Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Q&A: Firmy zorientowane na cel w Polsce

Organizacje ukierunkowane na cel

Uznanie prawne i certyfikacja

Jakie formy prawne lub statusy są używane w Twojej jurysdykcji do zakładania korporacji celowych?

Polskie prawo nie przewiduje odrębnej, specyficznej formy prawnej dla spółek celowych. Jednak organizacje, które prowadzą działalność społeczną i środowiskową, są klasyfikowane jako organizacje interesu publicznego. Organizacje pożytku publicznego to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit) posiadające status na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o interesie publicznym i wolontariacie. interes publiczny. Warunkiem uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego po spełnieniu warunków określonych w art. 20 i 21 ustawy.

B Lab posiada lokalny oddział w Polsce, co oznacza, że ​​certyfikacja B Corp jest otwarta również dla polskich firm; Taka certyfikacja jest jednak dobrowolna. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie 59B Korpusów, ale liczba ta szybko rośnie.

Cel i misja

Jakie zasady i standardowe procedury istnieją w celu ustalenia celów i misji społecznej lub środowiskowej firmy?

Organizacja pozarządowa działa w sektorze interesu publicznego, jeżeli praca, którą podejmuje, aby osiągnąć swoje cele statutowe, mieści się w co najmniej jednym z niżej wymienionych obszarów.

Art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie stanowi, że cele pożytku publicznego to sfera prac publicznych wykonywanych w terenie, na przykład:

 • Pomoc społeczna, pomoc rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej;
 • Udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i promowanie społecznej świadomości prawnej;
 • Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • Środki na rzecz dobra mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działania na rzecz integracji cudzoziemców;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • Działalność na rzecz dobra osób niepełnosprawnych;
 • Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
 • Działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • Środki na rzecz dobra emerytów;
 • Działania wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • Działania wspierające rozwój technologii, innowacyjność i innowacyjność oraz upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej;
 • Działania wspierające rozwój społeczności i społeczności lokalnych;
 • Działania wspierające rozwój technologii, innowacyjność i innowacyjność oraz rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w praktyce gospodarczej;
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym rekreacja dla dzieci i młodzieży;
 • Ochrona kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspieranie i propagowanie kultury fizycznej;
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • Działania na rzecz promowania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspierania rozwoju demokracji;
 • Udzielanie bezpłatnych porad obywatelskich;
 • Systemy ratownicze i obrona cywilna;
 • pomoc ofiarom katastrof krajowych i zagranicznych, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
 • Ochrona praw konsumentów;
 • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju stosunków i współpracy między społecznościami;
 • Promocja i wolontariat;
 • Działalność na rzecz dobra kombatantów i osób represjonowanych;
 • Działania wspierające promocję i ochronę praw rodziny, macierzyństwa, rodziców i dzieci;
 • Zwalczanie uzależnień i patologii społecznych; I
 • Odrodzenie.
READ  Na płocie: Podróżuj z Polską na granicy z Białorusią | Europa | Wiadomości i sprawy bieżące z całego kontynentu | DW

Podział zysków, wypowiedzenie i wynagrodzenie

Jakie zasady i przepisy regulują dystrybucję zysków do korporacji celowych w Twojej jurysdykcji?

Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby uzyskać status pożytku publicznego, muszą w swoich statutach zawrzeć następujące postanowienia:

 • Nieprzeznaczenie zysków do podziału pomiędzy akcjonariuszy, pracowników, członków zarządu, członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej; I
 • Zapewnienie, że dochód jest przeznaczony na jedną z działalności dobra publicznego.

Jakie zasady i przepisy regulują rozwiązanie organizacji zorientowanych na cel?

Polskie prawo nie zawiera szczególnych przepisów dotyczących zamykania spółek celowych, innych niż te, które mają zastosowanie do każdego innego odpowiedniego typu prawnego spółki.

Jakie zasady i przepisy regulują wynagradzanie dyrektorów, członków kadry kierowniczej, pracowników i osób trzecich?

Polskie prawo co do zasady nie przewiduje żadnych ograniczeń płacowych dla spółek celowych. Jeśli jednak firma nie planuje rejestracji swojej działalności gospodarczej, należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Stosownie do przepisów art. 9 ustawy o interesie publicznym i wolontariacie, jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby należnej z tytułu wykonywania pracy mającej zdolność do czynności prawnych, działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą (w rozumieniu ustawy o przedsiębiorczości ). Płatna działalność socjalna za ostatni rok podatkowy i zatrudnienie krócej niż jeden rok podatkowy, trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw według danych Głównego Urzędu Statystycznego Prezydenta. Za poprzedni rok.

Dlatego, zgodnie z prawem, przy obliczaniu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brane są pod uwagę dwa czynniki:

 • Wysokość wynagrodzenia brutto danej osoby w roku podatkowym (podatkowym); I
 • Liczba opłaconych miesięcy.

