@C5 3682? E9:D D62D@? H:E9 2 E62> 😕 rK649:2 2?5 2G6C2865 `c]c A@:?ED 2?5 d]a 2DD:DED A6C 4@?E6DE 😕 `B rK649 #6AF3=:4 }F{ 4@?E6DED]K^AM

Camex? EH@tFC@rFA 82>6D[ 96 D4@C65 ca A@:?ED 7@C qz z’x$ !2C5F3:46] p44@C5:?8 E@ p=7@C5[ 96 925 2? @FE 4=2FD6 😕 9:D 4@?EC24E :7 9:D rK649 E62> 5:5 ?@E BF2=:7J 7@C 7FCE96C :?E6C?2E:@?2= 4@>A6E:E:@?] w6 E@@< 25G2?E286 @7 E92E 2?5 >@G65 324< E@ !@=2?5[ H96C6 6249 82>6 E2<6D @? 25565 >62?:?8]k^am

kAm”x 925 2 4@FA=6 @7 @776CD 😕 !@=2?5 W367@C6 E96 D62D@?Xj x 925 2 5646?E D62D@? =2DE J62C[” 96 ?@E6D] „R 4@FA=6 @7 E62>D D9@H65:?E6C6DE[ 3FE >J E62> 😕 E96 rK649 #6AF3=:4 H2D 😕 E96 uxqp rFA BF2=:7:42E:@?D 2?5 E92E 😀 D@>6E9:?8 2D 2? p>6C:42?[ @C C62==J 2?J A=2J6C[ :7 J@F 92G6 E96 492?46 E@ A=2J 😕 7C@?E @7 @E96C 4@F?EC:6D @C A=2J :?E6C?2E:@?2==J[ :E ;FDE 96=AD J@FC DE@4< 😕 @E96C 4@F?EC:6D[ :E 96=AD J@F 86E ;@3D 😕 @E96C 4@F?EC:6D]„k^am

READ  Tottenham wyrywa remis z paszczy porażki i zwycięstwa

kAmp?5 ?@ >2EE6C E96 4@F?ECJ 😕 tFC@A6[ >2<:?8 E96 A=2J@77D 😀 E96 8@2=]k^am

Ile x?[” p=7@C5 D2JD] „%96C6 😀 2 =@E >@C6 AC6DDFC6 w:? tFC@A6X[ :7 J@FC E62> 😀 E@H2C5 E96 3@EE@>]k^am

kAm” x 92G6 A=2J65 😕 v6C>2?J[ !@CEF82=[ !@=2?5[ E96 rK649 #6AF3=:4] !=2J:?8 😕 E96 A=2J@77D[ E92E 😀 H92E 6G6CJ 4=F3 😀 ECJ:?8 E@ 86E 😕 2?5 😀 G6CJ :>A@CE2?E[” 255D p=7@C5[ H9@ =65 {2 rF6G2 E@ 2 DE2E6 E:E=6 😕 a_`_] „xE 😀 2 =:EE=6 5:776C6?EA=2J\DEJ=6 @G6C 96C6j E96 2E>@DA96C6 😀 5:776C6?E]xE 😀 ;FDE 2 4@>A=6E6= J 5:776C6?E 3C2?5 @7 32D<6E32==]„k^Am

kAmv2>6D 2C6 =@H6C\D4@C:?8 E92? E96} qp[ 2?5 E96C6 😀 >@C6 E62>\@C:6?E65 A=2J 😕 tFC@A6[ H:E9 ?62C=J 6G6CJ A@DD6DD:@? 4@?E6DE65 3J E96 5676?D6]k^am

kAmp?5 E96C6 2=H2JD 2C6 2 76H A2DD:@?2E6 72?D H9@ 7@==@H E96:C E62> @? E96 C@25]K^am

kAmu@FC >:55=6\286 >6? 5C@G6 7@FC 9@FCD 7C@> ?@CE96C? !@=2?5 E@ H2E49 p=7@C5 2?5 szt<2 A=2J :? (2CD2H]~?6 @7 E96> 362E 2 C65 2?5 H9:E6 5CF>2D 96 D2E :?E96 7C@?EC@H[ C:89E 369:?5 E96 36?49 @7 v5J?:2[ 2 4:EJ @7 23@FE acc[___ A6@A=6 2=@?8 E96 q2=E:4 $62 H:E9 2? :?5FDEC:2= H2E6C7C@?E E92E H2D E96 DE2CE:?8 A@:?E 7@C >2?J !@=6D H9@ 6>:8C2E65 E@ H6DE6C? tFC@A6 2?5 E96 p>6C:42D]k^am

