Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Norweska spółka PGNiG Upstream przejmuje kontrolę nad całością działalności producenta węglowodorów KUFPEC Norwegia

Zdjęcie – patrz podpis

PGNiG Upstream Norwegiafirma Grupa Orlinma przejąć kontrolę nad całością działalności producenta węglowodorów Kufbek Norwegia. Dzięki tej transakcji wydobycie gazu ziemnego przez Grupę ORLEN w Norwegii wzrośnie o jedną trzecią, osiągając ponad 4 miliardy metrów sześciennych rocznie. Przewiduje się, że do końca 2024 roku dzienne wydobycie węglowodorów przekroczy 100 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Nowo przejęty biznes obejmuje udziały w pięciu obszarach, w których Grupa ORLEN jest już aktywna. Gaz wydobywany z tych złóż będzie transportowany do Polski gazociągiem bałtyckim.

W wyniku konkurencyjnej akwizycji norweska część Grupy Orlen zawarła umowę zakupu 100% akcji KUFPEC Norwegia, spółki zależnej Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company, K.S.C. Przejęcie kontroli nad Kufbik Norwegia rozszerzy udziały PGNIG Upstream Norwegia (PUN) w złożach produkcyjnych Jena Krug, Sleipner Vest, Sleipner Ost, Gungni i Utgard. Transakcja, która ma zostać sfinalizowana do końca roku, wymaga zgody władz norweskich. Zakup akcji KUFPEC Norwegia zostanie w całości sfinansowany ze środków wygenerowanych przez PUN z działalności na norweskim szelfie kontynentalnym.

„Zakończyliśmy pomyślnie strategiczną transakcję na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dzięki przejęciu norweskiej spółki KUFPEC oczekuje się, że wydobycie gazu Grupy Orlen w Norwegii będzie rosło o ponad miliard metrów sześciennych rocznie. To znacząco zwiększa naszą zdolność do spełnienia wymagań zapotrzebowania polskiego rynku i całego regionu korzystającego z zasobów Nasz gaz Poza wzmocnieniem celów strategicznych Grupy ORLEN, transakcja ta zapewnia synergie zwiększające nasz potencjał rozwojowy w Norwegii. Zapewniliśmy sobie kontrolę nad złożami, w których mamy już bezpośrednie interesy nabytych w drodze poprzednich transakcji, co zapewni płynną integrację przejmowanych aktywów, poprawę kosztów operacyjnych oraz, poprzez znaczne rozszerzenie zakresu naszej działalności, dostęp do atrakcyjnego finansowania dalszych inwestycji. On mówi Daniel Obajtic, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu ORLEN.

READ  Reforma sektora naftowego i gazowego Nigerii ma stać się prawem

W odróżnieniu od poprzednich akwizycji PUN w Norwegii, umowa obejmuje przejęcie wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norwegia oraz całego jej majątku. Cena umowna transakcji ustalona jest na 1 stycznia 2023 roku na 445 mln USD i obejmuje wartość nabytych złóż oraz wartość pozostałych aktywów KUFPEC Norwegia AS, w tym znaczący stan środków pieniężnych. PUN oczekuje, że po sfinalizowaniu transakcji wartość gotówkowa przejmowanej spółki przekroczy 200 mln USD. Umożliwi to bardzo szybki zwrot z inwestycji, który szacuje się na około półtora roku od momentu rozliczenia transakcji.

W wyniku tej transakcji dzienne wydobycie norweskiej spółki PGNiG Upstream przekroczy w 2024 roku 100 000 baryłek ropy, co plasuje spółkę w gronie czołowych norweskich producentów ropy i gazu. PUN awansuje wówczas z 10. na 8. miejsce wśród największych firm działających na norweskim szelfie kontynentalnym pod względem rocznego wydobycia węglowodorów.

