Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Przedsiębiorcy korzystają z niższego całkowitego opodatkowania w Polsce

Od wielu lat w Polsce obowiązuje opodatkowanie brutto poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej. Stał się powszechnie dostępny i bardzo popularny od 2021 roku, gdy wymagania zostały zmniejszone.

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych definiuje działalność gospodarczą (BA) jako działalność zarobkową prowadzoną we własnym imieniu. Powiązania, umowy o zarządzanie, wynagrodzenie dyrektora lub prawa majątkowe.

Żadnej działalności nie uznaje się za BA, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • Odpowiedzialność za skutki tych czynności i ich wykonanie ponosi zlecający czynności osobom trzecim, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie przestępstw;

  • Czynności wykonywane są pod nadzorem oraz w miejscu i terminie określonym przez zlecającego czynności; I

  • Osoba wykonująca czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Do 2022 roku opodatkowanie brutto będzie dostępne dla większości osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (jednoosobowa gospodarcza), spółka cywilna (spółka cywilna) lub spółka jawna (spółka Javna) osób fizycznych.

Dochód operacyjny za poprzedni rok nie może przekroczyć 2 000 000 EUR (2 029 000 USD). W przypadku spółki osobowej należy wziąć pod uwagę dochód wszystkich wspólników.

Całkowita stawka podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności (od 2% do 17%). Podatek dotyczy co do zasady obrotu, tj. wydatki nie są brane pod uwagę.

Stawka podatku brutto w wysokości 15% dotyczy przychodów m.in. z usług doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Usługi dla obecnego/byłego pracownika

Opodatkowanie ryczałtowe nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach umowy licencjackiej sprzedają usługi lub towary lub produkty byłemu lub obecnemu pracodawcy z tytułu czynności wykonywanych w ramach dotychczasowych stosunków pracy. Poprzedni rok podatkowy.

Wymagania dotyczące selekcji i powiadomień

Jeżeli pierwszy dochód z działalności gospodarczej zostanie osiągnięty w styczniu, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie o wyborze systemu opodatkowania brutto do 20 lutego tego roku. Sprawozdanie należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub poprzez aktualizację danych w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Jeżeli pierwszy dochód z działalności gospodarczej zostanie osiągnięty w późniejszym terminie, termin złożenia ww. raportu jest następujący:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskuje pierwszy dochód; Lub

  • Do końca grudnia, jeśli podatnik uzyska pierwszy dochód w grudniu.

Niedotrzymanie powyższego terminu spowoduje, że podatek brutto nie zostanie naliczony, a jedynie do przychodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Osoby decydujące się na opodatkowanie brutto opłacają składki na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne w następujący sposób:

  • Składki na ubezpieczenie społeczne (SSC) są opłacane według stawki ryczałtowej. W 2022 r. miesięczny SSC wynosi 1124,23 zł (238 USD) lub 1211,28 zł (w tym drugim przypadku, jeśli wybrano dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). Jeśli istnieje inna pozycja obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (na przykład dochód z pracy), SSC może nie pochodzić z BA.

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% jest opłacana w ramach trzech limitów dochodowych.

Marża (przychód roczny)

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

Do 60 000 zł

9% składki liczonej od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2022 r. 335,94 zł)

Od 60 001 zł do 300 000 zł

9% składki liczonej od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2022 r. 559,89 zł)

300 001 zł i więcej

9% składki liczonej od 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2022 r. 1 007,81 zł)

Dochód podlegający opodatkowaniu oprócz podatku brutto nie podlega 4% dopłacie jednostkowej od rocznego dochodu do opodatkowania przekraczającego 1 mln zł.

Co do zasady rejestracja VAT związana z BA jest opcjonalna, ale obowiązkowa, jeśli obrót przekracza 200 000 zł. Rejestracja VAT jest również obowiązkowa w przypadku niektórych usług.

Usługi naliczane innym podmiotom gospodarczym co do zasady podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia lub nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z czym polski VAT nie jest uwzględniany na fakturze lub VAT jest co do zasady neutralny.

READ  Osoby podróżujące do Polski są zobowiązane do wypełnienia formularza Digital Passenger Locator - First News