Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Ceny w Polsce bez zmian.  Wypaczony bilans ryzyka w stosunku do poprzednich cięć |  Muzyka pop

Ceny w Polsce bez zmian. Wypaczony bilans ryzyka w stosunku do poprzednich cięć | Muzyka pop

Komentarz po majowym posiedzeniu nie uległ zmianie. Zwrócono uwagę na pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju, w tym spadek rok do roku sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlanej w marcu. Główne zmiany w komunikacie po posiedzeniu dotyczyły aktualizacji o nowe dane o gospodarce zagranicznej i polskiej, natomiast podsumowanie wraz z wytycznymi dotyczącymi polityki pozostało bez zmian.

Uwaga zwraca się teraz na jutrzejsze wystąpienie prezesa NBP Adama Głabińskiego. W ostatnich tygodniach niektórzy członkowie Rady, w tym jej przewodniczący, ponownie zaczęli proponować obniżki stóp przed końcem 2023 r. Może to być zwiastunem bardziej pesymistycznego tonu Głabińskiego, choć nadal z pewną ostrożnością.

Uważamy, że przed końcem tego roku nie będzie warunków do obniżki stóp procentowych. Choć proces deflacji już się rozpoczął, sądzimy, że utrzyma się ona na nieprzyjemnie wysokich poziomach przez dłuższy czas. W szczególności inflacja bazowa utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie, pomimo spadku konsumpcji od dwóch kwartałów. Marcowa prognoza NBP wskazuje, że nawet przy braku zmian stóp procentowych inflacja CPI nie powróci do celu NBP (2,5%, +/- 1 pkt. proc.) przed końcem 2025 r. (najnowsza w CEE). Potencjalne rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych na początku tego roku może opóźnić osiągnięcie przez inflację celu. Ryzykiem w górę dla ścieżki CPI może być kolejny wzrost ekspansji fiskalnej.

Zauważamy jednak, że bilans ryzyk dla scenariusza kursowego przesuwa się w kierunku obniżki stóp wcześniej niż w naszym scenariuszu, który zakłada rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej w drugiej połowie 2024 roku. Argumentami za wcześniejszym niż zakładamy rozpoczęciem luzowania są w następujący sposób: Umocnienie się złotego, rosnące ryzyko recesji w Stanach Zjednoczonych, osłabienie gospodarki w strefie euro oraz zagrożenia dla ożywienia PKB w Polsce. Zewnętrzne wstrząsy podażowe również szybko mijają.

READ  JD Sports zostaje wyłącznym właścicielem polskiego detalisty MIG

NBP może wykorzystać zmieniające się nastroje banków centralnych w regionie do zmiany nastawienia w najbliższych miesiącach. Oczekiwania inflacyjne dla banków centralnych w regionie wskazują na wcześniejszy niż w Polsce powrót do przedziału wokół celu inflacyjnego. Tak więc Węgry skutecznie rozpoczęły cykl łagodzenia, Rumunia nie wysterylizowała nadpłynności, więc następuje łagodzenie bez zmiany stopy referencyjnej, a Czechy, gdzie inflacja bazowa w regionie dalej się poprawia, mogą zmienić swoje stanowisko w drugiej połowie 2023 r. .