Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Europe Daily News, 27 marca 2023 r. | Widoki i wydarzenia

Europe Daily News, 27 marca 2023 r. | Widoki i wydarzenia

Wyścig

 • Nna temat opozycji Aby skoncentrować kwotę (przypadek m 10933 – Orlen/SGE/OSGE)
 • Nna temat opozycji Aby skoncentrować kwotę (przypadek m 11036 – EP Power Europe / Camden)
 • CKomisja ogłasza Wytyczne Wytyczne dotyczące priorytetów w zakresie egzekwowania – IP/23/1911 – (Okres komentowania: 27 marca 2023 r. – 24 kwietnia 2023 r.)
 • CZezwolenie na przejęcie TWS przez YRC (m 10821) – Ekspres południowy
 • Czaniedbanie rozliczające przejęcie Eliora przez Derichebourg (M 11044) – Ekspres południowy
 • CKonkurencja: UE i Chiny omawiają politykę konkurencji i jej egzekwowanie podczas 25. Tygodnia Konkurencji – Ekspres południowy
 • Aczarny Przedstawiony przez EVP Vestager posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne Rynki e-booków
 • SOland – w porządku więcej niż 3 miliony złotych polskich Raiffeisen Bank przeciwko – Decyzja Prezesa UOKiK
 • YuK – Urząd Rynku Kapitałowego wydał aktualizację Wyniki pośrednie w swojej ocenie proponowanego przejęcia Activision przez Microsoft
 • YuK – Urząd ds. Rynku Kapitałowego prowadzi dochodzenie w sprawie spodziewanego przejęcia przez ÉDF SA biznesu związanego z parową energią jądrową, będącego własnością General Electric

pomoc publiczna

 • CKomisja uznaje włoską pożyczkę na 2019 r. w wysokości 400 mln EUR dla Alitalii jako pomoc niezgodną z prawem (SA.55678) – Ekspres południowy
 • CKomisja Europejska zatwierdziła hiszpański program wsparcia energochłonnych przedsiębiorstw w wysokości 396 mln euro (SA.102006) – Ekspres południowy
 • CKomisja zatwierdziła polski program o wartości 126 mln euro na wsparcie sektora produkcji pszenicy i kukurydzy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą (SA.106480) – Ekspres południowy

Handel i cła

 • Agenda dla: grupy roboczej ds unia celna – 31 marca 2023 r
 • Aporządek obrad dla: sesja 646 dla kredyty eksportowe Zbiórka – 12 kwietnia 2023 r
 • Aporządek obrad: Grupa Robocza EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) – 28 marca 2023 r
 • Aporządek obrad: grupa robocza komitetu ds. polityki handlowej (Zastępcy członków) – 30 marca 2023 r
 • Aporządek obrad: komitet ds. polityki handlowej (Uogólniony system preferencji (Ogólny System Preferencji) – 31 marca 2023 r
 • Aczarny Pan Gentiloni przedstawił go posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne Fundusz o wartości 1 miliarda euro na zakup sprzętu celnego powinien wzmocnić strategiczną autonomię UE, a nie ją dalej osłabiać
 • TRaport Okrągłego Stołu TC WG10 nt Należyta staranność – 3 marca 2023 r
 • CDecyzja Rady (UE) 2023/683 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Współpracy utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, a druga część dotyczy utworzenia podkomitetu ds. współpracy na rzecz rozwoju i przyjęcia jego zakresu zadań
 • kUriasz wycofać Skarga WTO dotycząca japońskich środków eksportowych
 • wDO – pierwszy tydzień ryb konkluduje Z „rzuceniem światła” na dyskusję celów negocjacyjnych
READ  Społeczność polska w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest gotowa na rozwój wraz z otwarciem nowej rady biznesowej

rynek krajowy i przemysł

 • AGenda dla: Grupa zadaniowa ds. konkurencyjności i wzrostu (rynek wewnętrzny) – 31 marca 2023 r
 • IKomitet Inwestycyjny toruje drogę pierwszym projektom InvestEU realizowanym przez EBOR w celu wspierania zielonej mobilności i energii – IP/23/1868

CHemekel

 • SStreszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu w celu stosowania i/lub stosowania substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie REACH – patrz: „- 4 – (1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol, etoksylowany (’4-tert-OPnEO’)” – C (2023) 1725 & C (2023) 1771
 • CRozporządzenie Komisji (UE) … / … z dnia XXX zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do formaldehydu i substancji uwalniających formaldehyd – rezolucja Brak sprzeciwu wobec adopcji

usługi finansowe

 • Agenda dla: Att. usługi finansowe (usługi finansowe) (ZAFI) – 30 marca 2023 r
 • Aczarny Pani McGuinness przedstawiła ją posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne Wymiana aktywów kryptograficznych
 • HSMA Fines S&P 1,11 mln euro Za niepowodzenie związane z wcześniejszym podaniem do publicznej wiadomości ratingów kredytowych
 • HSkonsultuj się z Biblioteką Aleksandryjską na Normy Dla nadzorców oceniających wewnętrzne modele nowego ryzyka rynkowego w ramach podstawowej rewizji księgi handlowej
 • SBiuro Regionalne podpisuje umowy o współpracy z Australią, Argentyną i Nową Zelandią

