Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Raport UE na temat praworządności ubolewa nad sytuacją w Polsce i na Węgrzech | tata

Bruksela (AFP) – W środę władza wykonawcza Unii Europejskiej potępiła stan praworządności w Polsce i na Węgrzech, koncentrując się w swoim rocznym raporcie na dostrzeżonych nadużyciach w sądownictwie i mediach.

Wychodzi na drugi plan Inwazja Rosji na UkrainęKomisja Europejska stwierdziła, że ​​kluczowe znaczenie ma to, aby 27 krajów było latarnią demokracji na niestabilnym kontynencie.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm” %96 t&H: == @?=J C6>2:?4C65:3=6:7 H6 [email protected]=5 E96 [email protected]=2H [email protected]>6 2?5:7 H6 4 @ ? E: ?f6 E @ c6: ?7 @ C46 E96 CF = 6 @ 7 = 2H 4F = EFC6[” t& yFDE:46 [email protected]>>:DD:@?6C s:5:6C #6J?56CD D2:5]k^am

kAmtG6? E9 @ F89! @ = 2? 5: D 2E E96 7 @ C67C @? E @ 7 t i VD 677 @ CE E @ H6 = 4 @ > 6 H2C C67F866D 7C @ > &[ :E 5:5 [email protected]>6 😕 [email protected] 2 [email protected] @7 4C:E:4:D> C682C5:?8 :ED ;F5:4:2CJ :?56A6?56?46 2?5 E96 >65:2]k^am

kAm! @=:D9 yFDE:46 |:?:DE6C+3:8?:6H+:@[email protected][ [email protected] [email protected] [email protected]=5D E96 ;@3 @7 [email protected]@C\86?6C2=[ D2:5 E96 [email protected] H2D “J6E [email protected] 3=24<>2:= 3J E96 t&]„w6:?D:DE65 [email protected]=2?5’D [email protected]?>6?E [email protected]=5?VE 36465:[email protected]&56>2?5D]%96 [email protected] [email protected] >>: DD: @?92D C64 @ >> 6-565 E92E E96 7F?4E: @?D @ 7 E96>:?: DE6C @ 7 FDE: 46 2-5 E96 AC @ D64FE @ C \86? 6C2=:[email protected]=2?5 D9 @F=5 36 D6A2C2E6]k^Am

kAmwF? 82CJ[ [email protected] AC:>6 >:?:DE6C[ ’:<[email protected] ~C32?[ 😀 D66? 2D #FDD:2VD 36DE [email protected]?E24E 😕 E96 af\?2E:@? t&[ [email protected] [email protected]@5 @FE [email protected] E96 4C:E:4:D> :E [email protected]]k^am

kAm” $6C:[email protected]?46C?D A6CD:DE C6=2E65 [email protected]:[email protected][email protected]=:D9;F5:4:2CJ[” E96 [email protected] D2:5[ 255:?8 2?E:\[email protected]:@? A=2?D [email protected] =67E [email protected] 36 56D:C65] xE 2 = D @ BF6DE: @? 65 E96 8 @ G6C?> 6? EVD 4 @ >>: E> 6? EE @7C66 >65:2 2? 5 D2: 5 E92E „E96 86? 6C2 = 6? G: C @? > 6? E 7 @ C; FC? 2 =: DED 4 @? E:? F6D E @ 56E6C: @ C2E6]” k^Am

READ  Novak Djokovic zdobywa pierwsze miejsce pod koniec roku po dotarciu do finału Paris Masters | wiadomości tenisowe

kAm! @ = 2? 5 2? 5 E96 t&VD 9625BF2CE6CD:? qCFDD6 = D 92G6 366? 7:89E:? 8 7 @ C J62CD @ G6C; F5:4:2 =:? 56A6? 56? 46 2? 5 E96 5: DAFE6: D 72C 7C @> C6D @ = G65[ 56DA:E6 C646?E >@G6D 😕 (2CD2H] ! @ = 2? 5> FDE DE: == E2 <6> @C6 DE6AD E @6? DFC6; F5:4:2 =:? 56A6? 56? 46 367 @C6:E 42? C646: G6 2? J @ 7 E96 7C @ K6? 7F? 5D E @ E2 =:? 8 23 @ FE be 3: ==: @? 6FC @D WSbh 3: ==: @? X]k^am

kAmwF? 82CJ 42 >6:? 7 @ C A6C92AD 6G6? E @ F896C 4C: E:4: D>[ H:E9 E96 [email protected] D2J:?8 “;F5:4:2= :?56A6?56?46 [email protected]?46C?D ]]]C6>2:? F? 255C6DD65[” H9:=6 :E D2:5 2?E:\[email protected]:@? >62DFC6D DE:== 76== [email protected]==J [email protected]] xE 56D4C: 365 2? 2E: @? H96C6 „H96C6 C: D [ [email protected]:E:D> 2?5 [email protected]:D> 😕 9:89\=6G6= AF3=:4 25>:?:DEC2E:@? C6>2:? F?255C6DD65]„k^am