Oczekuje się, że przejęcie KUFPEC zwiększy zasoby wydobywalne w portfelu PUN do około 400 mln baryłek ropy. Ponad 80% nowych zasobów stanowić będzie gaz ziemny, co wpisuje się w strategię ORLEN-u zakładającą maksymalizację wydobycia gazu na potrzeby rynku polskiego i pozostałych krajów regionu. Wszystkie istniejące pola wydobywcze, w tym zatwierdzone projekty rozwojowe, są podłączone do istniejącej infrastruktury umożliwiającej transport gazu do Polski Gazociągiem Bałtyckim.

Nowo nabyte udziały obejmują 30% udziałów w złożu Jena Krug. W wyniku tej akwizycji udział norweskiej spółki PGNiG Upstream w tym obszarze wzrośnie do ponad 41 proc. Na początku tego roku platformę Gina Krug podłączono do lądowej sieci elektroenergetycznej, co ograniczyło emisję dwutlenku węgla związaną z wydobyciem ropy i gazu. Ponadto PUN wraz ze swoimi partnerami licencyjnymi ogłosił niedawno odkrycie dodatkowych złóż gazu w pobliżu Jeny Krug.

We współpracy z pięcioma złożami wydobywczymi Grupa ORLEN nabędzie udziały w złożu gazowym Erin, które planowane jest do zagospodarowania poprzez połączenie go z infrastrukturą Gina Krug. Ułatwi to szybkie uruchomienie dostaw gazu od Irene, zapewniając jednocześnie atrakcyjną rentowność i niską emisję dwutlenku węgla z wydobycia.

READ  Hyundai Engineering wybrany preferowanym wystawcą w „Projekcie rozbudowy olefin PKN Polska”

To już druga transakcja zrealizowana przez Grupę ORLEN w Norwegii w 2023 roku. Wcześniej PUN kupił udziały w złożach Sabina i Adriana w obszarze wydobywczym Skarv, które mają zawierać rezerwy od 38 do 88 mln baryłek ropy. W latach 2017-2022 spółka sfinalizowała 10 przejęć, w tym przejęcie aktywów produkcyjnych INEOS E&P Norge, zwiększając produkcję gazu ziemnego z 0,5 mld m3 w 2017 r. do 3,1 mld m3 w 2022 r. Oczekuje się, że produkcja gazu w 2023 r. przekroczy 3. miliardów metrów sześciennych, a przejęcie KUFPEC zwiększy produkcję w przyszłym roku do ponad 4 miliardów metrów sześciennych.

Norweska spółka PGNiG Upstream aktywnie realizuje program zwiększenia wydobycia węglowodorów. W czerwcu tego roku spółka i jej partnerzy licencyjni uzyskali zgody władz norweskich na zagospodarowanie ośmiu złóż. Udział PUN w łącznych zasobach tych złóż przekracza 100 mln baryłek ropy. W październiku br. rozpoczęto wydobycie od pierwszych odwiertów wydobywczych na złożu Tumeliten Alpha, w którym ponad 42 proc. posiada norweska firma PGNiG Upstream. Oczekuje się, że w szczytowym okresie wydobycia złoże będzie dostarczać spółce co najmniej 0,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie.

W maju br. ORLEN zakończył rozpoczęty pod koniec 2022 roku proces integracji swojej działalności w Norwegii poprzez połączenie aktywów wydobywczych norweskiej spółki PGNiG Upstream i LOTOS Exploration & Production Norge. Obie spółki stały się częścią Grupy ORLEN w wyniku przejęcia Grupy LOTOS i PGNiG w 2022 roku.

Po sfinalizowaniu przejęcia KUFPEC Grupa Orlen będzie posiadać 94 koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym i stanie się piątym co do wielkości posiadaczem licencji wśród firm działających w regionie. PUN zająłby dziewiąte miejsce pod względem zasobów wydobywalnych, dysponując łącznie około 400 mln baryłek ropy, w tym około 60 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego, i siódme pod względem wydobycia gazu ziemnego, przekraczającego 4 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie.

READ  5 notatek z prognozy rynkowej Goldman Sachs 2023

Oryginalny link do reklamy

źródło: Orlin