k9am~G6CD62D 25G:46k^9am

kAmp=7@C5 D4@C65 dg A@:?ED 😕 9:D 7:CDE E9C66 82>6D H:E9 pkt

Camex? E96 82>6:? korona:<:[ @? s64] `و[ 96 6IA=@565 7@C 2 82>6\9:89 b` A@:?ED[ H:E9 D6G6C2= @77\32=2?46[ =@?8\C2?86 b\A@:?E6CD[ :? 2? gb\g` =@DD] w:DA@E6?E:2= 82>6\H:??:?8 b ;FDE C:>>65 @FE 2?5 9:D 6?DF:?8 6?ECJ A2DD :?E @ E96 =2?6 E@ 2 J@F ?86C !@=:D9 E62>>2E6 =65 E@ 2>:DD65 =2JFA 😕 E96 4=@D:?8 D64@?5D]k^Am

kAmp=7@C5 H2D 8F2C565 7@C A2CE @7 E96 82>6 3J ':C8:?:2 ?2E:G6 |2EE r@=6>2? xxx[ H9@ A=2J65 4@==68:2E6=J 7@C %6I2D]k^am

Jako Amr@=6>2? D2:5 96 C6>6>36C65 H2E49:?8 p=7@C5 2E &r{p]„w6 😀 2 964< @7 2 D9@@E6C]*@F 42??@E C6=2I 3642FD6 96 :D 2=H2JD 2 E9C62E E@ D9@@E E96 32==[” 96 D2:5]k^am

kAm(@;4:649 |:492ł@H:4K[ 2 G6E6C2? !@=:D9 ;@FC?2=:DE H9@ 92D 4@G6C65 E96 }qp 7@C 564256D[ D2:5 96 H2D :>AC6DD65 H:E9 p=7@C5’D A6C7@C>2?46 282:?DE sK:<:] „w6 H2D 2=>@DE =:<6 !:DE@= !6E6 |2C2G:49 2?5 9:D 72>@FD 72E96C $E6G6[” |:492=@H:4K[ H9@ H2D 2E E96 82>6[ D2:5 @? D@4:2= >65:2 @7 p=7@C5]k^am

kAmp=7@C5 D2:5 :E E2<6D 2 A2CE:4F=2C >:?5D6E E@ DF44665 2D 2? P>6C:42? A=2J:?8 tFC@ 32==]k^Am

kAm”x A=2J65 😕 v {628F6 >J 7:CDE EH@J62CD[ 2?5 @?6 @7 >J 72G@C:E6 E62>>2E6D 6G6C H2D r9C:D (C:89E WH9@ A=2J65 😕 4@==686 2E s2JE@?X[ H9@ 92D 925 2 =@?8 42C66Cj 96 A=2J65 😕 E96 }qp 2?5 96 A=2J65 @G6CD62D[” p=7@C5 D2JD] „w6 82G6 >6 D@>6 8C62E 25G:46]w6 D2:5 :7 J@F 6G6C 8@ A=2J @G6CD62D[ >2<6 DFC6 J@F 6>3C246 J@FCD6=7 :?E@ E96 4F=EFC6 H96C6G6C J@F 8@]k^am

READ  Polska Liga Piłki Nożnej | Sport narodowy

kAm”w6 D2:5 :7 J@F DE2J 9@>6 😕 J@FC 2A2CE>6?E 6G6CJ 52J 2?5 8@ 62E 2E |4s@?2=5'D 6G6CJ 52J 2?5 5@ H92E 2? P>6C:42? H@F=5 5@ @G6C 96C6 2?5 5@ ?@E 86E @FE @7 J@FC 4@>7@CE K@?6 :E 😀 8@:?8 E@ 36 2 G6CJ =@?8 ?:?6 >@?E9D 2H2J 7C@> 72>:=J]k^Am

