Czas e-biznesu

Wszystkie najświeższe informacje o Polsce z Czasu e Biznesu.

Badania: Procedura oceny: Moody’s potwierdza ocenę Energa Baa2; Perspektywa zmieniła się na pozytywną


Brak odpowiednich danych.

© 2022 Moody’s Corporation i Moody’s Investors Service, Inc. oraz Moody’s Analytics, Inc. i/lub jej licencjodawcy i podmioty stowarzyszone (łącznie „MOODY’S”). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ratingi kredytowe wystawiane przez podmioty powiązane z ratingiem kredytowym MO są ich aktualnymi opiniami na temat odpowiedniego przyszłego ryzyka kredytowego podmiotów, zobowiązań kredytowych, papierów wartościowych, materiałów, produktów lub publikacji dotyczących długu lub długu i mogą zawierać takie aktualne opinie. MODY’S definiuje ryzyko kredytowe jako ryzyko, że podmiot nie wywiąże się ze swoich umownych zobowiązań finansowych w terminie ich wymagalności oraz wszelkie szacowane straty finansowe w przypadku niewykonania zobowiązania lub utraty wartości. Informacje na temat rodzajów umownych zobowiązań finansowych objętych ratingami kredytowymi MODY można znaleźć w odpowiednich kodach i definicjach ratingów MODY. Ratingi kredytowe nie uwzględniają żadnych innych rodzajów ryzyka, w tym między innymi: ryzyka płynności, ryzyka wartości rynkowej lub zmienności cen. Ratingi kredytowe, ratingi niekredytowe („Ratingi”) oraz inne opinie wyrażone w Publikacjach MOODY nie stanowią stwierdzeń dotyczących aktualnych ani historycznych faktów. PUBLIKACJE MOODY MOGĄ RÓWNIEŻ ZAWIERAĆ ILOŚCI RYZYKA KREDYTOWEGO OPARTE NA MODY ORAZ POWIĄZANE OPINII LUB UWAGI OPUBLIKOWANE PRZEZ MODY’S ANALYTICS, INC. i/lub jej podmioty stowarzyszone. Ratingi kredytowe, ratingi, opinie i inne publikacje MOODY nie stanowią ani nie dostarczają porad finansowych lub inwestycyjnych, nie dostarczają ratingów kredytowych, ratingów, opinii i innych publikacji MOODY, ani nie przedstawiają sugestii ani propozycji finansowych. Ratingi kredytowe, ratingi, opinie i inne publikacje firmy MODY nie zawierają komentarzy na temat przydatności jakiejkolwiek inwestycji dla konkretnego inwestora. MOODY’S wydaje swoje ratingi kredytowe, ratingi i inne opinie oraz publikuje swoje publikacje z oczekiwaniem i zrozumieniem, że każdy inwestor, z należytą starannością, przeprowadzi własne badania i ocenę danego zabezpieczenia.

Ratingi kredytowe, ratingi, inne opinie i publikacje firmy MODY nie są przeznaczone do użytku przez inwestorów detalicznych i będą nieodpowiednie i nieodpowiednie dla inwestorów detalicznych do korzystania z ratingów kredytowych, ratingów lub innych ocen lub sugestii firmy MOODY. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze swoim doradcą finansowym lub innym profesjonalnym doradcą.

READ  Magazyn CEOWORLD wybrał Deepaka Ohri i dr Amita Kailashchandra Latha do swojej Rady Dyrektorów.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są chronione prawem, w tym między innymi prawem autorskim, i żadna z tych informacji nie może być kopiowana, reprodukowana, ponownie sformatowana, przesyłana, rozpowszechniana, redystrybuowana lub redystrybuowana w tym celu, w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub sposób lub w jakikolwiek sposób przez jakąkolwiek osobę bez uprzedniej pisemnej zgody MOODY.

Ratingi kredytowe, oceny, opinie i inne publikacje MOODY nie są przeznaczone do użytku przez nikogo jako punkt odniesienia, ponieważ termin ten służy celom regulacyjnym i nie należy go używać w żaden sposób, który może przynieść korzystne rezultaty.

MOODY’S uzyskał wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie ze źródeł, które uważa za dokładne i wiarygodne. Ze względu na możliwość wystąpienia błędu ludzkiego lub mechanicznego, a także innych czynników, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. MOODY’S podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby informacje, których używasz do określania ratingu kredytowego, były odpowiedniej jakości i pochodziły ze źródeł, które MOODY’S uważa za wiarygodne, w tym, w stosownych przypadkach, z niezależnych źródeł zewnętrznych. MOODY’S nie jest jednak audytorem i nie może w każdym przypadku samodzielnie weryfikować lub walidować informacji zawartych w procesie ratingowym lub w przygotowaniu swoich publikacji.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma MOODY’S i jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, przedstawiciele, licencjodawcy i dostawcy zrzekają się odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, wtórne lub przypadkowe straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z lub w w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie lub korzystaniem z tego dokumentu lub niemożnością wykorzystania takich informacji, nawet jeśli MOODY’S lub którykolwiek z jego dyrektorów, kierowników, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców został wcześniej poinformowany o możliwości taką stratę lub szkodę, w tym między innymi: (a) utratę bieżącego lub przewidywanego zysku lub (b) wszelkie straty lub szkody powstałe, gdy powiązany instrument finansowy nie jest przedmiotem szczególnego ratingu kredytowego określonego przez MOODY’S.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA MOODY’S I JEJ DYREKTORZY, URZĘDNICY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE LUB KONKURENCYJNE STRATY LUB SZKODY DOTYCZĄCE JAKICHKOLWIEK OSÓB LUB PODMIOTÓW (Z WYŁĄCZENIEM OGRANICZENIA , winy umyślne lub jakikolwiek inny rodzaj odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa (w celu uniknięcia wątpliwości) przez lub w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia w ramach lub poza kontrolą MOODY’S lub któregokolwiek z jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów, przedstawicieli, licencjodawców lub dostawców, wynikające z lub w związku z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie lub wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania jakichkolwiek z tych informacji.