Rolnictwo i rybołówstwo

 • FPakiet Isheries – uwagi Z Bułgarii, Cypru, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Łotwy, Polski i Holandii
 • ATransplantacja: zlecenie początek Nabór wniosków do drugiej edycji EU Membership Awards – Ekspres południowy
 • InvestEU: 28 milionów euro W przypadku pierwszego niebieskiego instrumentu ekonomicznego w Portugalii – Ekspres południowy

energia

 • ACER zatwierdza Zasady alokacji zdolności między regionami na długoterminowych rynkach energii elektrycznej
 • Aimportować Akredytacja Zmniejszył się do 91,7% w 2021 r. – Eurostat

środowisko i zmiany klimatyczne

 • NPodczas przenoszenia prawodawstwa UE: Komisja podejmuje działania w celu zapewnienia pełnego i terminowego przeniesienia dyrektyw UE – Instrukcje
 • Aczarny Pan Sinkevičius przedstawił go posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne – Chroń zdrowie przed cząstkami plastiku i mikroplastikami
 • Aczarny Pan Sinkevičius przedstawił go posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne Nowe konkluzje dotyczące BAT w kontekście dyrektywy 2010/75/UE
READ  Zaangażowanie ludów tubylczych w gospodarkę | gwiazda

Zdrowie, bezpieczeństwo żywności i produktów

Transport i mobilność

 • Rbezpieczeństwo – zaawansowane systemy ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy – Mandat organizacyjny Okres komentowania: 24 marca 2023 r. – 21 kwietnia 2023 r
 • Aczarny Pani Vălean przedstawiła ją posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne Paliwo lotnicze w Unii Europejskiej
 • Aczarny Pani Vălean przedstawiła ją posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne – Pakiet Merit w trasie
 • Aczarny Pani Vălean przedstawiła ją posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne – Dynamiczne Forwarding (ERS) – Bandyci HDV
 • Aczarny Pani Vălean przedstawiła ją posłowi do Parlamentu Europejskiego pytanie pisemne – wspólny dokument Portugalii i innych państw członkowskich wzywający do wprowadzenia zakazu krótkich podróży

Społeczeństwo cyfrowe i informacja

 • CRada rezolucja W sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu Stowarzyszenia w Formacji ds. Handlu ustanowionego na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony z drugiej strony Część dotycząca zmiany Załącznika XVII-3 (Obowiązujące zasady dotyczące usług telekomunikacyjnych) z Załącznika XVII do niniejszej Umowy
 • drtratwa rezolucja Komitet Partnerstwa UE-Ukraina ds. Składu Handlu zmieniający załącznik XVII-3 (Zasady mające zastosowanie do usług telekomunikacyjnych) załącznika XVII do Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z jednej strony inny

Prywatność danych i bezpieczeństwo elektroniczne

 • drKod ATA: Konsensus państw członkowskich wspólne stanowisko w sprawie uczciwego dostępu do danych i korzystania z nich

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Euro, Europejski Bank Centralny i Gospodarka

 • TOn szczyt eurozebrawszy się w obszernej formie, przyjęło a oświadczenie 24 marca 2023 r
 • Ispotkanie z Ludwik de GuindosWiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, kierowany przez Daniela Murraya
 • Sniechęć do Izabela SchnabelInflacja w strefie euro i Stanach Zjednoczonych – przyczyny, trwałość i perspektywy.
 • HCB – Sytuacja monetarna w strefie euro: luty 2023 r
 • HCB – Kto płaci rachunek? Nieproporcjonalny wpływ niedawnego szoku cenowego energii – Biuletyn ekonomiczny Wydanie 22023
 • HCB – Zmiany cen ropy naftowej i przepływy rosyjskiej ropy od embarga UE i pułapu G7 – Biuletyn Ekonomiczny Wydanie 22023

Przyszłość Europy

Stosunki zagraniczne

 • SZwolnienie Reese’a po telefonach prezydenta Charlesa Michela Z premierem Armenii i prezydentem Azerbejdżanu 25 marca 2023 r
 • Aczarny Złożone przez wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Borrella na pisemne pytanie posłów do PE – Powiązanie sankcji wobec Białorusi z sankcjami wobec Rosji w świetle współpracy obu reżimów w zbrojnej agresji na Ukrainę

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

 • JOświadczenie o maści O posiedzeniu Wspólnego Komitetu ds. Umowy o Wystąpieniu i Rady Partnerstwa ds. Umowy o Handlu i Współpracy, 24 marca 2023 r.