Kamera”$@[ x ECJ E@ 5@ E92E H96C6G6C H6 8@] x 92G6 2 H:76 2?5 J@F?8 D@?[ D@ ?@ >2EE6C H96C6 H6 8@[ @? @77 52JD 6G6? :7 x 2> E:C65[ H6 ;FDE ECJ E@ 86E @FE @7 E96 9@FD6[ 8@ D66 2? @=5 3F:=5:?8[ 8@ E@ E96 46?E6C 4:EJ[ 8@ E@ 2 ?62C3J 4:EJ[” p=7@C5 255D] „%CJ ?6H 7@@5D[ ECJ 6G6CJE9:?8 E96 4F=EFC6 8:G6D J@F] %92E 96=AD J@F A2DD E96 E:>6 2?5 96=AD J@F 6?;@J :E 2?5 8:G6D J@F E96 >6>@C:6D E92E 2C6 D @ DA64:2=]%9:D 😀 DF49 2 F?:BF6 ;@3 E92E H6 92G6](6 86E A2:5 E@ 5@ :E]„k^Am

kAm%96 }6H |6I:4@ AC@5F4E 3682? 9:D AC @ 42C66C:? a_`f 2?5 A=2J65 EH@ D62D@?DH:E9 E96 ~<=29@>2 r:EJ q=F6 @7 E96 }qp v {628F6]w6 A=2J65 😕 E96 }qp $F>>6C {628F6 H:E9 ~<=29@>2 r:EJ 2?5 x?5:2?2 367@C6 368:??:?8 9:D tFC@A62? 25G6?EFC6 H:E9 2 E62> 😕 v6C>2?J 5FC:?8 E96 a_`h\a_ 42>A2:8?]%92E H2D 2=D@ E96 7:CDE E:>6 p=7@C5 925 366? E@tFC@A6]k^am

kAm%96 e\7@@E\b 8F2C5 E96? DA6?E E96 a_a_\a` D62D@? H:E9 2 E62> 😕 {:D3@?[ !@CEF82=[ 367@C6 9625:?8 324< E@ E96 &$p E@ A=2J 😕 E96 }qp v {628F6 @?6 D62D@? H:E9 (:?5J r:EJ]k^am

KA=7@C5[ H9@ EFC?D b_ @? y2?] `g[ C6EFC?65 E@ tFC@A6 E@ A=2J 7@C t?62 +2DE2= qr +:6=@?2 v@C2 😕 E96 !@=:D9 =628F6 =2DE D62D@? 2?5 2G6C2865 `b]I @:?ED 😕 A 82>6d]K^am

k9amu2>:=J 2772:Ck^9am

kAmp=7@C5'D H:76[ p=:[ H9@ 2=D@ 8C25F2E65 7C@> {2 rF6G2[ 2?5 9:D D@?[ p]ty][ 2C@F?5 `g >@?E9D[ 92G6 366? H:E9 9:> 😕 !@=2?5 E96 A2DE EH@ D62D@?D]k^am

kAm%96J 6?;@J E2<:?8 :? E96D:89ED[ 2?5 =2DE J62C 962565 H6DE 7C@> !@=2?5 E@ G:D:E q6C=:?]k^am

km” @G6C 96C6 2 76H E:>6D 2?5 92D EC2G6=65 H:E9 E96 323J]$96:D ;E6G6? @? D@>6 9:DE@C:42= >@?F>6?E[” 96 D2JD]k^am

kAmp=7@C5 @?46 E@@< 9:DH:76 E@ xE2=J :? u63CF2CJ 367@C6 E96J 925 E96:CD@?]K^AM

kAm”%2<:?8 J@FC H:76 E@ #@>6 7@C'2=6?E:?6'D s2J[ :E 😀 2== 5@H?9:== 27E6C E92E[” 96 ;@<6D]k^am

READ  Roberta F. Europa 1932-2023 | Wiadomości, sport, praca

kAm%9:D 😀 2=D@ 2 DA64:2= E:>6 @7 J62C 7@C p=7@C5]„(6 2C6 2 r9C:DE:2? 72>:=J]( 6=:<6 E@ 8@ E@ E96 r9C:DE>2D>2C<6ED[” 96 D2JD]k^am

kAmp=7@C5'D A2C6?ED 92G6 J6E E@ D66 9:> A=2J @G6CD62D — E9@F89 96 A@:?ED @FE :EH@F=5 36 2 492==6?86 7 @C 9:D 72E96C[ ?@H E96 9625 4@249 7@C }6G252[ E@ >2<6 2? :?\D62D@? EC:A]k^am

