Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń?  Spółka Akcyjna: Sprawozdanie Zarządów z działalności Grupy PZU i PZU SA 2022

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń? Spółka Akcyjna: Sprawozdanie Zarządów z działalności Grupy PZU i PZU SA 2022

Warszawa, 29 marca 2023 r

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej

ruch

Na zgromadzenie zwykłych akcjonariuszy PZU SA

powiązany:

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU SA za rok 2022.

Ciało ruchu:

Zwracamy się do zgromadzenia zwykłych akcjonariuszy PZU SA w celu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy PZU oraz PZU SA na rok 2022 .

Uzasadnienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy. Ponadto sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (zgodnie z art. 395 ust. 1) oraz ust.2 pkt 1 Prawa Spółek Handlowych w związku z Art. 55 § 2 a i nast. Kodeksu Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., § 10 ust. 1 i § 18 ust. PZU SA).

W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdania zarządu lub osoby kierującej działalnością emitenta oraz ich połączenie mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu (zgodnie z art. ) ustawy o rachunkowości oraz art. 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim).

Jednostka, która nie sporządza sprawozdania na temat informacji niefinansowych jako elementu sprawozdania z działalności zarządu, jest zobowiązana do sporządzenia odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych (zgodnie z art. 49B pkt 9 Kodeksu Rachunkowości). Ta sama regulacja dotyczy sprawozdania grupy w tym zakresie (art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości).

READ  Wiadomości na żywo: rząd Wielkiej Brytanii zgadza się na nową umowę płatniczą ze związkami NHS

Uchwałą nr UZ/81/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Zarząd PZU SA zatwierdził, a uchwałą nr URN/17/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Rada Nadzorcza PZU SA pozytywnie oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za rok Sprawozdanie finansowe zakończone 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU SA za rok 2022 oraz posiedzenie zwyczajne akcjonariuszy PZU SA rekomendowanych do zatwierdzenia.

Złożone w imieniu Zarządu PZU SA przez:

/ Tomáš Kulick /

/ Maciej Rapkiewicz /

przyłączony:

  • Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy PZU SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU SA na rok 2022.