Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska widzi narastających migrantów afrykańskich przez Rosję | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Polscy urzędnicy powiedzieli w czwartek, że obserwują zmianę w migracji przez granicę kraju z Białorusią, przy czym większość osób starających się nielegalnie wjechać do Polski staje się Afrykanami, którzy jako pierwsi udali się do Rosji, a nie ludźmi z Bliskiego Wschodu. .

Rząd powiedział, że migranci afrykańscy to ci, którzy przejeżdżają przez Rosję, bliski sojusznik i sąsiad Białorusi, oraz inni, którzy są w Rosji dłużej.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

Camex? 2? 6>2:=65 DE2E6>6? EE @%96pDD @4:2E65! C6DD[ E96 [email protected]?>6?E 56D4C:365 E96 >:8C2E:@? 2D A2CE @7 2 “9J3C:5 @A6C2E:@? 2:>65 2E 56DE23:=:K:?8 E96 }p%~ 62DE6C? 7=2?<]„k^am

$kAm:? 46 = 2DE DF >> 6C[ >:8C2?ED 2?5 2DJ=F> D66<6CD 92G6 366? ECJ:?8 [email protected] [email protected]> q6=2CFD :[email protected] [email protected]=2?5[ {:E9F2?:2 2?5 {2EG:2 — ?2E:@?D @? E96 62DE6C? 7=2?< @7 [email protected] E96 [email protected]? &?:@? 2?5 }p%~]k^am

kAm%964 @F? EC: 6D 92G6 D @ F89E E @ 5: D4 @ FC286 E96 2EE6 > AE65 4C @ DD:? 8D[ 56E2:?:?8 >:8C2?ED 2?5 AFD9:?8 E96> 324< :[email protected] q6=2CFD] ! @ = 2? 5 92D 2 = D @ C646? E = J 4 @> A = 6E65 2 E2 == DE66 = H2 == 2 = @? 8 2 = @? 8 E96 „ge” <: = @> 6E6CD W„d>: = 6DX @ 7: ED = 2? 5 7c @? E: 6C H: E9 q6 = 2CFD]k^Am

kAm% 96 t&? 2E: @? 92G6 366? 4C:E:4: K65 3J 9F>2? C: 89ED @ C82?: K2E: @? D.[ H9:49 D2J E92E 2>@?8 E96 >:8C2?ED 2C6 [email protected]=6 7=66:?8 A6CD64FE:@?[ [email protected] 92G6 E96 C:89E F?56C :?E6C?2E:@?2= =2H [email protected] C6BF6DE 2DJ=F>]k^am

kAmtFC @A62? 6256CD = 92G6 56?F? 465 E96>: 8C2E: @? 2D 2? 24E @ 7 9J3C: 5 H2C72C6[ 244FD:?8 q6=2CFD:2? !C6D:56?E p=6I2?56C {F<2D96?<@ @7 4C62E:?8 2 ?6H 2?5 2CE:7:4:2= >:8C2E:@? [email protected] 😕 @C56C [email protected] 56DE23:=:K6 E96 t&] %968 @G6C?>6? E @ 7! C:> 6 |:?: DE6C | 2E6FDK | @C2H: 64 <: 92D D2: 5: E 36 =: 6G6D #FDD: 2362CD D @> 6 C6DA @? D: 3: =: EJ E[ 8:G6? :ED 2==:2?46 H:E9 {F<2D96?<@]k^am

READ  Polska znosi większość ograniczeń COVID-19 1 marca; Maski pozostają

kAmt2C = J @?[ >@DE @7 E96 [email protected]=6 [email protected] EC:65 [email protected] 6?E6C E96 t& [email protected]> q6=2CFD H6C6 p7892?D[ $JC:2?D[ zFC5D [email protected]> xC2B 2?5 @E96CD [email protected]> E96 |:55=6 t2DE] p7E6C E96 2CC: G2 = @7 = 2C86? F > 36CD = 2DE DF >> 6C[ E96 t& :?E6CG6?65[ :?4=F5:?8 3J 86EE:?8 xC2B [email protected] [email protected] E96 7=:89ED[ 2?5 E96 >:8C2E:@? [email protected] [email protected]]k^am

kAmxE? 6G6C DE @ AA65 2 = E @ 86E96C[ 3FE E96 D:EF2E:@? 3642>6 @[email protected] 3J E96 72C =2C86C ?F>36CD @7 &<C2:?:2? C67F866D [email protected] H6C6 [email protected]>65 😕 [email protected]=2?5 27E6C #FDD:2VD :?G2D:@? @7 &<C2:?6 😕 u63CF2CJ]k^am

kAm%96}2e: @? 2 = 64 FC: EJ s6A2CE > 6? EH: E9:? E96 AC: <6>❓ DE6CVD @ 77: 46 E @ = 5 E96 p! E92E 4FCC6? E [email protected] vF2C5 DE2E:DE:4D [email protected] E92E E96 G2DE>2;C:[email protected]>:8C2? H9 @ D66 6 7C @ F3 292C2? p7C: 42]k^am

kAm%96J „A @DD6DD #FDD: 2? G: D2D 2? 5: E: DG: 2 #FDD: 2 E92E E96J C6249 q6 = 2CFD[” :E D2:5]k^am

kAm” W%96JX 92G6 G:D2D:DDF65 [email protected] DEF5:[email protected]@C <[ 3FE [email protected]:?8 [email protected] E6DE:>@?:6D 24BF:C65 3J E96 [email protected] vF2C5[ E96J 92G6 ?6G6C 925 DF49 A=2?D 2?5 E96J FD65 G:D2D @?=J [email protected] 86E [email protected] E96 >:[email protected] [email protected]] $:> F = E2? 6 @ FD = J.[ E96 #FDD:2? 25>:?:DEC2E:@? 724:=:E2E6D E96 [email protected] @7 @3E2:?:?8 E96 G:D2D[” E96 [email protected]?>6?E D2:5] p>@?8>: 8C2?ED[ E96C6 2C6 [email protected] [email protected]=6 [email protected] 92G6 366? 😕 #FDD:2 [email protected] 2 [email protected]?86C A6C:@5 @7 E:>6]„k^am

kAm „% 96 24E: @? DF? 56CE2 <6؟ 3J #FDD: 2 2؟ 5 q6 = 2CFD 4 @؟ 7: C> E92E E96 2CE:7:4:2 == J 4C62E65>:[email protected]@FE6:[email protected]? EC @ == 65 2 ? 5 4C5:? 2E65 3J E96D6 EH @C68: >6D 2? 5:? 7FEFC6 H6 D9 @F=5 6IA64E E92E E96 9J3C:5 @A6C2E: @? 2:> 65 2E 56DE23: =: K:? 8}p%~’D 62DE6C? 7 = 2?[” :E 25565]k^am

kAmq @C56C vF2C5 52E2 D9 @HD E92E E96C6 H6C6 h`c 2EE6>AED E @4C @DD: == 682 == J 7C @> q6 = 2CFD:? E @! @ = 2? 5:? yF = J]k^am

k9C^m

kAmu @ == @ H p! 'D8 = @32 =>: 8C2E: @? 4 @ G6C286 2E k2 9C67lQ9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E: @? Qm9EEADi ^^ 2A? 6HD]4 @> ^ 9F3 ^>: 8C2E: @? k^2mk^Am

READ  Emile Smith Rowe: Anglia powołuje pomocnika Arsenalu po raz pierwszy w eliminacjach do Mistrzostw Świata z Albanią i San Marino | wiadomości piłkarskie

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, rozpowszechniany, przerabiany ani redystrybuowany bez zezwolenia.