Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Koordynator Projektu – Polska | Relief Web

Koordynator Projektu – Polska | Relief Web

Miejsce

Pozycja terenowa Medair w północnej Ukrainie.

Data rozpoczęcia i wstępne szczegóły umowy

wkrótce. Pełny etat, od 6 do 12 miesięcy.

Przegląd zapasów

Koordynator Projektu zarządza realizacją i koordynacją przydzielonych projektów terenowych. Zapewniając przywództwo, kierownictwo strategiczne, zarządzanie i ocenę wszystkich aspektów projektów Medair, koordynator projektu odgrywa kluczową rolę w kontaktach z władzami lokalnymi i innymi zainteresowanymi stronami, przywództwem zespołu i bezpieczeństwem.

Przegląd projektu

Misją Medair na Ukrainie jest reagowanie na przyjmujące i wrażliwe populacje IDP oraz interweniowanie w sytuacjach pokonfliktowych. Główne sektory, w których obecnie działa Medair, to WASH, zdrowie i wsparcie psychospołeczne. Kluczowym aspektem tej roli jest praca za pośrednictwem lokalnych partnerów i organizacji charytatywnych. Medair stosuje obecnie bardziej elastyczne wewnętrzne i zewnętrzne podejście do programowania ze względu na niestabilny charakter sektora.

Główne obszary funkcjonalne

Zarządzanie projektami

 • Nadzorowanie całościowej realizacji przydzielonych projektów w porozumieniu z odpowiednimi Koordynatorami Operacji, zapewniając, że cele są osiągane na czas iw ramach budżetu, zgodnie z propozycjami projektów. Upewnij się, że w razie potrzeby podejmowane są działania zapobiegawcze i naprawcze.
 • Zarządzaj szczegółowym planem operacyjnym dla przydzielonych projektów, w tym analizą wymagań dotyczących zasobów, w tym harmonogramami propozycji projektów.
 • Wspieraj odpowiednich Koordynatorów Operacyjnych w codziennym podejmowaniu decyzji zgodnie z żądaniem.
 • Zapewnienie regularnego monitorowania i oceny w odniesieniu do celów projektu oraz sporządzanie raportów do odpowiednich menedżerów wewnętrznych lub GSO lub darczyńców.
 • Utrzymuj przegląd środowiska regionalnego, biorąc pod uwagę strategiczny rozwój nowych projektów w obecnych lokalizacjach i okolicach. Może to obejmować ocenę podstawowych potrzeb.
 • Wspieraj Dyrektora Krajowego w rozwoju i produkcji nowych pomysłów i propozycji.
 • Współpracuj z innymi menedżerami wyższego szczebla w celu opracowania i wdrożenia strategii specyficznych dla danego kraju.
 • Zapewnij pełne i terminowe raportowanie procedur i numerów beneficjentów do firmy Medair, darczyńców, menedżerów podatkowych i innych odpowiednich organizacji, jednocześnie zapewniając, że dokumentacja jest przygotowywana zgodnie z wytycznymi.
READ  Polska przekonuje do dużego budżetu NATO - pierwsze wiadomości

reprezentacja

 • Rozwijanie i utrzymywanie relacji z odpowiednimi interesariuszami (np. beneficjentami, liderami społeczności, lokalnymi i krajowymi urzędnikami rządowymi, darczyńcami, agencjami ONZ i innymi organizacjami pozarządowymi) oraz zapewnianie współpracy i partnerstw oraz reprezentowanie firmy Medair na odpowiednich spotkaniach.
 • Wyszukuj i aktywnie uczestnicz w lokalnych sieciach lub grupach roboczych związanych z konkretnymi kwestiami pomocy humanitarnej.
 • Towarzysz darczyńcom podczas wycieczek terenowych i dbaj o to, by szczegóły programu były przekazywane w profesjonalny sposób.

Zarządzanie finansami

 • Planuj i opracowuj budżety dla przydzielonych projektów zgodnie z odpowiednimi koordynatorami operacyjnymi oraz doradcami departamentów i wytycznymi darczyńców.
 • Współpracując z odpowiednim koordynatorem operacyjnym (koordynatorami operacyjnymi), zapewnić wydatkowanie budżetów zgodnie z propozycjami i przepisami darczyńców oraz przedstawić zalecenia dotyczące korekty budżetu zastępcy krajowego dyrektora ds. programów w odpowiednich ramach czasowych.
 • Monitoruj przydzielone wydatki na projekty, aby zapewnić zgodność z wytycznymi Medair i darczyńców w zakresie rachunkowości finansowej i praktyk sprawozdawczych.

