Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Polska otrzyma 512 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 2021-2027

Polska otrzyma 512 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury 2021-2027

Jako kontynuacja tamtego Przyjęcie Komisja przyjęła umowę o partnerstwie z Polską na lata 2021-2027 Europejski Fundusz Morski, Rybołówstwa i Akwakultury (EMFAF) dla Polski, wdrożenie Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb) i priorytety polityki UE są w nim przedstawione Europejski Zielony Ład. Całkowita alokacja finansowa na polski program na lata 2021-2027 wynosi 732 mln euro, z czego wkład UE to 512,4 mln euro.

Komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Virginijs Cinquevicius powiedział:

Mam przyjemność ogłosić ten nowy projekt EMFAF, który wesprze strukturalną adaptację sektora rybołówstwa w Polsce, tworząc tym samym warunki dla zrównoważonego wzrostu i dywersyfikacji ich działalności. Skoncentrowanie się na efektywności energetycznej i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych oraz szkoleniach otworzą nowe perspektywy wejścia do sektora dla młodszego pokolenia. Biorąc pod uwagę poważne obawy dotyczące środowiska w Morzu Bałtyckim, z zadowoleniem przyjmuję również znaczące wsparcie dla różnorodności biologicznej mórz oraz ochrony i odbudowy wód śródlądowych.

Działania wspierające

42,9% alokacji projektu zostanie przeznaczone na zrównoważone rybołówstwo, 41,6% zostanie zainwestowane w zrównoważoną akwakulturę oraz przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu, 9,1% zostanie przeznaczone na zrównoważoną niebieską gospodarkę na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych, a 0,3% zostanie zainwestowane we wzmocnienie międzynarodowej zarządzanie obszarami morskimi, wszystko zgodnie z celami środowiskowymi i klimatycznymi UE.

Program obsługuje m.in.:

  • Zrównoważone rybołówstwo: Inwestycje w kapitał ludzki i wymianę pokoleń, innowacje i dywersyfikację działalności połowowej; zmniejszenie nadmiernej zdolności połowowej floty bałtyckiej; Inwestycje w statki rybackie w celu poprawy bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony i warunków pracy na pokładzie i na lądzie; ochrona zasobów naturalnych i wysoce selektywna działalność połowowa; efektywność energetyczna i dekarbonizacja działalności połowowej; Kontrola rybołówstwa i gromadzenie danych.
  • Zrównoważona akwakultura: Inwestycje w programy zrównoważonej akwakultury i dywersyfikacja gatunków hodowlanych; Zasoby naturalne i efektywność energetyczna, dekarbonizacja w akwakulturze i przetwórstwo produktów rybnych.
  • Zrównoważona niebieska gospodarka: Rozwój obszarów przybrzeżnych i śródlądowych poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD).
  • Międzynarodowa Administracja Morska: Wywiad morski, nadzór morski i współpraca straży przybrzeżnej.
READ  Trener Albanii Silvinho po wymarzonym początku myśli o kwalifikacjach do Euro

Kluczowe wyniki oczekiwane do 2027 r

Polski program EMFAF przyczyni się do realizacji priorytetów polityki UE Europejski Zielony Ład, Od pola do widelca I Różnorodność biologiczna strategie.

Projekt wzrośnie Odporność sektorów rybołówstwa i akwakulturyWspierając dostosowanie strukturalne floty w celu przywrócenia równowagi między zdolnością połowową a zmniejszającymi się uprawnieniami do połowów na Morzu Bałtyckim, szkolenia, dywersyfikację produkcji i dochodów, inwestycje produkcyjne, innowacje i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych stanowi mechanizm wsparcia mający na celu ochronę sektora podczas przyszłe wyzwania i przyszłe kryzysy.

również uruchomi program Zielona zmiana Inwestycje w sektorze rybołówstwa w bardziej selektywne narzędzia połowowe oraz wsparcie dekarbonizacji, efektywności energetycznej i transformacji mechanicznej. Zarówno w akwakulturze, jak i przetwórstwie wspierane będą inwestycje w akwakulturę ekologiczną i odnawialne źródła energii, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych oraz politykę gospodarki o obiegu zamkniętym.

The Cyfrowa transformacja Szczególnie wspierany w zbieraniu danych i kontroli rybołówstwa. Projekt będzie inwestował w cyfryzację, nowoczesny sprzęt i szkolenia. upstream, co pozwoli na lepsze poznanie, w tym aspektów społeczno-ekonomicznych, w celu wspierania skutecznego zarządzania rybołówstwem; Na niższym szczeblu pomoże to w lepszym egzekwowaniu obowiązku wyładunku i zapobiegnie nielegalnym praktykom połowowym i odrzutowym.

Koncentrować się będzie także polski projekt EMFAF Ochrona i regeneracja Różnorodność biologiczna Ekosystemy morskie i śródlądowe. Planowane i skuteczne zarządzanie będzie wspierane Morskie obszary chronione, stosowanie bardziej selektywnych narzędzi połowowych w celu przywrócenia ciągłości rzek i naturalnych tarlisk w celu zbierania zagubionych narzędzi połowowych. Projekty te będą wspierać strategię ochrony różnorodności biologicznej do roku 2030 oraz cele Polskich Ramowych Działań Priorytetowych w kontekście realizacji Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

Lokalne społeczności W zależności od rybołówstwa i akwakultury odniesie korzyści Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)Dziedzictwo kulturowe i chronione obiekty przyrodnicze, nowe inicjatywy w zakresie niebieskiej gospodarki, edukacja ekologiczna oraz wiedza na temat zmian klimatu i adaptacji do nich, a także wspieranie przedsiębiorczości i tworzenia oraz rozwoju turystyki z poszanowaniem zarówno ochrony, jak i restauracji. Wodna różnorodność biologiczna.

READ  Młoda Polska w Galerii William Morris

Tło

EMFAF działa od 2021 do 2027 roku i wspiera unijną wspólną politykę rybołówstwa (WPRyb), politykę morską UE oraz unijną agendę na rzecz międzynarodowego zarządzania obszarami morskimi. Fundusz ten pomaga osiągnąć zrównoważone rybołówstwo i chronić żywe zasoby morza.

Artykuł 8 rozporządzenia w sprawie EMFAF (UE) 2021/1139 zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania krajowego planu wdrażania EMFAF. Polski program EMFAF koncentruje się na priorytetach UE, opracowując priorytety strategiczne i inwestycyjne, w tym roczną alokację środków finansowych dla każdego priorytetu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przepisów ogólnych na lata 2021-2027 państwa członkowskie muszą spełniać horyzontalne i tematyczne warunki wdrażania przy wdrażaniu programów polityki spójności. Jednym z warunków wdrożenia jest zgodność z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Przygotowując swoje plany, państwa członkowskie muszą ocenić, czy spełnione są warunki realizacji. Polskie władze wskazały w swojej samoocenie, że obecnie nie spełniają warunku wdrożenia Karty. W związku z tym Komisja nie może zwrócić wydatków w odniesieniu do przedmiotowych części programu, dopóki warunki nie zostaną spełnione. Państwa członkowskie muszą zapewnić spełnienie tych warunków przez cały okres programowania. Komisja prowadzi dialog z Polską w celu zapewnienia pełnego spełnienia wymogów warunku wykonawczego.

Więcej informacji

Projekty EMFAF 2021 – 2027

Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające przepisy finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury oraz Funduszu Azylu, Migracji i Spójności. Fundusze na rzecz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrument Pomocy Finansowej na Zarządzanie Granicami i Politykę Wizową

Wytyczne dotyczące akwakultury

@VSinkevicius

@EU_MARE