Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Cynthia M. Allen: Dlaczego więcej stanów nie może głosować jak Teksas?  Jak Republikanie mogą się uczyć z tego, co tu działało |  tata

Cynthia M. Allen: Dlaczego więcej stanów nie może głosować jak Teksas? Jak Republikanie mogą się uczyć z tego, co tu działało | tata

FORT WORTH, Teksas – Gdybyś był obcokrajowcem, który nic nie wiedział o amerykańskiej polityce i spojrzał na mapę wyborczą po wtorkowych wyborach w połowie kadencji, mógłbyś nie pomyśleć, że to katastrofa dla republikanów.

W szczególności mapa wyścigów American House wygląda głównie na czerwono, z wyjątkiem typowych niebieskich bastionów wzdłuż wybrzeży. W chwili pisania tego tekstu jest kilka ras czekających na powołanie i oczekuje się, że Partia Republikańska będzie miała większość, choć niewielką.

Ta strona wymaga JavaScript.

JavaScript jest wymagany, aby móc czytać treści premium. Zrób to w ustawieniach przeglądarki.

kAmtG6? } 6h * @ C[ @?6 @7 E96 4@F?ECJ’D >@DE A@AF=@FD 2?5 >@DE A@=:E:42==J AC@8C6DD:G6 DE2E6D[ ?@H =@@<D >@DE=J C65 — 2 H2G6 E92E 5:5?’E C6249 E96 8@G6C?@C’D >2?D:@?[ 3FE 42>6 2D 4=@D6 2D 2?J@?6 92D 😕 564256D]k^am

~7 4 @FCD6[ H6 <?@H E92E E96 2?E:4:A2E65 C65 H2G6 ?6G6C >2E6C:2=:K65] s6DA: E6 E96? 2E: @? H: 56 5: D4 @? E6? E>6? EH: E9 E96 DE2E6 @ 7 E96 64 @? @> J 2? 5 E96 C: D6:? 4c: >6[ >@DE G@E6CD D66>65 @55=J D2E:D7:65 H:E9 E96 DE2EFD BF@ — H9:49[ 😕 >2?J A=246D[ :D?’E 8@@5]k^am

kAm! F? 5: ED H: == 36 F? A24 <:؟ 8 E92E @؟ 6 7 @ C BF: E6 D @> 6 E: >6]k^Am

kAmqFE E96C6 H6C6 3C: 89E DA @ ED 7 @ C 4 @? D6CG2E: G6Dj E96 {@? 6 $ E2C $ E2E6 36:? 8 @? 6 @ 7 E96>]k^ Am

5665[ :7 E96C6 H2D 2 8C25:6?E 6=64E@C2= >2A[ %6I2D H@F=5 36 2 566A6C D9256 @7 C65 E92? :E H2D =2DE 6=64E:@? 4J4=6]k^am

kAmxE 4 @ F = 5 36 2 7F? 4E: @? @7 E96>2DD: G6:? 7 = FI @ 7 5: D8CF? E = 65 r2 =: 7 @ C?: 2? D[ 7CFDEC2E65 3J E96:C 7@C>6C DE2E6’D C6DEC:4E:G6 r~’xs A@=:4:6D 2?5 7C:89E6?:?8 DA:<6 😕 4C:>6] %6I2D:D2EEC24E:G6 E@A6@A=6 =<:؟ 8 7 @ C 64 @؟ @>:4 @AA @cef?: EJ 2? 5 A6CD @? 2 = 7C665 @>]k^am

READ  Tottenham 1-1 Arsenal: Vivian Miedema spóźnia się, aby wykluczyć Tottenham z gry w kobiecej koszykówce | wiadomości piłkarskie

kAmx’G6 J6E E @> 66E 2 r2 =: 7 @ C?: 2 EC2? DA = 2? E w2? 5 x’G6 > 6E p {~%X H9 @5:5? 'E 4 @> 6 96C6 E @ DE2CE 2 3FD:? 6DDC D66 <2 36EE6C 6؟ G: C @؟> 6? E 7 @ C E96: C 49: = 5C6? j E96J 2 == G @ E65 # 6AF3 =: 42? E9: D 4J4 = 6]| 2J36 2 == E96 r2 =: 7 @ C?: 2 AC @ 8C6DD: G6D 2C6 D9 @ C:? 8 FA pFDE:? nr = 62C = J[ D@>6 @7 E96> 2C6 96=A:?8 E@ <66A %2CC2?E r@F?EJ C65]k^am

kAmqFE E @8: G6 4C65: E H96C6: E’D 5F6[ q6E@ ~’#@FC<6[ E96 s6>@4C2ED’ E9C66\E:>6 8C62E 9@A6[ 72:=65 E@ 86?6C2E6 2?JH96C6 ?62C E96 <:?5 @7 6?E9FD:2D> 96 5:5 😕 9:D 42>A2:8? 7@C $6?2E6 😕 a_`g] x’5 H286C E92E’D 3642FD6 9:D @aa@? 6? E E9: DE: >6 2C @F? 5 H2D 2 D6C:FD[ 23=6 2?5 86?6C2==J H6==\=:<65 8@G6C?@C]k^am

kAmv @G]vC68 p33 @EE 362E 9: >92? 5: = J 3J 5 @ F3 = 6 \ 5: 8: ED]pD > J 4 @ == 628F6 HC @ E6[ E9C66 E:>6D 😀 ?@E E96 492C> 7@C ~’#@FC<6] x7 96 5 @ 6 dni? 'E C62 =: K6 E92E: E’D E: > 6 7 @ C 9: > E @ DE2? 5 5 @ H?[ D@>6 36?6G@=6?E >6>36C @7 9:D A2CEJ ?665D E@ E6== 9:> D@]k^am

