Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska polityka sądowa zagraża płatnościom z budżetu UE | tata

WARSZAWA, Polska (AP) – Wysoki urzędnik Unii Europejskiej powiedział we wtorek, że polski prawicowy rząd musi pokazać, że spełnił wszystkie demokratyczne wymogi, zanim dziesiątki miliardów euro zostanie wypłaconych z unijnych funduszy rozwojowych.

Prawicowy rząd, który zdobył władzę w 2015 r., coraz częściej kwestionuje wiele przepisów UE, a także przewodnią rolę 27-członkowego bloku w wymiarze sprawiedliwości i stanowieniu prawa, a także w niektórych obszarach życia społecznego.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAm’6C2 *@FC @G2[ E96 56AFEJ @7 E96 [email protected]? [email protected]>>:DD:@? [email protected] 😀 😕 492C86 @7 G2=F6D 2?5 EC2?DA2C6?4J[ D2:5 E92E [email protected]:2E:@?D 2C6 DE:== @[email protected]:?8 H:E9 [email protected]=2?5 @? E96 A2J>6?ED @7 fd 3:==:@? [email protected] WSfb 3:==:@?X [email protected]> E96 [email protected]:@? 7F?5]k^am

kAm 96 $ D2: 5! @ = 2? 5’D? 6H>:?: DE6C 7 @ C t&E: 6D? 665D E @ C62DDFC6 qCFDD6 = D E92E E96 C642 = 4: EC2? E 8 @ G6C?> 6 ? E: D > 2 <:؟ 8 85 @؟ E96 AC @>: D6D: E> 256 E9: D J62C E @> 66E 46CE2:? „>: = 6de @?6d” 2? 5 3C:? 8: zaburzenia erekcji; F5: 4: 2 = A @ =: 4: 6 D:? E @ =:? 6 2? 5 8F2C2? E66; F5:4:2 =:? 56A6? 56? 46]k^am

kAm” (6 5 @?’ E H2? EE @ D66 E96 4 @ F? ECJ @ 7 DF49: > A @ CE2? 46[ @7 DF49 D:K6[ E96 [email protected]=:D9 [email protected]=6 36:?8 =67E H:[email protected] E96 t& [email protected][” *@[email protected] D2:5 😕 qCFDD6=D]k^am

kAmp>: 5 2 5C2H? \ @FE DE2 = 6> 2E6 H: E9 qCFDD6 = D @ G6C E96 CF = 6 \ @ 7 \ = 2H 2? 5 E96; F5: 4: 2CJ[ (2CD2H C6A=2465 :ED >:?:DE6C [email protected] t& E:6D =2DE H66<[ [email protected]:?E:?8 56AFEJ [email protected]:8? >:?:DE6C $KJ>@? $KJ?<@HD<: G6= $6< [email protected] E96 [email protected]]k^am

kAm% 96 af\>6>36C t&:D 9:89 = J 4C: E:42 = @7 E96492? 86D E92E! @ = 2? 5’D 8 @ G6C?> 6? E 92D:? WE @ 5F465:? E @ E96 4 @ F? ETS; F5: 4: 2CJ 2D: E EC: 65 E @ E2 <6 4 @؟ EC @ = @ 7 E96 4 @ FCED]qCFDD6 = D 92D 2 = C625J 7C @ K6؟ A2J> 6? E @ 7 > f49 \? 66565 3: ==: @? D @ 7 6FC @ D 7C @ >: ED A2? 56>: 4 C64 @ G6CJ 7F? 5 7 @ C! @ = 2? 5]uC66K:? 8 E96 4 @ 96D: @? 7F?[ H9:49 C67F?5 :?7C2DECF4EFC6 :?G6DE>6?ED[ [email protected]=5 @?=J 255 [email protected] [email protected]=2?5VD 5:77:4F=E D:EF2E:@?]k^am

READ  Struthers świętuje ostatni weteran wojny domowej | Wiadomości, sport, praca

kAm * @FC @G2 DF886DE65 E96C6 4 @F = 5 36 „D @> 6 3: 886C A @ =: E: 42 = = 24 < @ 7 H: ==":? (2CD2H[ 3FE E92E D96 [email protected] E92E “E96 [email protected]=:D9 D:EF2E:@? H:== [email protected] H6==]„k^am

Camex? ! @ = 2? 5[ @[email protected]:E:@? 7:8FC6D H2C? E92E :E [email protected]=5 36 5:[email protected] [email protected] E96 [email protected]?ECJ :7 [email protected] E96 [email protected]:@? 7F?5D H6C6 H:E996=5]k^am

kAmu @C>6C AC:>6>:?: DE6C 2? 5 7 @ C > 6C t i = 6256C[ [email protected]?2=5 %FD<[ 92D 3=2>65 E96 E9C62E [email protected] E96 5:D3FCD6>6?ED @? [email protected] :?7:89E:?8 36EH66? [email protected]=2?5VD >2:? CF=:?8 {2H 2?5 yFDE:46 A2CEJ =6256C[ [email protected]=2H z24KJ?D<:[ 2?5 E96 ;FDE:46 >:?:DE6C 2?5 [email protected] @7 E96 [email protected][email protected]:2= ;F5:4:2= [email protected]=:4:6D[ +3:8?:6H +:@[email protected][ [email protected] =625D 2 D>2== A2CEJ H:E9:? E96 CF=:?8 [email protected]=:E:@?]k^am

kAm” %96J 2C6 2E = ?886C9625D @2 ?5 H6 2C6 2 == A2J: ?8 7 @C E92E[ 2?5 E96 [email protected] 2C6 [email protected]:?8 :[email protected] 9F?5C65D @7 3:==:@?D @7 [email protected][” D2:5 %FD<[ [email protected] 9625 @7 E96 >2:? @[email protected]:E:@? r:G:4 [email protected]> A2CEJ]k^am

AM(2CD2H>[email protected] .)[ #272= %CK2D<@HD<: D2JD E96 “D:EF2E:@? 😀 [email protected]>:?8 G6CJ D6C:@FD” 2?5 [email protected]=5 36 [email protected] [email protected]:4 [email protected] [email protected]= [email protected]?>6?ED] ! @ = 2? 5 4 @f = 5 = @d6 7f? 5D 6BF2 =:? 8 db_ 3: ==: @? K = @EJD WS`_f 3: ==: @? X[ @C E96 42A:E2= 4:EJVD 3F586E [email protected] ad J62CD]k^am

kAm! C:> 6 |:?: DE6C | 2E6FDK | @C2H: 64 <: 56؟: 65 E92E! @ = 2؟ 5VD 4 @ 96D: @؟ 7F؟ 5D H6C6 E9C62E6؟ 65 2؟ 5:؟ D: DE65! @ = 2؟ 5 92D؟ @ E> 256 2? J 4 = 2: > D 7 @ C E96 > J6E]66 USD <:؟ 8 E @ 6؟ 5 E96 DE2 = 6> 2E6 @ G6C E96 A2? 56>: 4 C64 @ G6CJ 7F? 5D[ |@C2H:64<: 28C665 [email protected] =:7E E96 [email protected]=:E:42= [email protected][email protected]= @7 E96 ;F5:4:2CJ[ 3FE E96 t& D2JD E96 A=6586D 92G6 [email protected] 366? >6E J6E]k^am

Prawa autorskie 2022 The Associated Press. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał nie może być publikowany, transmitowany, przerabiany ani redystrybuowany bez pozwolenia.