Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Nowe i rozszerzone zachęty podatkowe dla inwestycji i innowacji w „Polish Deal” | Denton

Polski rząd opublikował projekty ustaw, które są częścią Polish Deal, pakietu rozwiązań mających na celu ożywienie gospodarki po pandemii, mających na celu wprowadzenie nowych ulg podatkowych oraz zmianę dotychczasowej w celu wsparcia inwestycji i innowacji.

Projekty rozporządzeń znajdują się obecnie w fazie przedkonsultacyjnej (do 21 czerwca) i po ich zakończeniu muszą zostać przedłożone do działań legislacyjnych.

Opublikowany 15 czerwca 2021 r. projekt nie zawiera żadnych przepisów przejściowych, ale rząd zapowiedział, że zmiany te wejdą w życie już w 2022 r. Dlatego podatnicy, którzy prowadzą lub planują projekty badawczo-rozwojowe lub planują inwestycje w nowe urządzenia produkcyjne powinni dokładnie przestudiować rozwiązania, ewentualnie przygotowując się do ich wdrożenia i odpowiednio dostosowując harmonogram działań i wydatków.

Główne planowane zmiany to:

Ulga podatkowa na roboty

 • Wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla wszystkich przedsiębiorstw (w tym dużych korporacji) umożliwiającej odliczenie w rocznym zeznaniu podatku dochodowego 50% kosztów kwalifikowanych (określonych wyłącznie w przepisach) z tytułu poniesionych kosztów uzyskania przychodów (od 2022 do 2026) włącznie) dla robotów, ale nie więcej niż kwota przychodu z prowadzonej działalności, gdzie:
  • Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielofunkcyjną, stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej trzech stopniach swobody i cechach manipulacyjnych lub lokomotywy do zastosowań przemysłowych, która
   • Wymiana danych w postaci cyfrowej z urządzeniami sterującymi, diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego sterowania, programowania, monitorowania lub diagnostyki,
   • Związany z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika (w szczególności z zarządzaniem produkcją, planowaniem produktów czy projektowaniem systemów),
   • Jest monitorowany przez czujniki, kamery lub inne podobne urządzenia i
   • Integruje się z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika,
  • Kwalifikowalne koszty poniesione na robotykę obejmują:
   • Nowe roboty przemysłowe oraz maszyny i urządzenia peryferyjne (przykłady, o których mowa w Regulaminie) robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
   • Nowe maszyny, urządzenia i inne obiekty funkcjonalnie związane z robotami przemysłowymi, służące do zapewnienia środowiska pracy i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, na których zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, blokady bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia i osłon) lub optoelektroniczne urządzenia ochronne (zasłony) świetlne, skanery obszarowe),
   • Nowe maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnostyki, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, oraz
   • Nowe urządzenia do interakcji człowiek-maszyna,
   • Wartości niematerialne i prawne niezbędne do prawidłowej eksploatacji i odbioru użytkowania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, o których mowa powyżej,
   • Usługi szkoleniowe związane z robotami przemysłowymi i innymi środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi wymienionymi powyżej,
   • Leasing finansowy robotów przemysłowych i innych środków trwałych, o których mowa powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.
  • Zwolnienie będzie uzależnione od zachowania własności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych objętych zwolnieniem do końca okresu amortyzacji (aw przypadku leasingu do końca podstawowego okresu leasingu).
READ  Destylarnia Belfast przypieczętowuje nową umowę dystrybucyjną w Polsce