kAm(: E9~’ #@FC<6 2E E96 E@A@7 E96 E: 4 <6E[ E96C6 D66>65 2 DF3DE2?E:2= 6?E9FD:2D> 82A 2>@?8 %6I2D G@E6CD H9@D6 56D:C6 E@ EFC? E96 DE2E6 3=F6 — 2?5 H9@D6 AC@>:D6 @7 2 AC@\23@CE:@? H2G6 — D66>65 E@ 7:KK=6]k^am

kAm%96 4 @? 8C6DD: @? 2 = 56 = 682E: @? = F49 E96 D2> 6[ 6I46AE 7@C E96 7=:A @7 E96 bcE9 s:DEC:4E[ H9:49 #6AF3=:42? #6A] | JC2 u = @C6D H @? 😕 2 DA64: 2 = 6 = 64E: @? = 6DD E92? 2 J62C 28 @3FE = @DE%F6D52J]k^Am

Cam $ @ 5 @ 6D E96 = 6256CD9: A:? pFDE:?[ H9:49 😀 2D C65 2D :E 6G6C H2D] tG6? 6> 32EE = 65 PEE @ C? 6J v6? 6C2 = z6? ! 2IE @? H @? 92? 5: = J]k^am

READ  Sport w telewizji: piątek, 17 listopada 2023 r

kAmpD 7 @ C E96 s @ 33D 564: D: @? E @ @G6CEFC? # @ 6 G](256[ @?=J 😕 DE2E6D H:E9 32==@E :?:E:2E:G6D @? 23@CE:@? — |:49:82?[ '6C>@?E 2?5 z6?EF4<J[ H9:49 6:E96C 6?D9C:?65 “23@CE:@? C:89ED” @C 2EE6>AE65 E@ C6DEC:4E E96> — 5:5 E96 :DDF6 D66> E@ >2<6 2 5:776C6?46 😕 EFC?@FE]k^am

kAmqFE „23 @CE: @? C: 89ED „? @E23 = J H2D?” E 2 3: 8 > E: G2E @ C:? %6I2D[ E96 DE2E6 @7E6? 2DD2:=65 2D 92G:?8 E96 >@DE C6DEC:4E:G6 23@CE:@? =2HD 😕 E96 ?2E:@?]k^am

kAm}E 6G6? ~’#@FC<6'D 4C66AJ%: <%@ > J 7 @ C „H @ > 6?” DC: 89ED” D66 > 65 E @ > @ G6 E96? 665 = 6:? 9: D 5: C64E: @?]9 USD @ 4 <:? 8[ x <?@H]k^am

Ile% 96? E96C6 H2D u = @C:52[ E96 @?6 DE2E6 😕 H9:49 2 C65 EDF?2>: 24EF2==J 3C@<6 E96 D9@C6]k^am

kAm(9:=6v@G]#@?s6$2?E:D’>2DD:G6 G:4E@CJ Wa_A@:?EDPX:D:?A2CE 5F6 E@9:D492C:D >2 2? 5 A @ =: E: 42 = D <: ==[ 96 F=E:>2E6=J H@? 7@C >2?J @7 E96 D2>6 C62D@?D 2D p33@EE 2?5 v6@C8:2 v@G] qC: 2؟ z6> Ai 4 @> A6E6? 46]k^ Am

kAm} @E23 = J.[ 2== E9C66 2=D@ <6AE G2CJ:?8 2>@F?ED @7 5:DE2?46 7C@> !C6D:56?E s@?2=5 %CF>A]k^am

kAmp? 2 = JDED H: == DA6? 5 E96? 6IE D6G6C2 => @? E9D F? A24 <:؟ 8 E96 C62D @؟ D H9J D @> 2? Jp>6c:42? D 49 @ D6 E96 DE2EFD BF @:? DE625 @7492? 86]k^ Am

Camex? %6I2D[ E96 DE2EFD BF@ 😀 2 8@@5 E9:?8 7@C 4@?D6CG2E:G6D]k^am

kAm |DE @ 7 E9: D 6 = 64E: @? 'D = 6DD @? D – 2D 4 @ F? E = 6DD 4 @? D6CG2E: G6D 92G6 2 = C625J? @E65 – H: == 92G6 E @5 @H: E9 42? 5: 52E6 BF2 =: EJ 2? 5 E96? 665 7 @ C E96 v ~! E @ 4FE E: 6D H: E9% CF > A @? 46 2? 5 7 @ C 2 ==]k ^ Am

kAmqFE#6AF3=:42? D D9 @ F = 5 =

kAm%6I2D:D @? 6 @ 7 E9 @ D6 A = 246D]p? 5 27E6C% F6D52J’D 6 = 64E: @?[ :E’D 2 8@@5 A=246 E@ 36]k^am

k9C^m

kamWrJ? E9: 2 |]p == 6? :D2 4 @=F>?:DE 7 @C E96u@CE(@CE9$E2C\%6=68C2>]#6256CD>2J D6?5 96C6>2:=2Ek2 9C67lQ>2:= E@i4> 2 ==6?oDE2C\E6=68C2>]4@>Qm4>2==6?oDE2C\E6=68C2>]4@>k^2m]Xk^Am

READ  Bell i Arango umieścili LAFC na czteropunktowej przewadze na Konferencji Zachodniej

kAm© a_aa u@CE (@CE9 $E2C\%6 = 68C2>]’:D:E2E k2 9C67lQ9EEADi ^^HHH]DE2C\E6=68C2>]4@>QmDE2C\E6=68C2>]4@> k ^2m s: DEC: 3FE65 3J% C: 3F?6r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^am

Copyright 2022 Tribune Content Agency.