Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Opodatkowanie przeniesionych zysków – jak sprostać nowemu wyzwaniu w Polsce

Opodatkowanie przeniesionych zysków – jak sprostać nowemu wyzwaniu w Polsce

Od 1 stycznia 2022 roku ustawa o CIT wprowadziła nowy podatek od przekazywanych zysków. Ponieważ podatek ten rozliczany jest w trybie rocznym, zbliżający się termin składania rocznych deklaracji CIT będzie jednocześnie pierwszym terminem, w którym podatnicy staną przed nowym wyzwaniem. .

Co do zasady ustawowy termin zapłaty podatku przypada na trzy miesiące przed końcem roku podatkowego. Jednak w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów zaakceptowało przedłużenie terminu dla podatników, których rozliczenia zakończyły się w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2023 r. z 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r. Taki sam jak rok kalendarzowy.

W przypadku podatników posiadających rok podatkowy inny niż kalendarzowy, podatek od przekazanych zysków zostanie pobrany w ciągu trzech miesięcy od końca pierwszego roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2021 r.

W związku z różnymi interpretacjami początkowych słów, przepisy podatkowe dotyczące przekazywanych zysków zostały zmienione ze skutkiem od 1 stycznia 2023 roku. Jednak w przepisach przejściowych Ministerstwo Finansów zdecydowało, że podatnicy powinni stosować się do zasad początkowych. Słowo o rozliczeniu podatkowym za 2022 rok.

Zakres i zakres podatku od przekazywanych zysków

Podatek od przekazywanych zysków został wprowadzony w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania poprzez płatności transgraniczne o charakterze „pasywnym” na rzecz podmiotów powiązanych w jurysdykcjach o niższych efektywnych stawkach podatkowych. Zasadniczo podatek od zysków repatriowanych ma zastosowanie tylko do płatności dokonywanych na rzecz odbiorców zamieszkałych poza UE lub EOG. Płatności na rzecz podatników z UE/EOG są zwolnione z nowego podatku, pod warunkiem, że prowadzą rzeczywistą i konkretną działalność gospodarczą.

Z tego punktu widzenia polscy podatnicy powinni przeanalizować swoje potencjalne zobowiązania w zakresie płatności na rzecz podmiotów powiązanych w krajach takich jak USA, Wielka Brytania, Rosja, Chiny, Szwajcaria czy Kanada.

W odniesieniu do podatku od przekazywanych zysków istnieje kilka kryteriów, które muszą łącznie spełniać polscy podatnicy podlegający temu podatkowi. Na podstawie przepisów obowiązujących w 2022 r. są to:

  • Stosunkowo niski poziom opodatkowania w kraju odbiorcy: efektywna stawka podatkowa kontrahenta musi być niższa niż 14,25%;

  • Wysoki poziom dochodu pasywnego: Kwalifikujące się płatności muszą przekraczać 50% zgłoszonego dochodu brutto odbiorcy; I

  • Wypłaty kwalifikujące się do odliczenia od podatku muszą przekraczać 3% ogółu wykazanych przez podatnika kosztów uzyskania przychodów (z wyłączeniem wydatków na finansowanie dłużne).

READ  16 kwietnia 2023 Wiadomości Rosja-Ukraina

Po zaistnieniu powyższych okoliczności podatnik musi ustalić podstawę opodatkowania obejmującą sumę kwalifikujących się płatności określonych w polskiej ustawie o CIT, na które zazwyczaj składają się:

  • Opłaty za usługi niematerialne;

  • prawa do zysku;

  • koszty związane z przeniesieniem ryzyka niewypłacalności dłużnika;

  • Koszty finansowania dłużnego; I

  • Opłata za przeniesienie operacji, aktywów lub ryzyka (opłata za wyjście).

Sumy przekazanych zysków nie należy łączyć z żadnymi innymi dochodami wykazanymi przez podatnika, aby podstawa opodatkowania nie była pomniejszana o straty z innych źródeł. Obowiązująca zmodyfikowana stawka podatku od zysku wynosi 19%.

Wreszcie podatek od przekazywanych zysków można obniżyć poprzez (i) potrącanie podatku u źródła od odsetek, należności licencyjnych lub usług niematerialnych oraz (ii) „skromne” aktywa podatkowe związane z kosztami finansowania dłużnego. W danym roku podatkowym, ze względu na zasady memoriałowo-eliminacyjne.

Podatek od przekazywanych zysków deklarowany jest w CIT/PD, który dołączany jest do rocznego zeznania CIT-8.

Znaczenie podatku od przekazywanych zysków

Biorąc pod uwagę złożoność regulacji, liczne niejasności interpretacyjne oraz brak egzekwowania przepisów przez organy podatkowe, konieczna jest dokładna analiza potencjalnego wpływu omawianej regulacji na międzynarodowe grupy kapitałowe dokonujące rozliczeń wewnątrzgrupowych.

Ponadto wymaga uzyskania szczegółowych informacji od zarządu oraz czasochłonnej analizy statusu podatkowego spółek zagranicznych w celu weryfikacji ewentualnych zobowiązań w tej sprawie. W związku z tym wydłużenie terminu rozliczenia rocznego CIT w Polsce może zapewnić polskim podatnikom wystarczającą ilość czasu na dokonanie odpowiedniej analizy i określenie potencjalnego wpływu podatku na przekazywane zyski.