Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Przewodnik po kapitale podwyższonego ryzyka 2021 r. – Polska | Komitet Prawa Światowego

[co-authors: Tomasz Kański, Jan Pierzgalski]*

Firmy będące członkami Światowej Rady Prawnej współpracowały ostatnio nad globalnym przewodnikiem dotyczącym kapitału podwyższonego ryzyka, który obejmuje ponad 30 jurysdykcji w zakresie procesów zatwierdzania inwestycji, portfeli inwestycyjnych i struktur inwestycyjnych dotyczących umów kapitału podwyższonego ryzyka (i wielu innych!).

Przewodnik nie mówi wyczerpująco, a prawa w tej dziedzinie są szybko formowane. W szczególności nie zastępuje profesjonalnej i kompleksowej porady prawnej, ponieważ fakty i okoliczności różnią się w zależności od przypadku, a przepisy w poszczególnych krajach mogą ulec zmianie.

Ten rozdział dotyczy Polski. Zobacz pełny przewodnik.

Sootysiński Kawecki & Szlęzak

  1. W jakich sektorach w ramach Twojej jurysdykcji zazwyczaj inwestują fundusze venture capital?

Fundusze venture capital zazwyczaj inwestują w nowe technologie i innowacje, ponieważ stwarzają możliwości szybkiego wzrostu. Podczas gdy informacje o polskich inwestycjach VC nie są przejrzyste, wydaje się, że w ostatnim czasie większą uwagę zwracają sektory e-commerce, komunikacji, technologii informatycznych, fintech i opieki zdrowotnej.

  1. Czy fundusze venture capital wymagają zgody przed zainwestowaniem w Twojej jurysdykcji?

Fundusze VC nie wymagają zgody publicznej na inwestowanie w Polsce. Konkretne wymagania dotyczące zatwierdzenia zależą od sektora (np. Zgoda może być wymagana przed nabyciem udziałów w licencjonowanych instytucjach finansowych) lub od tego, czy docelowy podmiot posiada grunty rolne (w takim przypadku polskie władze publiczne mają pierwsze prawo odmowy do objętych udziałów) lub spółki strategiczne (zwłaszcza w sektorze energetycznym). Mogą się ubiegać, ale rzadko nadają się do inwestycji typu venture capital.

  1. Czy istnieją ograniczenia prawne dla zagranicznego funduszu venture capital, czy też ogranicza on działalność, działalność lub zarządzanie spółką inwestora?

W związku z sytuacją COVID-19 w połowie 2020 roku wprowadzono nową regulację ograniczającą inwestycje zagraniczne w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, spółki spoza UE (a także spółki z UE posiadające mniej niż dwa lata siedziby w UE) chcą bezpośrednio lub pośrednio zdobyć znaczące zainteresowanie (ponad 20% głosów, udział w udziałach lub zyskach w spółce) lub muszą złożyć formalne rozporządzenie w sprawie chronionej spółki, inny właściwy organ może sprzeciwić się (zakazać) inwestycji. Dla celów regulacji podmiot chroniony, którym jest przedsiębiorca (w szczególności podmiot), spełnia dwa następujące warunki: (a) dochód w Polsce przekraczający 10.000 10.000.000 w jednym z dwóch poprzednich lat obrotowych; Oraz (b) być podmiotem publicznym lub prowadzącym działalność wymienioną w przepisach. Lista funkcji obejmuje różne czynności związane z produkcją lub modyfikacją oprogramowania wykorzystywanego do celów wymienionych w Departamencie Energetyki, Eksploatacji Telekomunikacyjnej, Regulacji i Usług w chmurze obliczeniowej.

READ  Produkcja: W opracowaniu z biografią polskiego reżysera Pavsa Manony Kosciusko

Rząd polski dysponuje także narzędziem do kontroli inwestycji (zwłaszcza zagranicznych) w strategicznych spółkach z punktu widzenia interesu narodowego i bezpieczeństwa. Jednak ograniczenie to nie dotyczy inwestycji typu venture capital, ponieważ obecna lista spółek chronionych obejmuje kluczowe spółki z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, które nie są w zwykłym interesie funduszy VC.