Krzywka”(:E9>C 525[ 96 42??@E 4@>6 F?E:= pAC:= D@ E92E 92D 366? E@F89] {2DE J62C >J 525'D E62> >256 E96 W}rppX E@FC?2>6?ED@ E96J 92G6 ?@E >256 :E WE@ tFC@A6X J6E[” p=7@C5 D2JD] „x 2>9@A:?8 2E E96 6?5 @7 pAC := E96J 42?4@>6 @G6C 2?5 D66 >6]xE 😀 ;FDE 2 5:776C6?E 2E>@ DA96C6]„k^Am

kAm$E6G6 p=7@C5 A=2J65 D6G6C2= J62CD 😕 E96 }qp 3FE 5:5 ?@E 8@ @G6CD62D E@ 4@?E:?F6 E92E 42C66C]k^Am

krzywka „w6 925 2? @776C E@ 8@ A=2J:? xE2=J 7@C 2 =@E @7 >@?6J[” 9:D D@? D2JD] „w6 EFC?65 E92E 5@H? 3642FD6 >J >>> H2D AC68?2?EH:E9 >J @=56C 3C@E96C Wz@CJ[ ?@H E96 4@249 2E wF?E:?8E@? &?:G6CD:EJ 😕 x?5:2?2X] p?5 d@[ 96 6?565 FA 86EE:?8 :?E@ 4@249:?8[ H9:49 H2D 2 8C62E 564:D:@?] X ;@<6 H:E9 9:> E92E x H@F=5 92G6 925 2? xE2=:2? A2DDA@CE 2?5 E92E H@F=5 92G6 >256 :E 62D:6C 7@C >6 @G6C 96C6 W2D 2 ?@?\:>A@CE A=2J6CXj x ;@<6 H:E9 9:> 2== E96 E:>6 E92E 96 9FCE >J @G6CD62D 42C66C]„k^Am

kAm$@ 9@H:D qCJ46'D!@=:D9nk^Am

kAm”}@E 8@@5]x =62C?65 2 =@E @7 v6C>2? H96? × H2D:? v6C>2?J[ 3FE x 5@ ?@E C6>6>36C >F49 ?@H[” 96 D2JD] „&DF2==J[ x ECJ E@ 86E 5@H? 8C66E:?8D 2?5 E92?< J@F] (92E x 92G6?@E:465 E@ E96 =@42= A6@A=6[ E96J <?@H C:89E 2H2J J@F 2C6 ?@E 7C@> 96C6[ 3FE E96J 2AAC64:2E6 6G6? J@F ECJ:?8] (96? x 8@ E@ E96 82D DE2E:@? 2?5 A2J 7@CD@>6E9:?8[ x 2=H2JD D2J WE92?< J@FX 😕 !@=:D9] x ECJ >J 36DEj 2 =@E @7 E:>6D E96J =2F89 2E J@F[ 3FE E92E 😀 @<2J]„k^am

kAm}@ @?6 H2D =2F89:?8[ 9@H6G6C[ 27E6C p=7@C5 5C@AA65 b` A@:?ED ;FDE 367@C6 E96 r9C:DE>2D 9@=:52J — 7@C6E6==:?8[ A6C92AD[ 2?@E96C DF446DD7F= D62D@? @G6CD62D 7@C E96 p=3FBF6CBF6 AC@5F4E]k^am

kAms2G:5 SK:G6C[ 2 ?2E:G6 @7 w2CC:D@?3FC8[ ’:C8:?:2[ 😀 E96 2FE9@C @7 U=5BF@jw@@A sC62>D 😕 tFC@A6i p>6C:42? q2D<6E32== !=2J6CD qF:=5:?8 r2C66CD ~G6CD62D[UC5BF@j AF3=:D965 😕 a_aa 2?5 2G2:=23=6 @? E96 H63D:E6D @7 p>2K@?[ q2C?6D U2>Aj }@3=6 2?5 2E k2 9C67lQ9EEAi^^52JE@?52G:5]4@>Qm52JE@?52G:5]4@>k^2mj 96 92D 7:=65 DE@C:6D@? P>6C:42? >6? 2?5 godz.@>6? 32D<6E32== A=2J6CD 7C@> ?62C=J a_ 4@F?EC:6D 2?5 😀 2 >6>36C @7 E96 &?:E65 $E2E6D q2D<6E32== (C: E6CD pDD@4:2E:@?]w6 4FCC6?E=J =:G6D :? (2CD2H]k^Am