Pomiar, benchmarking i raportowanie

Czy firmy zorientowane na cel są prawnie zobowiązane do mierzenia, porównywania i raportowania społecznego i środowiskowego wpływu ich działalności?

Oprócz sprawozdań finansowych zatwierdzonych przez właściwy organ spółki organizacje pożytku publicznego muszą sporządzić merytoryczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni, które jest przechowywane w bazie organizacji pożytku publicznego.

READ  Podejrzany, który zabił holenderskiego dziennikarza aresztowany w Polsce

Poza tym należy stosować zasady ujawniania i przejrzystości określone w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD) oraz w standardowym rozporządzeniu w sprawie ujawniania informacji finansowych (SFDR).

Jakimi ustawowymi i dobrowolnymi standardami, wytycznymi i najlepszymi praktykami przestrzegają firmy zorientowane na cel w Twojej jurysdykcji w odniesieniu do pomiaru i raportowania ESG i innych czynników niefinansowych?

Różne organizacje branżowe starają się opowiadać o wdrożeniu kryteriów ESG przez firmy. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała wytyczne dotyczące raportowania ESG, a Związek Spółek Giełdowych opracował standard informacji niefinansowych, które mają na celu ułatwienie zgodności z NFRD i SFDR.

Odpowiedzialność dyrektora i egzekucja prywatna

Jakie zasady regulują odpowiedzialność dyrektorów spółek ukierunkowanych na cel za przestrzeganie standardów i polityk społecznych i środowiskowych? Oprócz akcjonariuszy, czy akcjonariusze mają prawo do pociągania dyrektorów do odpowiedzialności poprzez osobiste działania egzekucyjne?

Obowiązki dyrektorów w spółkach celowych nie różnią się od obowiązków w konwencjonalnych spółkach.

Nadzór państwowy

Czy istnieje nadzór państwa nad firmami ukierunkowanymi na cel w odniesieniu do ich celów społecznych i środowiskowych?

Organizacja o statusie interesu publicznego jest kontrolowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który jest powiązany ze statusem interesu publicznego. W szczególności Przewodniczący Komisji Interesu Publicznego sprawuje nadzór nad działalnością organizacji mających status organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji ich uprawnień wynikających z ustawy o działalności w interesie publicznym. W związku z tym może sam przeprowadzić badanie lub zlecić:

 • wojewoda; Lub
 • Dyrektor Narodowego Instytutu Niepodległości.

Prezydent może również zażądać przeprowadzenia kontroli danej organizacji przez inne państwowe i samorządowe instytucje kontrolne (np. regionalne izby obrachunkowe, regionalne izby obrachunkowe uprawnione do kontroli gospodarki finansowej organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania dotacji budżetowych). jednostki samorządu terytorialnego).

Zachęty i korzyści

Czy w Twojej jurysdykcji dostępne są jakieś zachęty finansowe lub inne korzyści dla specjalnie zbudowanych firm? Jaki jest cel tych świadczeń i jakie wymagania mają zastosowanie?

READ  Polska zamienia węgiel na gaz ziemny, jądrowy i odnawialny

Od 2022 roku podatnicy będą mogli przekazywać 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych do wybranych organizacji pożytku publicznego (OPP). Możliwość dojazdów do pracy w wysokości 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła w 2003 r. ustawa o pomocy społecznej i wolontariacie (początkowo 1 proc., podniesiona do 1,5 proc. w 2022 r.) oraz szczegółowe zasady dotyczące tego, kto i jak może dojeżdżać z 1,5 proc. zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organizacje pomocy publicznej podlegają również różnym zwolnieniom podatkowym, takim jak zwolnienie z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, opłat skarbowych, opłat sądowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zamówienia publiczne

Czy przepisy i polityki dotyczące zamówień publicznych w Twojej jurysdykcji przynoszą firmom jakiekolwiek korzyści dla celów społecznych lub środowiskowych? Jeśli tak, jakie warunki mają zastosowanie?

W Polsce nie obowiązują przepisy dotyczące zamówień publicznych, które dają firmom jakąkolwiek przewagę w realizacji celów społecznych lub środowiskowych.

Stabilność gospodarcza i konkurencja rynkowa

Jak opisałbyś zrównoważenie ekonomiczne i poziom konkurencji rynkowej firm zorientowanych na cel?

Organizacje pomocy publicznej korzystają z pewnych ulg podatkowych, takich jak możliwość otrzymywania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych obywateli czy różnych ulg podatkowych. Niemniej jednak polski rząd opracowuje nowe prawo, które podnosi poziom zrównoważonego rozwoju i tworzy przewagę konkurencyjną dla firm, które chcą budować zgodnie z zasadami ESG. Fragmenty prawodawstwa UE, takie jak SFDR, dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i rozporządzenie w sprawie taksonomii UE z pewnością przyspieszą tę zmianę.