Co do zasady zakup nieruchomości w Polsce lub udziałów w spółce będącej własnością spółki zagranicznej (lub spółki polskiej kontrolowanej przez spółkę zagraniczną) wymaga uprzedniej zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ograniczenie to, poza kilkoma wyjątkami, nie dotyczy cudzoziemców z EOG lub Szwajcarii, ani funduszy inwestycyjnych podlegających prawu polskiemu (niezależnie od miejsca zamieszkania sponsorów) ani inwestujących w spółki publiczne notowane na warszawskich akcjach. Wymieniać się. Inni inwestorzy zagraniczni mogą zdecydować się na prowadzenie działalności za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych w kraju EOG, aby uniknąć powyższych wymagań.

  1. Czy inwestor musi przeprowadzić beznadziejną analizę przed zainwestowaniem? Kiedy pojawi się taka potrzeba?

Transakcje na dużą skalę, które mogą mieć wpływ na rynek, pochodzą od konkurujących ze sobą polskich i europejskich organów (odpowiednio Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Komisji Europejskiej). Każda transakcja M&A może wymagać zgody UOKiK na konkurencję, co wykracza poza limity przychodów i prowadzi do przejęcia kontroli nad celem transakcji lub utworzenia joint venture. Transakcja wymaga zgody UOKiK, jeśli globalne przychody wszystkich zaangażowanych firm (tj. Kupującego i docelowego lub wszystkich udziałowców JV) są równe 1000000000 euro lub jeśli polskie obroty takich firm są równe 50000000 euro. Docelowe obroty w Polsce lub dowolnym JV. Jeżeli liczba wspólników nie przekroczy 10 000 10 000 000). Do czasu wydania przez UOKiK decyzji zezwalającej na transakcję (lub utraty ustawowego terminu na wydanie zezwolenia UOKiK, który w zależności od wystawienia transakcji wynosi jeden lub cztery miesiące), kupujący powinien powstrzymać się od finalizowania umowy. Kwestie nieufności są szczególnie istotne w przypadku wyjść ze sprzedaży komercyjnej.

  1. Jakie są preferowane struktury do inwestowania w kontrakty venture capital? Jakie są główne sterowniki dla każdej z tych konfiguracji?

READ  Polska upamiętnia swoje pierwsze niepartyjne wybory parlamentarne w 1989 roku

Inwestycja typu venture capital ma zazwyczaj strukturę inwestycji kapitałowej poprzez emisję nowych udziałów w docelowym kapitale akcyjnym. Spółka docelowa przeważnie rozwija się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Polska: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Lub spółka akcyjna (polski: Spółka akcyjna). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prostsza i tańsza od spółki kapitałowej, natomiast spółka akcyjna umożliwia realizację bardziej złożonych struktur akcyjnych (np. Poprzez warranty subskrypcyjne lub zamienne papiery wartościowe) i może być notowana na giełdzie. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na strukturyzację inwestycji venture capital są poziom kontroli i planowane mechanizmy wyjścia pochodzące z funduszy VC.

  1. Czy istnieją jakieś ograniczenia praw przysługujących inwestorom venture capital w spółkach publicznych?

Nie, nie ma takich ograniczeń (poza regulacją opisaną w punkcie 3 dotyczącą ograniczenia inwestycji zagranicznych w spółki chronione).

  1. Jakie zabezpieczenia mają zazwyczaj inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka w ramach Twojej jurysdykcji?