Zarządzanie personelem

 • Upewnij się, że kwestie personalne są obsługiwane zgodnie z wytycznymi Medair. Obejmuje rekrutację, ocenę, ustalanie celów, rozwój i szkolenie, działania dyscyplinarne itp. Współpracuj z odpowiednim Koordynatorem Operacyjnym(ami) i/lub Kierownikiem Wsparcia Projektu, jeśli dotyczy.
 • Upewnij się, że pracownicy otrzymują mentoring, szkolenia i budowanie umiejętności poprzez odpowiednie szkolenie.
 • Organizuj regularne spotkania zespołowe i rozwijaj skuteczny zespół dzięki konsultacyjnemu stylowi przywództwa oraz otwartemu, uczciwemu i wspierającemu systemowi komunikacji.
 • Promuj zdrowie i bezpieczeństwo pracowników przydzielonych programów poprzez zapewnienie stosowania wytycznych bezpieczeństwa, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zdrowych warunków życia i praktyk.

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Współpracuj z władzami lokalnymi, ONZ i innymi organizacjami pozarządowymi, takimi jak agencje bezpieczeństwa, w celu regularnego monitorowania i przeglądu sytuacji bezpieczeństwa w obszarach operacyjnych. Zgłoś się odpowiednio do zastępcy i dyrektora krajowego.
 • Upewnij się, że pracownicy pracują nad przydzielonymi projektami i że odwiedzający otrzymują informacje, gdy jest to konieczne.
 • Nadzoruj i monitoruj przestrzeganie przez personel protokołów bezpieczeństwa, w tym raportów o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem.
 • Upewnij się, że plany i protokoły bezpieczeństwa są aktualizowane i wdrażane w odpowiedzi na zmiany, jednocześnie szkoląc i wspierając koordynatorów operacyjnych w planowaniu, zarządzaniu, wdrażaniu i monitorowaniu bezpieczeństwa.
READ  W pobliżu Ukraina - USA, polskie Siły Powietrzne szkolą się w Polsce, gdy Rosja mobilizuje wojska w Europie

Zarządzanie jakością

 • Korzystaj z e-biblioteki Medair i innych procedur operacyjnych opartych na standardach i wytycznych.
 • Upewnij się, że przydzielony projekt (projekty) są realizowane zgodnie z propozycjami i wymaganiami darczyńców oraz zgodne ze standardami Medair, darczyńców, krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak zalecenia Sphere oraz HAP i WHO. Postępuj zgodnie ze wskazówkami odpowiednich doradców w GSO w zakresie jakości, strategii i wytycznych technicznych, jednocześnie formułując zalecenia dotyczące jakości i interwencji podczas wizyt terenowych i innych programów.

Grupowe życie duchowe

 • Odzwierciedlaj wartości Medair z członkami zespołu, lokalnymi pracownikami, beneficjentami i kontaktami zewnętrznymi.
 • Pracujcie, żyjcie i módlcie się razem w naszych chrześcijańskich środowiskach grupowych opartych na wierze. W pełni wnoś swój wkład w bogate życie duchowe swojej grupy, włączając w to grupowe uwielbienie, modlitwy i słowa zachęty.
 • Zachęcany do przyłączenia się i wnoszenia wkładu do międzynarodowej sieci modlitewnej Medair.

Ten opis stanowiska obejmuje główne oczekiwane zadania. Inne obowiązki mogą być przypisane zgodnie z wymaganiami.

kwalifikacje

 • Dyplom uniwersytecki z odpowiedniego przedmiotu, takiego jak zarządzanie / studia rozwojowe / administracja biznesowa.
 • Doskonała praktyczna znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie). Chęć do nauki języków lokalnych.

Doświadczenie

 • 2 lata doświadczenia po kwalifikacjach na stanowisku kierowniczym, w środowisku pomocy humanitarnej.
 • Niezbędna jest znajomość wytycznych i protokołów humanitarnych, w tym zakresu i standardów HAP.

Jak złożyć wniosek

Zanim złożysz wniosek

Upewnij się, że jesteś w pełni świadomy:

 1. Wartości korporacyjne Medair.
 2. Firma Medair jest zaangażowana w ochronę bezpieczeństwa beneficjentów, wolontariuszy, pracowników i partnerów, a zwłaszcza dzieci. Dlatego nie zatrudniamy pracowników, o których rozumiemy, że nie nadają się do pracy z dziećmi. Pracownicy Medair muszą szanować i przestrzegać: Zasady odpowiedzialności i najlepsze praktyki firmy Medair.
 3. Kurs Medair Relief and Recovery Orientation (ROC) (Jest to część procesu rekrutacji na stanowiska terenowe).

Proces aplikacji

Aby aplikować, napisz e-mail na adres [email protected] z załączonym najnowszym CV. Pamiętaj, aby wspomnieć o pracy, która Cię interesuje. Jeśli Twoi znajomi nie mają doświadczenia w Medair, zwykle nie będą ubiegać się o to stanowisko.

READ  Ambasador mówi, że USA są „zadowolone”, że nowy polski rząd poprawi stosunki z UE