READ  Uchodźcy obciążają polskie miasta - Wyjście z rosyjskiego Limassol - Rekultywacja roślin - POLITICO

Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do dokładności, aktualności, kompletności, wartości handlowej lub przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu jakiejkolwiek oceny kredytowej lub jakiejkolwiek opinii lub innych informacji podanych lub dostarczonych przez lub w jakikolwiek sposób.

Moody’s Investors Service, Inc. , agencja ratingowa należąca w całości do Moody’s Corporation („MCO”), niniejszym ujawnia, że ​​większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych i komunalnych, obligacji oraz akcji i papierów komercyjnych) oraz akcji uprzywilejowanych ocenianych przez Moody’s Investors Service, Inc. , przed przyznaniem jakiegokolwiek ratingu kredytowego, zgodził się zapłacić Moody’s Investors Service, Inc. za opinie i usługi oceny kredytowej, które świadczysz, od 1000 USD do prawie 5 000 000 USD. MCO i Moody’s Investors Service utrzymują również polityki i procedury mające na celu zapewnienie niezależności ratingów kredytowych i operacji ratingowych Moody’s Investors Service. Informacje dotyczące niektórych powiązań, które mogą istnieć między menedżerami MCO a ocenianymi podmiotami, a także między podmiotami z ratingiem kredytowym Moody’s Investors Service, które zgłosiły Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ogólnie rzecz biorąc, mają udziały własnościowe w MCO przekraczające 5%, są publikowane corocznie na www.moodys.com Pod tytułem „Relacje Inwestorskie – Ład Korporacyjny – Dyrektor i Polityka Afiliacji Akcjonariuszy”.

Warunki dodatkowe tylko dla Australii: Każda publikacja niniejszego dokumentu w Australii podlega licencji Moody’s Australian Financial Services License, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61003399657AFSL 336969 i/lub Moody’s Analytics Australia Pty Ltd ABN 94105136972 AFSL 383569 (jeśli dotyczy). Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do udostępnienia „Klientom hurtowym” w rozumieniu sekcji 761G Ustawy o spółkach z 2001 r. Kontynuując dostęp do tego dokumentu z Australii, oświadczasz firmie MOODY’S, że jesteś lub uzyskujesz dostęp do Dokumentu jako przedstawiciel „Klienta hurtowego”, któremu ani ty, ani podmiot, który reprezentujesz, nie opublikuje tego dokumentu ani jego treści bezpośrednio ani pośrednio „Klientom detalicznym” w rozumieniu art. 761G ustawy o spółkach z 2001 r. zdolność kredytową Długu Zobowiązania wobec emitenta, a nie w stosunku do kapitałowych papierów wartościowych emitenta lub jakiejkolwiek formy zabezpieczenia dostępnej dla inwestorów detalicznych.

READ  Wiesław Wilk, Prezes Zarządu Wilk Elektronik

Dodatkowe warunki tylko dla Japonii: Moody’s Japan KK („MJKK”) jest agencją ratingową będącą w całości własnością Moody’s Group Japan GK, spółki zależnej w całości należącej do Moody’s Overseas Holdings Inc. , która jest spółką zależną w całości należącą do MCO. Moody’s SF Japan KK („MSFJ”) jest spółką zależną należącą w całości do MJKK Corporation. MSFJ nie jest uznaną w kraju organizacją ratingu statystycznego („NRSRO”). W związku z tym ratingi kredytowe przyznane przez MSFJ są ratingami kredytowymi innymi niż NRSRO. Ratingi kredytowe inne niż NRSRO są przyznawane przez podmiot, który nie jest NRSRO, a zatem oceniane zobowiązanie nie kwalifikuje się do niektórych rodzajów transakcji zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych. MJKK i MSFJ są agencjami ratingowymi zarejestrowanymi w Japan Financial Services Agency, a ich numery rejestracyjne to Financial Services Authority Commissioner (rating) odpowiednio nr 2 i 3.

MJKK lub MSFJ (jeśli dotyczy) niniejszym ujawniają, że większość emitentów dłużnych papierów wartościowych (w tym obligacji korporacyjnych i komunalnych, obligacji, papierów komercyjnych i papierów komercyjnych) oraz akcji uprzywilejowanych ocenianych przez MJKK lub MSFJ (jeśli dotyczy) posiada przed cesją jakiegokolwiek kredytu Zgodziłeś się zapłacić MJKK lub MSFJ (w stosownych przypadkach) za opinie i usługi oceny zdolności kredytowej, które świadczą za opłatą w wysokości od około 100 000 JPY do 550 000 000 JPY.

MJKK i MSFJ utrzymują również zasady i procedury, aby spełnić japońskie wymagania regulacyjne.