Ponieważ dokonywana jest regularna inwestycja kapitału podwyższonego ryzyka poprzez nabywanie udziałów, inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka korzystają z praw udziałowców w zakresie papierów wartościowych. Cel tych uprawnień zależy od formy spółki, progu akcjonariatu oraz przepisów prawa danej spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik może korzystać z indywidualnej kontroli (w tym dostępu do wszystkich akt spółki), natomiast w spółce akcyjnej uprawnienia kontrolne wykonuje rada nadzorcza. Podstawowym zabezpieczeniem przed płynnością jest ustawowe prawo wykluczenia nowej emisji akcji (zniesienie takiego prawa możliwe jest tylko w drodze uchwały akcjonariusza posiadającego większość 4/5 w spółce akcyjnej i większość 2/3 w przypadku długu ograniczonego . O ile prawo spółek lub prawo spółek nie przewiduje bardziej rygorystycznych wymagań). Wymagane są zmiany w prawie spółki oraz decyzja wspólników o emisji nowych akcji.

Zazwyczaj prawo spółek przewiduje szczególne środki ochrony poprzez indywidualne prawa akcjonariuszy (w szczególności indywidualne prawo akcjonariusza do powoływania członków zarządu i rady nadzorczej), prawo weta w odniesieniu do określonych uchwał oraz wymagane bramki większości. Podjęcie niektórych uchwał związanych z limitem akcji inwestorów lub wymianą akcji.

Prawa inwestorów mogą być chronione umową na podstawie umowy udziałowców i / lub umowy inwestycyjnej. Do głównych kwestii regulowanych w tych umowach często należą reprezentacja i gwarancje (oraz odpowiedzialność za ich nieważność), kontrola wejścia nowych inwestorów oraz zasady ułatwiające wycofanie się z inwestycji (np. Tag-with, pull, first denial). Warunki umów wspólników i / lub umów inwestycyjnych są zwykle w pewnym zakresie odzwierciedlone w prawie spółki.

  1. Czy gwarancje i ubezpieczenie od odpowiedzialności są powszechne w Twojej jurysdykcji? Czy są jakieś prawne lub praktyczne wyzwania związane z uzyskaniem takiego ubezpieczenia?

READ  Microsoft obwinia hakerów powiązanych z rosyjską armią za ataki ransomware w Polsce i na Ukrainie

W ciągu ostatnich kilku lat ubezpieczenia gwarancyjne i od odpowiedzialności stały się coraz bardziej powszechne w polskich transakcjach M&A. Jednak nie jest to typowe dla inwestycji typu venture capital ze względu na duży wysiłek związany z kosztami i ryzykiem inwestorów w ogóle w tego typu transakcjach.

  1. Jakie są wspólne mechanizmy wyjścia stosowane w transakcjach typu venture capital i jakie są ryzyka lub wyzwania związane z takimi odpływami?

Typowe drogi wyjścia: (i) IPO; (ii) sprzedaż zewnętrznemu nabywcy (np. funduszowi private equity lub innemu funduszowi venture capital); (iii) Zarządzanie zakupami; I (iv) zakup założycieli. IPO jest najtrudniejszym i najdroższym sposobem wyjścia ze względu na wymogi prawne i regulacyjne. Dlatego bardzo często prywatnie sprzedaje się akcje nabywcom biznesowym, innym funduszom, menedżerom lub założycielom. Rodzaj wyjścia zależy przede wszystkim od sukcesu firmy, a co za tym idzie, które firmy są zainteresowane inwestycjami na późniejszym etapie. Z prawnego punktu widzenia wspólne ryzyka i struktury transakcji są generalnie podobne do wszystkich rodzajów sprzedaży akcji. Jednak w zależności od sytuacji osobistej i specyfiki firmy oraz celów nowego inwestora mogą pojawić się określone wyzwania.

  1. Czy inwestorzy zazwyczaj decydują się na wyjście z rynku publicznego w drodze pierwszej oferty publicznej? Czy są jakieś szczególne wyzwania dla rynku publicznego, na które należy zwrócić uwagę?

Chociaż IPO nie jest powszechną drogą wyjścia ze względu na koszty i wymogi organizacyjne, zdarza się to sporadycznie. Wyjście przez Newconnect – Polski Wielostronny System Obrotu – to rynek regulowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

*Sootysiński Kawecki & Szlęzak