Zwolnienie z podatku od prototypów

 • Wprowadzenie nowego zwolnienia podatkowego dla wszystkich przedsiębiorców (w tym liderów biznesu), pozwalającego na odliczenie 30% całkowitych kosztów kwalifikowanych (określonych wyłącznie w przepisach) od dochodu z rocznego zeznania podatkowego (na ogół w kwocie netto) na zdobywanie doświadczenia nowe produkty (z wyłączeniem usług) i wprowadzać je na rynek, ale nie więcej niż 10% przychodu z prowadzonej działalności, przy czym:
  • Przez produkcję próbną nowego wyrobu rozumie się etap uruchomienia produkcji technologicznej (od pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego wyrobu), niewymagający dalszych prac projektowych, konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest przeprowadzenie prób i testów przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego nowego produktu powstałego w wyniku prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez podatnika,
  • Koszty kwalifikowalne dla produkcji próbnej to cena zakupu (koszt wytworzenia) określonego nowego środka trwałego niezbędnego do rozpoczęcia próbnej produkcji nowego produktu, powiększona o koszty ulepszenia poniesione na modyfikację niektórych środków trwałych w celu rozpoczęcia próbnej produkcji nowego produktu oraz koszty materiałów oraz surowce pozyskane wyłącznie w celu próbnej produkcji nowego produktu,
  • Wprowadzenie nowego produktu do obrotu rozumiane jest jako czynności prowadzone w celu przygotowania dokumentacji w celu uzyskania certyfikatów i pozwoleń na produkt wynikających z badań i prac rozwojowych prowadzonych przez podatnika, pozwalających na sprzedaż produktu,
  • Koszty kwalifikowalne wprowadzenia nowego produktu na rynek to koszty badań, ekspertyz i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa lub uzyskania lub utrzymania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub innej obowiązkowej dokumentacji lub znaków związanych z akceptacją do obiegu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych za jego pozyskanie, odnowienie lub przedłużenie, oprócz kosztów LCA i ETV,
  • W przypadku inwestorów SSE model ulgi będzie dotyczył wyłącznie kosztów nieuwzględnionych w kalkulacji dochodów objętych zwolnieniem w SSE (co podobnie jak Ulga B+R znacznie obniżyłoby atrakcyjność nowej ulgi),
  • Kwota niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym (z powodu straty lub niewystarczających dochodów) może zostać rozliczona w kolejnych dwóch latach podatkowych,
READ  Czarne Miasto: Polski port w Gdańsku jest zasypany pyłem węglowym

Ulga dla innowacyjnych pracowników

 • Zaoferowanie wszystkim firmom (również dużym) możliwości rozliczenia kosztów kwalifikowanych niewykorzystanej działalności B+R w ramach zwolnienia B+R w danym roku podatkowym (z powodu straty lub niewystarczających dochodów) przez
  • Odpowiednie obniżenie zaliczek
  • płatne z tytułu wynagrodzenia za pracę, z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub, w nowej ważnej sprawie, z tytułu tantiem,
  • Wypłacane wykwalifikowanemu personelowi badawczo-rozwojowemu – rozumie się przez to osoby, których czas pracy lub usługi poświęcony na działalność badawczo-rozwojową stanowi co najmniej 50% całkowitego czasu pracy w danym miesiącu (lub odpowiednio czasu świadczenia usługi),
  • poprzez iloczyn niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych kosztów prac badawczo-rozwojowych i odpowiedniej stawki podatku dochodowego dla podatnika stosującego zwolnienie
 • Powyższe obniżenie zaliczek na PIT będzie możliwe od miesiąca następującego po miesiącu złożenia rocznej deklaracji CIT, która wykazuje niewykorzystaną kwotę kosztów kwalifikowanych prac badawczo-rozwojowych,

Zmiany w ulgach B+R

 • Zwiększenie ze 100% do 200% (dla zwykłych podatników nieposiadających statusu ośrodka B+R) poziomu odliczeń w ramach prac badawczo-rozwojowych Koszty odciążenia personelu prowadzącego działalność badawczo-rozwojową, ponoszone przez podatnika na podstawie umowa o pracę, zlecenie lub umowa o dzieło,
 • Zwiększenie poziomów odpisów od kosztów kwalifikowanych dla ośrodków badawczo-rozwojowych,

Zmiany w IP Box (Możliwość akumulacji z R&D Relief)

 • Oferować możliwość połączenia R&D Relief i IP Box poprzez zmniejszenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP) poprzez kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej uznane na podstawie przepisów B+R Relief –
  • Oznacza to, że dochód z określonego prawa własności intelektualnej obliczony na potrzeby IP Boxa (co do zasady stanowiący dochód ze sprzedaży, licencji lub wykorzystania w towarach lub usługach) będzie nie tylko opodatkowany preferencyjną stawką 5%, ale również pomniejszone z góry o uznane koszty (które potencjalnie podlegają odliczeniu) jako koszty kwalifikowalne w ramach ulgi B+R poniesione w związku z niniejszym prawem własności intelektualnej.
READ  Prezydent RP Andrzej Duda mówi, że Rosja jest zagrożeniem dla Europy

Zwolnienia podatkowe związane z indywidualnymi inwestycjami w fundusze venture capital

 • Zaoferuj osobom fizycznym możliwość odliczenia 50% dochodu od wydatków związanych z nabyciem (zakupem) udziałów lub udziałów w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce, w której alternatywna spółka inwestycyjna posiada co najmniej 5% akcji. , pod warunkiem posiadania tych akcji (akcji) przez co najmniej dwa lata, do kwoty 250.000 zł.