kAm~C32? :> A @ D65 6> 6C86? 4J A @ H6CD E @ 4 @ F? E6C E96 A2? 56>:4 3FE E96 [email protected] D2:5 E92E”E96 [email protected]?>6?E 92D 366?FD:?8:ED6>6C86?4J [email protected] 6IE6?D:G6=J[ [email protected] 😕 2C62D [email protected] C6=2E65 [email protected] E96 r~’xs\`h A2?56>:4 2D :?:E:2==J :[email protected]<65]„k^am

kAm %96 tfc @ A62? [email protected]>>: DD: @? 92D 366? 6? 82865:? 2 AC @ EC24E65 DECF88 = 6 H: E9 wF? 82CJ’D? 2E: @? 2 =: DE 8 @ G6C?> 6? MI:? 2? 677 @ CE E @ 7 @ C46: EE @ 4 @ > A = JH: E9 t & CF = 6 @ 7 = 2H DE2? 52C5D]! @:? MI:? 8 E @ 567: 4: 4: 4: 6d:? ; F5:4:2 =:? 56A6? 56? 46[ 4C24<[email protected]?D @? E96 >65:2 2?5 4:G:= [email protected]:6EJ @C82?:K2E:@?D 2?5 :?256BF2E6 D2768F2C5D 282:?DE [email protected]:@?[ E96 [email protected]? [email protected]>>:DD:@? 92D =2F?4965 D6G6C2= [email protected]:?8D 282:?DE wF?82CJ [email protected] H92E :E D2JD 2C6 G:@=2E:@?D @7 t& CF=6D]k^am

kAm*6E DF49 AC @4665:? 8D 92G6 @ 7E6? 72: = 65 E @ 86 E ~ C32? E @ 492? 86 E24[ 2?5 4C:E:4D D2J 9:D [email protected]?>6?E 92D [email protected] t& CF=6D H9:=6 >:DFD:?8 E96 [email protected]’D 7F?5D [email protected] 6?C:49 72>:=J >6>36CD 2?5 [email protected]=:E:42==J [email protected]??64E65 3FD:?6DD>6?]k^am

READ  Polska opracowuje plany ARP | Wiadomości, sport, praca

kAm %96 tfc @ A62? [email protected]>>: DD: @? 92D H: E996 = 5 3: ==: @? D:? A @ DE \ A2? 56>: 4 7:? 2? 4: 2 = DFAA @ CE 7C @ > wF? 82CJ @ G6C H92E: E 42 == D:? DF77: 4:6? D2768F2C5D 282:? DE 4 @CCFAE: @?[ 2?5 92D E2:[email protected] 2 >6492?:D> [email protected] D2?4E:@?:?8 >6>36C DE2E6D E92E 72:= [email protected] [email protected]=5 E96 [email protected]’D CF=6 @7 =2H DE2?52C5D]k^am

kAmtG6? : 7 E96 tFC @ A62? [email protected]>>: DD: @? VD C6A @CE = 2:5 32C6 567:4:6? 4: 6D[ [email protected]>6 D2:5 E92E :E =24<65 2?J E66E9]k^am

Camex? a_a`[ [email protected] 6I2>A=6[ E96 [email protected]>>:DD:@? =2F?4965 [email protected] :?7C:?86>6?E [email protected] 282:?DE wF?82CJ’D [email protected]?>6?E @G6C =2HD E96J D2:5 2EE24<65 E96 {vq%” [email protected]>>F?:EJ]k^am

kAm” %9:D D92CA6C 2?2 = JD: D:D?E>6E H:E9 2 D92CA6C3:E6[” D2:5 vC66? |t! %6CCJ #6:?E<6] (: E9 6IEC6>[email protected]:?8 [email protected] 7F?52>6?E2=C:89ED[ [email protected]>6?’D C:89ED 2?5 {vq%x” C:89ED 😕 [email protected]?EC:6D DF49 2D [email protected]=2?5 @C wF?82CJ[ H6 ?665 72C 4=62C6C 24E:@? [email protected]> E96 [email protected]>>:DD:@?]„k^am

k9C^m

kAmyFDE:? $a: <6:? qF52A6DE[ wF?82CJ[ 2?5 |@?:<2 $4:[email protected]<2 :? (2CD2H[ [email protected]=2?5[ [email protected]?EC:3FE65 [email protected] E9:D [email protected]]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.